Статьи на балкарском языке

Эсде къалырча ушакъла

МЧС-ни регион бёлюмюню келечилери «Кавказ» сабий санаторийде «Къоркъуусуз каникулла» деген акцияны бардыргъандыла, деп билдиредиле ведомствону пресс-службасындан.

Тарыхны жолу юзюлмейди, алда кёп жумушла сакълайдыла

«Малкъар халкъны 1944-1957 жыллада саясат репрессиялада жоюлгъанларына аталгъан мемориал» биз барыбыз да жыйылып, сюргюнде ёлгенлерибизни эсгерген сыйлы жерибизди.

Жамауатны жууаплылыкъгъа, аманлыкъланы букъдурмазгъа чакъыргъандыла

Жылны аллындан бери следовательле  5 жууаплы къуллукъчугъа коррупция бла байламлы аманлыкъла этгенлери ючюн 3 уголовный иш ачхандыла.

Фахмулулукъну, шуёхлукъну да байрамы

«Лазурная  волна-Сочи 2022» VII  халкъла аралы чемпионат эмда «Сочи 2022» VI  халкъла аралы пленэр-конкурс Къара тенгизни жагъасында  беш кюнню баргъандыла. Алада  шуёхлукъгъа, мамырлыкъгъа итиниулюкню белгиси баш жерни алгъанды.

Керти шартла бла жалгъан хапарланы ачыкъларгъа

Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствода, республиканы Культура министерствосу, «КБР-Медиа» эм Къабарты-малкъар къырал университет къурап, семинар болгъанды. Анда «Терроризмге бла экстремизмге къажау кюреш бардырыуда информация-пропаганда амалла.

Биринчи архитекторла – уллу эм жарыкъ муратла

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде биринчи архитекторла дипломла алгъандыла. Аны вузну тарыхына  кирлик уллу къууанч ишге санарчады.   

Жигитлеге баш ургъандыла, эсгертмеге гюлле салгъандыла

Тюнене Нальчикде Афганистанда ёлген интернационалист аскерчилени эсгертмесини къатында митинг бардырылгъанды. Ол Аскер къазауатланы ветеранларыны кюнюне жораланнганды.

Ал жанында – бизнесни жюрютюуню женгиллендириу эм инвестициялагъа ахшы онгла къурау

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни жыйылыуун бардыргъанды.

Хакъсыз жерлеге къошулгъанды

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетни приём бардырыуну управлениясыны таматасы,  документлени алгъан комиссиясыны жууаплы секретары Тимур Табишев  ишлерини   эсеплери  бла шагъырейлендиргенди. 

Эм бийик багъа – Къабарты-Малкъаргъа

«Жемчужина Кавказа» круиз поезд Нальчикни вокзалына онунчу кере келеди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке