Статьи на кабардинском языке

Къанокъуэ Арсен и жэрдэм

2020 гъэ гугъум Iуэху дахэ куэди къыщыхъуащ. Абы­хэм ящыщщ 2019 гъэм ЩIэныгъэхэм Дунейпсо Адыгэ Академием и нэIэ щIэту абы и Президент Къа­нокъуэ Арсен иригъэ­жьа Iуэхум кIэух дахэ зэригъуэтар. 

ЗэхъуэкIыныгъэшхуэхэр яIэу ирагъажьэ

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым футболымкIэ 2021 гъэм и щIымахуэ чемпионатым щIышылэм и 3-м щIидзащ. Абы хэтхэм, нэгъабэ елъытауэ, зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр ягъуэтащ. 

КIуэкIуэ Казбек епсэлъащ КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим щыIущIам тепсэлъыхьащ 2020 гъэм IэнатIэм щызэфIагъэкIахэм, дызэ­рыхьа илъэ­сы­щIэм къапэщыт къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.

Егоровэ Татьянэ: «Къыхилъхьэ жэрдэмхэм я фIыгъэкIэ КъБР-м и Парламентыр Урысейм щыпашэхэм ящыщ зыщ»

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ дыгъэгъазэм и 29-м пресс-конференц иригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэр къы­щызэIуихым, псом япэу абы журналистхэм фIы­щIэ яхуищIащ, республикэм и хабзэубзыху IэнатIэ нэхъыщхьэм и лэ­жьыгъэр цIыхухэм я деж жыджэру, зэхэщIыкIы­гъуэу зэрынахьэсым папщIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэр лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Шэджэм щIыналъэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зыщигъэгъуэзащ Шэджэм къалэм щащI псэупIэ хьэблэщIэм и инфраструктурэр зэрызэрагъэпэщ щIы­кIэм.

Iуащхьэмахуэ и щыгухэм ящыщ зым гъуэгущIэ къыщызэIуах

IэшанэкIэ укъыщежэх хъун гъуэгущIэ иджыблагъэ Iуащхьэмахуэ и щыгу­хэм ящыщ зым къыщы­зэIуахащ. Хым елъытауэ метри 3455-кIэ нэхъ лъагэ Гарабаши бгыщхьэм къыщежьэу зызыукъуэдий а гъуэгум и кIыхьагъыр метр 1500-м ноблагъэ. Бгым ит мыпхуэдэ гъуэгу лIэужьыгъуэхэр къэгъэшыпIэ-гъэзапIэу яIэмрэ шынагъэу пылъымкIэ зэщхьэщокI.

Энергетикхэр ягъэлъапIэ

Псыхъурей къуажэм и ГЭС-3 электростанцыр къызэрыунэхурэ илъэс 20 зэрырикъум и щIыхькIэ, а IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ нэхъыфIхэр ­щагъэлъэпIащ Бахъсэн район администрацэм.
Бахъсэн районым и Iэтащхьэм и цIэкIэ абы и къуэдзэ Iэхъуэбэч Анзор гидротурбиннэ Iэмэпсымэхэр зэгъэпэ­щыжынымкIэ слесарь Мыд Заурбий - щытхъу, IуэхущIапIэм и мастер нэхъыщхьэ Мыщхъуэжь Хъусен щIыхь тхылъхэр яритыжащ.

Бэлахъуэм и гъэсэнхэр къыхожаныкI

Дыгъэгъазэм и 16 - 20 махуэхэм Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щызэхэта, Урысей Федерацэм тхэквондомкIэ и чемпионатымрэ зэ­хьэзэхуэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэ­рым икIахэм медаль 19 къыща­-хьащ.

Бжьыхьэ лэжьэгъуэр зэхуащIыж

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм и иужьрей зэIущIэм депутатхэм Iуэхугъуэ 25-рэ къы­щаIэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ. ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, депутатхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке