Статьи на балкарском языке

ЖОЛЛАНЫ ТАП ХАЛГЪА КЕЛТИРИРГЕ УЛЛУ ЭС БУРУЛАДЫ

Бюгюн Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коков ведео-конференцсвязь амал бла Регионла аралы правительстволу комиссияны штабыны жыйылыууна къатышханды. Аны Правительствону Председателини орунбасары Марат Хуснуллин  бардыргъанды.

ЗАМАНЫНДА КЪАРМАШХАНЛАРЫНЫ ХАЙЫРЫНДАН

«Россети Шимал Кавказ» компания былтыр СКФО-да бёлюмлеринде электрокюч инфраструктурагъа ремонт этиу эмда оборудованияны жангыртыу программасын артыгъы бла толтургъанды.

ТАЗА СУУ БЛА ЖАЛЧЫТЫУНУ КЪАЙГЪЫСЫН КЁРЕ

«Таза суу» деген проект бардырылып башланнган юч жылны ичинде Къабарты-Малкъарны Къурулуш эм жашау журт-коммунал мюлк министерствосу, республиканы муниципалитетлери бла бирге суу бла жалчытхан 51 объект ишлегендиле. Аны бла 21 мингден артыкъ адамны излемлерин толтургъандыла.

ТАУ ЭЛНИ КЪОРКЪУУСУЗЛУГЪУН ЖАЛЧЫТХАН ЖАНГЫЗ ОТ ЁЧЮЛТЮУЧЮ БЁЛЮМ

Россейде Огъары Малкъардан сора кесини энчи от тюшюуге къажау бёлюмю болгъан жангыз бир эл да жокъду. Бу бёлюмню юсюнден а сейир статья «Пожарное дело» федерал журналда окъуна басмаланнганды.    

"НЮР" ЭШИКЛЕРИН КЕНГ АЧХАНДЫ

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

«ОМИКРОН» ШТАММ ТЕРК ЖАЙЫЛГЪАНЛЫКЪГЪА, ГОСПИТАЛЬГЪА ТЮШГЕНЛЕНИ САНЫНА КЪОШУЛМАГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков РФ-ни Правительствосунда Коронавирус инфекциягъа къажау кюреш жаны бла координация советни жыйылыууна  къатышханды. Видеоселектор халда бардырылгъан кенгешни РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустин ётдюргенди.

13 ТАРИХДЕН КЪОРКЪУР КЕРЕКЛИСИ ЖОКЪДУ

Сыйлы Къуранда кёп тюрлю  шартла бардыла. Ала шёндюгю технологиялы заманда, 21 ёмюрде, алимлени сейирге къалдырадыла. Бюгюн а Сыйлы китапда бла исламда 13 тарих бла байламлы шартланы юслеринден айтыргъа, аны бла байламлы ырысланы чачаргъа сюебиз.

САУСУЗГЪА БОЛУШЛУКЪ ЭТЕР ЗАМАН ТАКЪЫЙКЪАЛА БЛА САНАЛАДЫ

Жашауда аслам затны асыры терк тюрлене баргъаны адам улугъа бир жанындан тынчлыкълы эсе да, бирси жаны бла уа аны саулугъуну качествосун тозуратхан аурууланы саны ёсе баргъанына да себеплик этгени жарсыулу шартды. Эм жайылгъанлагъа уа жюрек-тамыр ауруула саналадыла.

РЕСПУБЛИКАДА ЭЛЛИ МЕКТЕП ЖАНГЫРТЫЛЫНЫРЫКЪДЫ

2022 жылда Къабарты-Млакъарда билим берген оргнизацияланы бир къауумуна тынгылы ремонт этерикдиле,  «Кванториум» сабий технопарк ачыллыкъды эм школла ишленирикдиле, деп билдиргендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

УНИВЕРСИТЕТДЕ ЖАШ ТЁЛЮ МЕДИЦИНА ШКОЛ АЧЫЛЛЫКЪДЫ

«Машук-2021» Шимал-Кавказ жаш тёлю форумну конкурсунда хорлагъан проектге кёре, Къабарты-Малкъарда тенг онгла берген «Адаптол» жаш тёлю медицина-биология школ  ишлеп башларыкъды, деп билдирегендиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке