Статьи на балкарском языке

Тюрк кинематогрфда эм уллу сурам болгъан актриса

Нургюль Эшилчай бюгюннгю тюрк кинематографны жулдузларыны араларында уллу хакъ тёленнген актрисаладан бириди. Россейли къараучула «Сюймеклик эм азап сынау», «Умур-чумур», «Тамашалыкъ ёмюр», « Кёсемни патчахлыгъы» деген сериаллада эм «Къызыл сюймеклик» деген кинода танышхандыла аны бла.

29 июльда Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды

29 июльда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков «Тюзюнлей линияны» бардырлыкъды. Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы инсанла берген соруулагъа жууапла берликди, деп билдиредиле газетге республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Мухаммад файгъамбарны ахыргъы ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды дерге боллукъду

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах! Бу жолгъа чыгъа, ийманыбызны сакълай, сени ыразылыгъынга тийишли болурча ахшы ишлени тамамларгъа онг, кюч-къарыу бериринги тилейбиз».

Ауругъан сабий бла къаллай бир турургъа жарайды?

Сабийле терк-терк ауруйдула. Алагъа къарагъан ата-аналагъа больничныйни къаллай бир заманнга алыргъа жарайды?
А.Бойко, Химки.
Жууапны РФ-ни ФСС-ни къырал жумушла эм социальный коммуникацияла жаны бла департаментини башчысы Татьяна Лотоцкая береди:

Чурумла излерге угъай, болушургъа керекбиз

Жазмасы болгъан миллет ёмюрлюкдю, деп бошдан айтыла болмаз. Биз ана тилибизде газет, журналла, китапла чыкъгъанлары бла ёхтемленебиз, къууанабыз. Ма «Заман» газет да халкъыбызны тарыхында магъаналы жер алгъанына сёз да жокъду. Ол къуралгъанлы токъсан жылдан атлагъанды.

Ал жанында – миллет проектлени тынгылы тамамлау, алагъа бёлюннген ахчаны тюз хайырланыу

КъМР-ни Правительствосунда Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысында Стратегиялы айныуну эмда миллет проектлени советини президиумуну талай жыйылыулары бардырылып бошалгъандыла.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла приём бардыргъанды

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков инсанла бла приём бардыргъанды, деп билдиргендиле газетге республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Республикада жашагъанланы саулукъларын бла жашауларын сакълау бизни баш борчубузду

Къабарты-Малкъарны Коронавирус инфекцияны жайылыууна къажау кюреш бардырыу жаны бла  оператив штаб республиканы Баш къырал санитар врачы Жирослан Паговну  бу жангы жукъгъан ауруудан сакъланыуну мадарларын бютюн кючлендирирге эмда ишлегенлени бир къауумуна вакцинацияны борчлу халда салдырыргъа кер

Къабарты-Малкъар шахарда ырахат болум къурау бла алчыланы санындады

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияда Регионланы айнытыу жаны бла комиссияны президиумуну вице-премьер Марат Хуснуллинни башчылыгъы бла бардырылгъан жыйылыууна къатышханды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке