Статьи на кабардинском языке

Къанокъуэ Арсен и жэрдэм

2020 гъэ гугъум Iуэху дахэ куэди къыщыхъуащ. Абы­хэм ящыщщ 2019 гъэм ЩIэныгъэхэм Дунейпсо Адыгэ Академием и нэIэ щIэту абы и Президент Къа­нокъуэ Арсен иригъэ­жьа Iуэхум кIэух дахэ зэригъуэтар.

Налшык щагъэлъапIэ

Урысей печатым и махуэр ­дыгъуасэ Iэтауэ щагъэлъэпIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм. Абы щызэхуашэсат республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэм нэгъабэ ехъулIэныгъэ­хэр щызэзыгъэгъуэта IэщIагъэлI пажэхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей печатым и махуэм теухуа и хъуэхъу

ЦIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм и лэ­жьа­кIуэхэу, ветеранхэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
Урысей печатым и махуэмкIэ сыныво­хъуэхъу!
Махуэшхуэм нобэ зэкъуигъэувэр хъы­барегъащIэ IэнатIэм и къудамэхэу тедзауэ дунейм къытехьэхэм щылажьэхэм, къы­дэзыгъэкIхэм, полиграфием епхахэм я ­закъуэкъым, атIэ медиазэгухьэныгъэм хиу­быдэ псоми ехьэлIащ ар.

ЗэгурыIуэныгъэм къыхуезыджэ лэжьыгъэ

Лъэпкъ зэхущытыкIэхэр джынымрэ абы епха Iуэхухэр егъэфIэкIуэнымрэ Куэцэ ­Елбэрд пасэу дихьэхащ, бзэхэр щаджу Пятигорск дэт къэрал университетым (ПГЛУ) 2009 - 2014 гъэхэм щыщIэса зэманым. Иджыпсту ар КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм и къудамэм и IэщIагъэлI-эксперт нэхъыщхьэщ.

Псыхэмрэ хымрэ зыуцIэпIхэр

ОНФ-м щыщу щIыуэп­сым кIэлъыплъ инспектор­хэм картэ зэхагъэувэ псыхэмрэ хымрэ зыуцIэ­пI­хэр къыщыгъэлъэ­гъуауэ. Мы лэжьыгъэр зэрауб­лэрэ къыщIагъэщащ къа­гъэсэбэпа псы фIейр зэ­рыщытым хуэдабзэу псым щыхэлъадэ щIыпIитху, Мэхъэчкъалэрэ Каспийск­рэ я зэхуакум хиубыдэу.

Къэрал унафэщIхэм я утыку

УФ-м и Конститу­цэм халъхьа зэхъуэ­кIыныгъэхэм ящыщщ Къэрал советыр щI­э­ры­щIэу зэрагъэпсынур. ЗэрыфщIэщи, ар къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 20 хъуащ, ауэ абы хэтынумкIи и къа­лэну щытынумкIи иджы нэгъуэщI хъуащ.

ТекIуахэр щагъэлъапIэ

КъБР-м Граждан жылагъуэ Iуэху­щIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министерствэм щызэ­халъхьэжащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм ­папщIэ къызэрагъэпэща «На исторической родине: Кабардино-Балкария - республика дружбы и согласия» зэ­пеуэм кърикIуахэр. Зэхьэзэхуэм щытекIуахэр дыгъэгъазэм и 23-м «Марал» шхапIэм щагъэпэжащ. 

Къанокъуэ Арсен и жэрдэм

2020 гъэ гугъум Iуэху дахэ куэди къыщыхъуащ. Абы­хэм ящыщщ 2019 гъэм ЩIэныгъэхэм Дунейпсо Адыгэ Академием и нэIэ щIэту абы и Президент Къа­нокъуэ Арсен иригъэ­жьа Iуэхум кIэух дахэ зэригъуэтар. 

ЗэхъуэкIыныгъэшхуэхэр яIэу ирагъажьэ

Къэбэрдей-Балъкъэ­рым футболымкIэ 2021 гъэм и щIымахуэ чемпионатым щIышылэм и 3-м щIидзащ. Абы хэтхэм, нэгъабэ елъытауэ, зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр ягъуэтащ. 

КIуэкIуэ Казбек епсэлъащ КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим щыIущIам тепсэлъыхьащ 2020 гъэм IэнатIэм щызэфIагъэкIахэм, дызэ­рыхьа илъэ­сы­щIэм къапэщыт къалэнхэр гъэзэщIэнымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке