Статьи на балкарском языке

Ырхыдан къорууланыугъа – 45 миллион сомдан аслам

РФ-ни Правительствосу Элбрус районда къар юзюлюуден бла ырхыладан сакъланырча  ишлени бардырыргъа 45,2 миллиондан сом берликди. Анга кёре Азау таладан башлап Терс-Къолгъа дери тийишли объектле ишленирикдиле.   

Фахмусуна – тийишли багъа

Алгъаракълада билдиргенибизча, Къулий Къайсын атлы Малкъар къырал драма театрны актрисасы Таппасханланы Галима Тюркде Халкъла аралы анатолиялы театр саугъагъа тийишли болгъанды. «Тюрксой» организация бу премияны быйыл бла 7-чи кере береди. 

Жетишимлерини себеби – къуралыулукъ, жигерлилик эм усталыкъ

Сыйдам автомобиль жолла  адамланы бла жюклени жюрютюуню чырмаусуз бардырыр,  къоркъуусузлукъну жалчытыр ючюн да керекдиле. Аны себепли  жолланы ишлеу, аланы жангыртыу, алагъа кёз-къулакъ болуу бла кюрешгенлени магъаналары бек уллуду. Бюгюн биз Элбрусдагъы жолчуланы юслеринден айтыргъа сюебиз.

«Къол усталыкъ – уллу байлыкъды, аны сакълау, тёлюден тёлюге бериу бизге борчду»

Бизни миллет ата-бабаларыдан бери да жюн ишни болмагъанча айнытып, жашауда уллу хайырын кёрюп тургъаны кертиди. Сёз ючюн, хар таулу тыширыу кийиз ура билгенди. Ол аны юй турмушун, жылыуун, жанын, чархын, санын, саулугъун сакълагъан багъалы харакети болуп тургъанды.

Ташда оюула нени ачыкълайдыла

Балыкъ башында кёп тюрлю затлагъа тюбейсе. Бурун заманладан къалгъан менгирле, къалаланы мурдорлары, унутулгъан журтла да бардыла. Аладан бирини аты эсде къалгъанды – анга Шидакъланы эллери дейдиле. 

АЙЫРМАЛЫЛАГЪА – ДАРАЖАЛЫ ГРАМОТАЛА

Бу кюнледе КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда 2021 жылда «Финансла жаны бла окъуулулукъну онлайн-дерслери» деген проектни жашауда бардыра, анга тири къатышхан школ директорланы, устазланы, билим бериу управленияланы келечилерин Россейни Банкыны бизни ре

ЖИГИТЛЕГЕ – БАШ УРУУ, ЖУУУКЪЛАРЫНА – ЖАПСАРЫУ СЁЗЛЕ

Тюнене Къабарты-Малкъарда 2005 жылда 13 октябрьде Нальчикге террорчулукъ чабыууллукъ этилгенде ёлген полициячыланы эсгергендиле. Ол ишлеге КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды, ол къуллукъ борчларын толтура жоюлгъанланы эсгертмелерине гюлле салгъанды.

КЕЧЕ – САГЪЫШЛА ЖОЛУ…

– Ання, сен мени тенгли болгъанынгда не мурат эте эдинг? – деп сорады оналты жылы толмагъан туудугъу.

ТУРИСТЛЕНИ САНЫ ЭКИ КЕРЕГЕ КЁБЕЙГЕНДИ

Быйыл озгъан тогъуз айда Къабарты-Малкъарда 840 минг турист болгъандыла. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, эки кереге кёпдю.

КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ХАЛКЪНЫ БУРУННГУ ХАЗНАСЫНДАН

Къарачай-малкъар халкъны жыр хазнасыны юсюнден материалланы окъуй кетгенде, Жанатайланы Джамиляны 2015 жылда басмаланнган «Миллетибизни бек эрттегили жырлары» деген магъаналы тинтиу иши къолума тюшгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке