Статьи на балкарском языке

«Россейде жаш адамланы бизнес бла кюреширге базындыргъан политика бардырылады»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону юйюнде жаш предпринимательле бла тюбешип, инвестицияланы кёбейтиуню, жангы проектлени жашауда бардырыуну сорууларын сюзгенди. Кенгешге премьер-министр Мусукланы Алий да къатышханды.

Фронтчула къачан да юлгюге тутулуп турлукъдула

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова Хорламны кюнюнде Уллу Ата журт урушну ветераны Максим Алексеевич Ожередге къонакъгъа барып, бу сыйлы байрам бла алгъышлагъанды.

Жюзжыллыкъ ветеранны кёре баргъандыла, махтау сёзле айтхандыла

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Социалист Урунууну Жигити, РСФСР-ни сыйлы агроному, Уллу Ата журт урушну ветераны Николай Евтушенкону жокълагъанды. Анга тюнене 100 жыл толгъанды.

Бюгюннгю мамыр турмушну жалчытханлагъа – гюлле эмда ёмюрлюк

9 майда -Хорламны Кюнюнде - КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Ёмюрлюк от» мемориалгъа гюлле салгъанды.

Айырмалылагъа – кубок, дипломла да

Кёп болмай Нальчикде Сабийлени бла жаш тёлюню чыгъармачылыкъларыны къаласында астрономиягъа, физикагъа бла математикагъа хунерлери болгъан сабийлени КъМР-ни Кубогу ючюн ачыкъ республикалы эришиулери бардырылгъанды.

Агропромышленный комплексни мындан ары да ышаннгылы айнытыр ючюн жерни уста хайырланыргъа борчлубуз

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков Бахсан шахарда кенгеш бардыргъанды эмда республиканы аграрчылары бла бирге жаз башы сабан ишле къалай баргъанларын сюзгенди. Ол бек алгъа республиканы жерчилерин махтагъанды, аланы ишлерине федерал даражада да бийик багъа берилгенин чертип айтханды.

«Жюрегинг жаратхан ишни къолгъа алсанг, аны женгил тамамлайса»

Ахметланы Баширни жашы Расулну, 2020 жылны бек иги студентинча, Россей Федерацияны Правительствосуну стипендиясына кёргюзтгендиле. Бюгюнлюкде Расул Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини 4-чю курсуну студентиди.

Сюлесин тамгъалы бичакъланы устасы

Жаланда Москвада окъуна Россейни халкъ устасы Бачиланы Хамзат ишлеген таулу бичакъланы саны жюзден атлайды. Андан тышында да аны къол ызы бла Америкада, Голландияда, Тюркде эм дагъыда башха къыраллада да кёпле шагъырейдиле.

Муниципалитетни бюджетине ахшы къошумчулукъ эте

Кёп болмай Май районну администрациясыны башчысы Татьяна Саенко орунбасары эм экономика - финансла жаны бла управленияны таматасы Наталья Ожогина бла ишчи программаларыны чеклеринде «Агрофирма «Александровская» биригиуде болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке