КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ ЩIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ центрым, илъэс кIуам и щэкIуэгъуэ мазэм къызэIуахам.

Центрым и унафэщI Дыгу­лыбгъу Маринэ КIуэкIуэ Казбек щы­гъуа­зэ ищIащ я лэжьыгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм. Центрыр зэры­лажьэ зэманым къриубыдэу республикэм щыпсэухэм абы мини 3,5-рэ хуэдизрэ зыхуагъэзащ, абы щыщу минитIым щIигъур 2021 гъэр къызэрихьэрэ. Республикэм щып­сэухэр нэхъ зыгъэпIейтейхэм ящыщщ гъуэгухэм я щытыкIэр, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэм, узыншагъэр хъумэн IэнатIэм я лэжьэкIэхэр, цIыхухэр социальнэ и лъэныкъуэкIэ зыхуей хуэгъэзэным, егъэджэныгъэм епха Iуэхухэр. ­ЦIы­хухэр зыщIэупщIахэм я жэуапхэр зы сыхьэтрэ ныкъуэм яIэ­рыхьэжу Iуэхур зэтеублащ икIи абы и лъэныкъуэкIэ центрыр къэралым щынэхъыфIщ.
IэнатIэщIэ къызэрызэрагъэпэщам Iэмал къитащ властым и органхэмрэ щIыналъэм щыпсэухэмрэ я зэпыщIэныгъэр егъэфIэкIуэнымкIэ. Иджы къэрал къулыкъущIэхэм официальнэу тхыгъэкIэ е пощткIэ зыхуагъазэм и мызакъуэу, атIэ социальнэ сетхэмкIи зыпащIэ мэхъу. Я лэжьыгъэр нэхъыфIу къызэгъэпэща хъун папщIэ ЦУР-м зэпымыууэ щолажьэ Iуэхур нэхъ зэхьэлIа министерствэхэм я лIыкIуэхэр. ЩIыналъэм и муниципалитетхэми зэпы­мыууэ япыщIащ.
-ЦIыхухэм зыкъыщIыхуагъэза Iуэхухэр махуэ къэс зэрызэпалъытыжым и фIыгъэкIэ наIуэ ­къохъу ахэр нэхъ зыгъэпIейтейхэр икIи абыхэм ятеухуа тхыгъэ ягъэ­хьэзырурэ социальнэ сетхэмкIэ е цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэмкIэ хэIущIыIу ящIыф хъуащ, - республикэм и Уна­фэщIым апхуэдэу къыж­раIащ ЩIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ центрым и IэщIагъэлIхэм. Хъыбарыр и нэхъыбапIэкIэ зэбграгъэх видеоролик хуэдэу е «Зэрыщытамрэ зэрыхъумрэ» карточкэ Iэмалхэр къагъэсэбэпурэ. ЦIыхухэр щIэтхьэусыхэ щIыпIэм иIа теплъэмрэ министерствэхэм е муниципалитетхэм хъыбарыр яIэрыхьа нэужь щы­тыкIэр ирагъэфIэкIуэжу абы зэрызихъуэжар къызытещ сурэтхэр хэIущIыIу ящIу мэлажьэ. Зытепсэлъыхь лэжьыгъэ къызэгъэпэщыкIэм и гугъу щищIым КIуэкIуэ Казбек центрым и лэжьакIуэхэм пщэрылъ ящищIащ министерствэхэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ цIыху­хэм зэрадэлажьэм и рей­тинги зэхалъхьэну.
ЦУР-м и унафэщI Дыгулыбгъу Маринэ Iэтащхьэм иригъэлъэ­гъуащ зыхэплъа тхьэусыхафэхэм кърикIуахэр, щытыкIэр зэрагъэ­зэкIуэжар онлайн мардэм тету экраным къызэрыридзэр, апхуэдэ щIыкIэкIэ дэнэ деж сыт хуэдэ ­ны­къусаныгъэ щыIэми я нэIэ трагъэтыну зэрахузэфIэкIри къыхигъэщащ. КIуэ­кIуэ Казбек жиIащ а программэм фIыуэ зэрыхи­щIы­кIыр: «Апхуэдэ Iэмалым сэ сы­щыгъуазэщ, сыту жыпIэмэ, си лэ­жьапIэ пэшми апхуэдэ картэ щызиIэщ. Картэр дэ махуэ къэс къыдогъэсэбэп икIи онлайн щIыкIэм тету долъагъу цIы­хухэм зыкъы­щIытхуагъазэ Iуэху­хэр. Хуей хъумэ, къэдгъэсэбэпыр ЩIыналъэм унафэ хуэщIынымкIэ центрым и закъуэкъым, атIэ зыхуэфащэ IэнатIэхэм пщэрылъхэр занщIэу яхудощI. КъимыдэкIэ, республикэм щыIэ щытыкIэм теухуауэ тхьэмахуэм зэ щыгъуазэ сызыхуащIхэм Iэмал къызет гугъуехь нэхъыбэ здэщыIэ щIыпIэхэр, IэнатIэхэр къэгъэнэIуэнымкIэ, абыхэм бюджет мылъкур ятегуэшэнымкIэ», - къыхигъэщащ Iэтащхьэм.
КIуэкIуэ Казбек центрым и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ къахьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ икIи къыхуриджащ я лэжьыгъэр нэхъри ирагъэфIэкIуэнымкIэ щыIэ хэ­кIыпIэхэр къагъэщхьэпэну. «Ди цIыхухэр зыIууэ гугъуехьхэм и чэзум япэджэжыным, ахэр зэхэгъэкIыным икъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ. Ди зэманым властым и лэжьыгъэм и фIагъыр къызэралъытэр ар цIыхухэм зэрапыщIа щIыкIэрщ, фэ абыкIэ щIэгъэ­къуэныфI фохъу икIи ЦУР-р Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и властым и органхэм я лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ IэнатIэщ», - жиIащ Iэтащхьэм зэIущIэм и кIэухым.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: