Статьи на кабардинском языке

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. Щэнхабзэм и лэжьакIуэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэ Iэ­натIэм и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
Фи IэщIагъэм епха махуэшхуэмкIэ сы­нывохъуэхъу!

КIуэкIуэ Казбек IущIащ УФ-м финансхэмкIэ и министр Силуанов Антон

Гъатхэпэм и 23-м Москва къалэм лэ­жьыгъэ IуэхукIэ щызэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м финансхэмкIэ и министр Силуанов Антонрэ.

ХэпщIыкIыу хохъуэ

Республикэм и хозяйствэхэм щIымахуэ лъэхъэнэм Iэщыр щIэубыдауэ зэрыщаIыгъа пIалъэр и кIэм ноблагъэ.

Куэцэ Пщымахуэ и гъащIэмрэ иригъэкIуэкIа лэжьыгъэмрэ

Кавказ Ищхъэрэм хыхьэ щIыналъэхэм я УнафэщI, адыгэлI щыпкъэ

Мэшыкъуэ зэтIолъхуэныкъуэхэм зыхэт гупхэр ягъэбжьыфIэ

Мэшыкъуэ Iэмырхъан и унагъуэм 1995 гъэм мазаем (февралым) и 22-м зэтIолъхуэныкъуэу щIалитI къихъуащ. Абы щыгъуэм хэт ищIэнт а тIум топджэгу цIэрыIуэ къахэкIыну?!

Черкасскэ пщыхэр

2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м «Вера» ра­диом и журналист Володихин Дмитрий «Тхыдэм и сыхьэт» зыфIища радионэтыным къригъэблэгъауэ щытащ тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат, Урысейм и къэрал гуманитар университетым (РГГУ) и доцент Шокарев Сергей. Ахэр тепсэлъыхьащ Черкасскэхэ пщы лъэпкъымрэ абыхэм Урысей тхыдэм щаубыд увыпIэм и инагъымрэ.

ЗэтIолъхуэныкъуэхэм я илъэс 70

Къэхъун къуажэм щыщ Нэ­щIэпыджэхэ Анзоррэ Мозэрэ я унагъуэм илъэс 70 ипэкIэ, мэ­лыжьыхьым и 21-м, зэтIолъхуэныкъуэу зы щIалэрэ зы хъыджэбзрэ - Анзауррэ Риммэрэ - къихъуащ. Ахэр къыдэкIуэтеиху, къыщалъхуа махуэр зэдагъэлъапIэу ­къекIуэкIащ, дауи. Зэдэлъху­зэшыпхъур унагъуэ щхьэхуэ-щхьэхуэ хъуа нэужь, зырызу ягъэлъапIэу яублащ я махуэр: Анзаур - гъатхэпэм и 21-м, Риммэ - 22-м.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Дзасэжь Хьэзрэталий

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ КъБР-м ис Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталийрэ Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ ­Ищхъэрэ ислъам университетым и ректор Чочаев Шарабутдинрэ.

Дунейм и щIыпIэ куэдым адыгэбзэмкIэ диктант щатх

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ илъэситI ипэкIэ ирагъэжьа «Адыгэ диктантым» мы гъэми пащащ. Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэща мы Iуэхугъуэр, адрей гъэхэми хуэдэу, ди лъэпкъэгъухэр зэрыс республикэхэмрэ къэралхэмрэ ще­кIуэкIащ.

ТIэш Светланэ и IэщIагъэр и псэм хэлъщ

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ библиотекэм зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ иджыблагъэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке