Статьи на балкарском языке

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

«АДАМ ИГИ КЁРМЕЙ БАШЛАГЪАНЛАЙ, МЫЧЫМАЙ ВРАЧХА ЖЕТЕРГЕ ТИЙИШЛИДИ»

Катаракта (кёзлеге ау тюшген ) жайылгъан аурууду, аны багъыуну  алчы амалын республикалы больницаны офтальмология бёлюмюнде хайырланадыла. Биз аны башчысы Марат Афаунов бла, ушакъ бардыргъанбыз.

- Бу ауруу къалай башланады эм анга къажау къалай кюреширге керекди?

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юсюнден келишимле тауусханды.

УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ЖИГИТЛЕ

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле. Бу кюнледе аланы хурмет бла асырау жумуш ётгенди.

Туберкулёзну жайылыууна къажау мадарла сюзюлгендиле

КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуун бардыргъанды. Анда «правительстволу сагъатны» чеклеринде республикада туберкулёздан ауругъанлагъа медицина болушлукъну къурауну сорууларына къаралгъанды. 

Къоспарты. Къош арты.

Тау эллерибизни юслеринден кезиулю хапарыбыз Огъары Малкъарда Къоспартыны   юсюнден барлыкъды. Аны юсюнден  билгенибизни, эшитгенибизни, кёргенибизни айтайыкъ.

«Болушаллыкъ эсенг биреуге, къолдан келгенни аяма»

Россей  МВД-ны Элбрус районда бёлюмюню акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспектор, полицияны подполковниги Жылкъыбайланы Зарема  каналдан чыгъалмай жунчугъан кючюкню къутхаргъаныны юсюнден хапар жангылыкълада кёргюзтюлген эди. Алай ол  андан сора да кёп  ахшы ишле тындырады. 

Белгиленнгенлени санында – окъуучула бла устазла

Къабарты-Малкъарны Жарыкъландырыу эмда илму министерствосунда 2020-2021 окъуу жылда школчуланы Битеуроссей предмет олимпиадаларыны регион кесегинде жетишимле болдургъан сабийлени  бла аланы анга хазырлагъан  устазланы саугъалагъандыла.

Хыйлачыладан сакъланыуну амалларына юйретгендиле

Элбрус районну полициячылары хыйлачылыкъны профилактикасы жаны бла акция бардыргъандыла. 

Тарых магъаналы ишни сакъланнган эсеплери бла алгъышлагъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Донецк эм Луганск  халкъ республикаланы, Запорожье эм Херсон областьланы референдумланы эсеплери бла алгъышлагъанды. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке