Статьи на балкарском языке

КАДАСТР «ЦИФРАГЪА» КЁЧЕДИ

Роскадастрны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню архивинде сакъланнган 102 мингден артыкъ документни былтыр электрон халгъа кёчюргендиле. Бу ишни анда быйыл да бардырлыкъдыла, деп билдиргендиле республиканы Жер эмда ырысхы бла байламлы халланы министерствосундан.

ХЫЙЛАЧЫ СЁЛЕШГЕН СУНМАГЪЫЗ

Хыйлачыла телефон бла сёлешип, адамланы арт кезиуледе безитип бошагъандыла. Кёпле,  тюз кеси таныгъан адамы сёлешмесе, неда ол номер мында жюрюген номерлеге ушамаса , телефонну алмай да къоядыла. Номер башха регионну неда Москва шахарны болса уа-бютюнда.

«МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИГИБИЗНИ САКЪЛАУНУ ЭМ БАШХА САЛЫРГЪА КЕРЕКБИЗ»

Педагогикагъа жашаууну иги кесегин жоралагъанладан бири огъары жемталачы Тетууланы Борисди. Къыркъ жыл эл школда тарыхдан бла географиядан окъутхандан сора, ол, ызындан келген тёлюлеге жол бере, солуугъа кетгенди.

Бек башы – Россейни халкъы ырахатлы эмда къолайлы болурча этиу

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путин орта кюн, 29 февральда,  Федерал Жыйылыуну аллында Посланиясы бла сёлешгенди. Аны баш магъаналы оноулары бла окъуучуларыбызны шагъырей этебиз.

Илму эмда чыгъармачылыкъ жолун ачыкълай

Жазыучу, кесаматчы, филология илмуланы доктору, профессор, КъМР-ни илмусуну сыйлы къуллукъчусу Толгъурланы Хамитни жашы Зейтун туугъанлы 85-жыллыгъына жораланып, КъМКъУ-ну китапханасында  «Малкъар адабиятны тинтиучюсю» деген ат бла уллу кёрмюч къуралгъанды.

Жигитлери – айтхылыкъ адамларыбыз

 Белгили художнигибиз Ахматланы Леуан атлары айтылгъан  таулуланы бюстларын этиуге аслам эс бурады.  Сёз ючюн, ол Мечиланы Кязимни, Къулийланы Къайсынны, Беппайланы Суфиянны, Ёлмезланы Мурадинни, Хаджиланы Даниялны бюстларын ушатып ишлегенди.

БУРУННГУ АДЕТ-ТЁРЕЛЕРИБИЗНИ МАГЪАНАСЫНЫ ЮСЮНДЕН….

Алгъын ата-бабаларыбыз къаллай байрамла къурагъандыла, аланы къайсысы къалгъанды бюгюнлюкде, не магъана бла бардыргъанды жамауат ол тюбешиулени эм башха соруула келедиле шёндюгю тёлюню эсине.              Басмаланнган, халкъда жюрюген шартлагъа кёре, къарачай-малкъар халкъ, башхалача, кёп тюрлю а

КЪАМГЪУТ БИЙНИ КЕШЕНЕСИ

Тау эллерибизге барсанг, тарых магъаналы кёп сейир жерлени кёрюрге боллукъду. Аланы юслеринден таурухла, хапарла да жюрюйдюле, бирле къората, бирле къоша тура да болурла. Жылла оза, болгъан ишни кёргенле дуниядан кете барсала, алай да болады. «Хапардан хинкал ахшы», – деп, бошдан айта болмазла.

БИР БИРИ СЫНАУЛАРЫНА ЮЙРЕНЕ

Бу кюнледе Нальчикде 4-чю номерли гимназияда  «Илмуну юсюнден дерсле» деген ат бла фестиваль ётгенди. Аны Къарачай-Черкес Республикадан келген устазла бардыргъандыла. Анга бизни  республикадан  математикадан эмда географиядан окъутхан 40-дан артыкъ устаз къатышханды.

МАЛЛАГЪА ЭН САЛЫУНУ ЮСЮНДЕН ЗАКОН КЮЧ АЛЛЫКЪДЫ

Былтыр Россейде биринчи сентябрьде «Ветеринарияны юсюнден» къырал законнга кийирилген тюрлениулеге тийишлиликде, маллагъа эн салыу эмда аланы эсеплеу - борчлу халда этилирге керек болгъан ишлеге саналгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке