Статьи на кабардинском языке

Илъэсым кърикIуахэр къапщытэж

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хабзэгъэув IэнатIэм и зи чэзу зэIущIэр гъатхэпэм и 18-м ­иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Зауррэ ФедерацэмкIэ и Советым и сенатор Ульбашев Мухьэрбийрэ (онлайн мардэм тету).

КIуэкIуэ Казбек IущIащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэт

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбекрэ УФ-м мэкъу­мэш хозяйствэмкIэ и ми­нистрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэтрэ гъатхэпэм и 17-м лэжьыгъэ IуэхукIэ Москва щызэхуэзащ. Ахэр теп­сэ­лъыхьащ республикэм и агропро­мышленнэ IэнатIэм ехьэ­лIауэ къэув къа­лэнхэр дэгъэкIа зэрыхъунум.

Дунейм щыхъыбархэр

Узыфэм зрамыгъэубгъун папщIэ
Чехием и Правительствэр егъэгузавэ коронавирус уз зэрыцIалэм я деж зэрызыщиубгъум икIи абы къыхэкIыу къэралым узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм хэкум исхэм къалэн ящищIащ цIыху зэхуэсыпIэхэм щыкIуэкIэ медицинэ нэкIуIупхъуэхэр тIуащIэу яIулъыну.

«Сыту фIы хуиту убауэу дунейм утетыну»

Совет Союзым и ЛIыхъужь, ге­нерал Кузнецов Георгий и гъащIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ щы­гъуазэ хъуа дэтхэнэми игъэщIэ­гъуапэу жиIэнщ: «Мы цIыхум ­имыгъэунэхуауэ сыт щыIэ? МафIэ къыщIэнэри - исакъым. Хым щIэ­тIысыкIыу хуежьэри - итхьэлакъым. Биишэри зыбжанэрэ къы­лъэIэсат - къелащ. АтIэ аракъэ «на­сыпыфIэщ» жыхуаIэжыр...»

Иужь псалъэр иджыри жызымыIа Урыш Анзор

Бурятием и къалащхьэ Улан-Удэ тхьэмахуэ кIуам щекIуэкIа Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионатым хуабжьу дыщыкIэлъыплъащ килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм. Куэд дыдэ щIэхъуэпсырт Урыш Анзор абы ди къэралым зэи къыщымыхъуа ди нэгу щыщIигъэкIыну. Ар къехъулIэн папщIэ адыгэ щIалэр яхэхуэн хуейт медалхэм ящыщ зы зратынухэм.

Зэхуэзэ купщIафIэхэм пащэ

Хабзэ хъуауэ, «Урысеймэкъумэш­банкым» и лэжьакIуэхэр хьэщIэу яхуо­кIуэ ди республикэм и еджапIэхэм, ­сабий садхэм я гъэсэнхэм. НэхъапэIуэ­кIэ къыхалъхьауэ щыта «Дызэгъусэу щIыуэпсыр тхъумэнщ» социально-экологие акцэм хиубыдэу, РСХБ IэнатIэм и IэщIагъэлIхэм ныбжьыщIэхэм гу лърагъатэ дыкъэзыухъуреихь дуней дахэр зэрыхъугъуэфIыгъуэ иным, ар хъумэн­ри дэтхэнэми ди къалэну зэрыщытым.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и библиотекэ нэхъыщхьэм адыгэбзэмкIэ диктант щатх

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ къэрал лъэпкъ библиотекэр иджы илъэс ещанэ хъуауэ хэтщ адыгэбзэкIэ диктант егъэтхыным теухуа дунейпсо акцэм. Адыгэ тхыбзэм и махуэм ирихьэлIэу ар гъэ къэс къызэрегъэпэщ Дунейпсо Адыгэ Хасэм.

КIуэкIуэ Казбек УФ-м спортымкIэ и министр Матыцин Олег IуощIэ

КIуэкIуэ Казбек гъатхэпэм и 16-м Москва къалэм щыIущIащ УФ-м спортымкIэ и министр Матыцин Олег. Ахэр тепсэ­лъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым спорт IэнатIэм зыщегъэужьыным ехьэ­лIа Iуэхухэм.

ЛъэпкъылI телъыджэ

А зэманым лэжьапIэр хуабжьу зэпэубыдат. Псом хуэмыдэжу зи щIыбагъым благъэ къулей е къулыкъущIэшхуэ гуэр къыдэмытхэм я дежкIэ. Сэри сащыщт ап­хуэдэхэми, университетыр къызэрызухамкIэ диплом къысIэщIалъхьэу уэрамым сыкъыдаутIыпщхьами, си щхьэр здэсхьынур сымыщIэу а сыкъызыдаутIыпщхьа уэрам дыдэм сыдэтт.

КIуэкIуэ Казбек «Сириус-21» хьэрш программэм хэтхэм захуигъэзащ

Налшык къалэ дэт курыт школ №33-м иджыблагъэ Iэтауэ къыщызэIуахащ «Сириус-21» хьэрш программэр. Абы хэтхэм видеозэпыщIэныгъэ IэмалкIэ захуигъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке