Статьи на балкарском языке

СПОРТНУ СЮЙГЕНЛЕГЕ СЕЙИР ЖУМУШЛА ХАЗЫРЛАННГАНДЫЛА

«Единая Россия» «Россейни кючю» деген битеуроссей спорт  марафонну башлагъанды. Биринчи  июньдан 12 августха дери кезиуде аны чеклеринде къыралны битеу регионларында тюрлю-тюрлю жумушла къураллыкъдыла.

ДАРМАННЫ ТЮЗ ИЧЕ БИЛИУ БЕК МАГЪАНАЛЫДЫ

Аурусакъ дарманла ичерге ёчбюз. Алай аланы хар бирин къалай ичерге керек болгъаныны мардалары барды.  Аны юсюнден Нальчик шахарны ючюнчю номерли поликлиникасыны врачы Рахайланы Аслижан бла ушакъ этгенбиз.

БИЙЧЕ ШИШЛИК

Абадан тёлю жашауунда кёрген, эшитген затларын, тарыхда къаллыкъ шартланы кеси билгенча жаш тёлюге да эшитдирирге керек болады. Аны миллетибизни акъыллы адамларыбыздан бири Толгъурланы Бекмырза дурус билгенди, жаш тёлюню адеп-къылыкъгъа юйретиуге уллу кёллю болмагъанды бир заманда да.

ХОРЛАГЪАНЛАГЪА - МАЙДАЛЛА, БАГЪАЛЫ САУГЪАЛА ДА

«Нальчик» спорт арада дзюдодан биринчи командалы республикалы эришиу бардырылгъанды. Ол СССР-ни спорт устасы Газаланы Русланны хурметине къуралгъанды. Турнирге битеу да 9 команда къатышханды. Алагъа 114 спортчу киргенди.

ТЕРК МЕДИЦИНА БОЛУШЛУКЪ ТЫНГЫЛЫ ЭТИЛИРЧА

КъМР-ни Жамауат палатасыны жыйылыуунда терк медицина болушлукъ этиуню качествосун игилендириу тинтилгенди.

ОТ ЁЧЮЛТГЕНДЕ КЕРЕКЛИ СУУ БЫРГЪЫЛА ТАП ХАЛДА БОЛУРЧА

МЧС-ни регион бёлюмюню ишчилери жер-жерли самоуправление органланы эм сууну келтириу ючюн жууаплы организацияланы келечилери бла от ёчюлтгенде суу алыннган быргъыланы халлары тинтилгендиле. 

ФАХМУЛУ САБИЙЛЕГЕ ЫРАЗЫЛЫКЪ

Озгъан баш кюн Мечиланы Кязим атлы маданият фондда, бу окъуу жылда Нальчик шахарны школларында окъугъан сабийлени араларында баргъан «Адабиятда аты» деген интеллектуал оюннга, «Юйюр – ана тилни эм халкъны адет-тёрелерин сакълаучу» деген республикалы конкурсха, «Адамды бизни атыбыз» деп Мечиланы К

НАЛОГЛАНЫ АЗЫРАКЪ ТЁЛЕР АМАЛЛА

Белгилисича, озгъан жылны налогларын декабрьни биринчисине дери тёлеп бошаргъа керекди. Сёз мында транспорт, мюлк эмда жер ючюн тёлеулени юсюнден барады. Налог инспекция жиберген билдириуледе аланы ёлчемлери кёргюзтюледиле. Биз а аланы къайсыларын азайтыргъа боллугъуну юсюнден айтайыкъ.

АХШЫ ТЁРЕЛЕНИ МУРДОРЛАРЫНДА ЖАНГЫ АМАЛЛАНЫ ДА ХАЙЫРЛАНА

Огъары Бахсанны школу озгъан ёмюрню отузунчу жылында ишленнген эсе да, анда болгъан тизгин, тазалыкъ ючюн да мында ишлегенлеге хурмет берлигинг келеди. Мектепни биринчи окъуучулары уа бери 1932 жылда келген эдиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке