Статьи на кабардинском языке

Я ГУФIЭГЪУЭР ДАIЭТУ

Ингуш Республикэм и Конституцэмрэ Лъэпкъ зэхуэсымрэ (Парламентымрэ) илъэс 30 щрикъу махуэр ягъэлъапIэу иджыблагъэ Назрань къалэм щызэхашащ самбэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы кърихьэлIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округхэм, Донецк Лъэпкъ республикэм я спортсмени 160-м щIигъу, илъэс 13 – 14 ныбжьхэм иту.

«ГЪАВЭ БЭВЫР» УТЫКУ ЙОХЬЭ

УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и нэIэ щIэту ирагъэкIуэкI IэрыщI щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэран хуэхъунхэр зыхэмылъ ерыскъыхэкI, мэкъумэш продукцэ къабзэ, къыщIэзыгъэкIхэм я ещанэ лъэпкъ зэхьэзэхуэр. Абы къыщыгъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щылажьэ, жыг хадэ зезыхьэ «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэр.

ЛIЭУЖЬЫГЪУЭХЭР

Урыс театрыр XIX лIэщIыгъуэм

ПЭРЫТХЭМ Я ЖЭРДЭМЫЩIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-технологие колледжым иджыблагъэ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэм» и щIыпIэ къудамэмрэ НыбжьыщIэхэр къэрал хабзэхэмрэ цIыхухэм я хуитыныгъэхэмрэ щыхагъэгъуазэ еджапIэмрэ къызэрыщызэIуахым ехьэлIа гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ щекIуэкIащ.

Я ЩIЭНЫГЪЭМ ХАГЪАХЪУЭ

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ-медицинэ IуэхущIапIэм мы махуэхэм ирегъэкIуэкI Ипщэ Федеральнэ округымрэ Урысейм и щIыналъэщIэхэмрэ медицинэмкIэ я лэжьакIуэхэм лышх узыфэхэмкIэ я щIэныгъэ щыхагъахъуэ зэIущIэхэр. 

ЩIЫУЭПСЫР ДЫВГЪЭХЪУМЭ...

Дыкъэзыухъуреихь дунейм дызэрегуэуар дгъэзэкIуэжынымкIэ, щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, зы Iэмал закъуэщ диIэр – экологие гъэсэныгъэ жыхуаIэу апхуэдизу дызыхуэныкъуэ хабзэщIэр щIэблэм яхэлъхьэнырщ. А къалэн хьэлъэр зи пщэ къыдэхуахэм ящыщщ химие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор Щауэ Iэбубэчыр.

КЪАЛЭНХЭР ИКIЭЩIЫПIЭКIЭ ЯГЪЭБЕЛДЖЫЛЫНУЩ

КъБР-м Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир ФедерацэмкIэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъэзам къы­хэща къалэнхэр зэрагъэзэ­щIэнум теухуауэ. 

КИЛОМЕТРИТХУ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

Гъуэгу хозяйствэмкIэ «Кавказ» федеральнэ IуэхущIапIэм къызэрыхилъхьауэ, 2024 гъэм къриубыдэу, Налшык къалэ Идар Темрыкъуэ и цIэр зезыхьэ и уэрамым и машинэ зэб­лэкIыпIэу 4-м щыщу Р-217 «Кавказ» федеральнэ автомобиль зекIуапIэм и 450-нэ километрым къы­щыщIэдзауэ 455-нэм нэсыр къызыхуэтышэу зэрагъэпэщыжынущ. А Iыхьэр хохьэ Налшык и кхъухьлъатэ тедзапIэм хуэзышэм. 

ЩIЭНЫГЪЭМ ГЪУНЭ ИIЭКЪЫМ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ЗыужьыныгъэмкIэ и утыкум («Точка кипения») Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ. «Сбербанк»-м и лэжьакIуэхэм я жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща а Iуэхур теухуат щIалэгъуалэм хьэрычэтыщIэ IэнатIэхэр къызэрызэIуахыфыну щIыкIэм, къыщегъэжьэн хуейм, зэрызаужьыну щIыкIэхэм.

ДЗЭЛЫКЪУЭ КIЭРТIОФЫР ЗЫМИ ХЭБГЪЭГЪУЭЩЭНУКЪЫМ

Дзэлыкъуэ щIыналъэм къыщагъэкI кIэртIофым сыт щыгъуи щIэупщIэ иIащ икIи ноби апхуэдэщ. Ар къэралым и щIыналъэ куэдым фIы дыдэу къыщацIыху. Совет Союзым и зэманым кIэртIоф жылапхъэщIэхэр къэзыгъэкIа щIэныгъэлIхэм я фIыгъэ куэд хэлъащ а Iуэхум. Иджыпсту абыхэм я лэжьыгъэм пищэу Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыIэщ «Дзэлыкъуэ кIэртIоф» IуэхущIапIэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке