Статьи на кабардинском языке

НЭРИ ПЭРИ ЗЫХУЭХУ КАВКАЗ ИЩХЪЭРЭ!

Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ сурэт гъэлъэгъуэныгъэ фокIадэм и I4-м щыщIэдзауэ щокIуэкI Москва и Внуковэ международнэ кхъухьлъэтапIэм. Выставкэр мы илъэсым и кIэ пщIондэ екIуэкIынущ. Iуэхур къызэрагъэпэщащ СКФУ-мрэ кхъухьлъэтапIэмрэ, Кавказ. РФ IуэхущIапIэр я дэIэпыкъуэгъуу.

Псори и чэзум зэфIагъэкIынущ

Тхьэмахуэ къэс екIуэкI «муниципальнэ сыхьэт» зэIу­щIэр зэхишащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэ­дзокъуэ Му­хьэмэд, министрхэр, щIы­налъэ адми­­­ни­ст­рацэ­хэмрэ къалэ округ-
ок­руг­хэмрэ я унафэщIхэр. 

Захуагъэмрэ пэжымрэ я гъуазэу

Краснодар крайм хыхьэ Сочэ къалэм ­тхьэмахуэ блэкIам щекIуэкIащ «Урысейр зэрыщыту-2023» иджырей журналистикэмкIэ 27-нэ зэхуэс ин. Я Iуэху зехьэкIэхэмкIэ, лэжьыгъэм къыщагъэсэбэп мардэщIэхэмрэ еплъыкIэщIэхэмкIэ зэдэгуэшэну абы кърихьэлIат Урысей Федерацэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэм къызэщIиубыдэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэ 1000-м щIигъу.

ЛIЫГЪЭ ЗЫХЭЛЪА ФЫЗАБЭХЭР

Сыту гуауэ икIи хьэлъэ фызабэ псалъэр. Арауэ къыщIэкIынщ дуней псом фызабэу тетым я махуэ хэха щIаIэжри. Сэ нобэ зи гугъу фхуэсщIынур зи щхьэгъусэхэр Хэку зауэшхуэм (I94I-I945 гъэхэм) хэкIуэдауэ, Шэрэдж Ищхъэрэ къуажэм дэIэпыкъуэгъуншэу къыдэна, лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ я щапхъэу лъэхъэнэ хьэлъэм лъэ быдэкIэ къикIа фызабэхэрщ. 

Япэ дитщ

Урысейм ФинансхэмкIэ и министерствэм иджы­благъэ хэIущIыIу ищIащ ищхьэкIэ къикIыу хуау­тIыпщ ахъшэр (дотацэр) УФ-м и щIыналъэхэм къы­зэрагъэсэбэп щIы­кIэр. Ар нэхъыфIу зезыгъакIуэхэм яхэхуащ ди Къэбэрдей-Балъкъэрыр. Абы и лъэныкъуэкIэ республикэр япэ итщ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэ округым къыдыхэтхэм.

БАШКИРИЕМ КЪИКIА АРТИСТХЭР

Гафури Мэжит и цIэр зезыхьэ Башкир академическэ драмэ театрым и унафэщIхэмрэ актёрхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хьэщIащ«Большие гастроли» къэрал Iуэхум хыхьэу. Iуэху дахэр къызэрагъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и нэIэм щIэту. 

ЖЫГЫУIУМ ТЕУХУАУЭ

ЖыгыуIур емызэшу жыгым тоуIуэ, еугъуэн, шхыныр къеулъэпхъэщ, и шырхэм псэупIэ яхуещI. Дэнэ кърахрэ апхуэдиз къару жыпIэнкIи хъунщ, абыхэм уакIэлъыплъмэ! Абыхэм ялъэкIынури, я Iэпкълъэпкъым и ухуэкIэри, зэрыпсэу Iэмалхэри щIыуэпсым зэхуигъэкIуащ къызыхуэтыншэу. ЖыгыуIум и теплъэри, и хьэлхэри гъэщIэгъуэнщ.

Зы къэралщ, и цIыхухэри зэхуэдэщ

Дунейм къыдэгъуэгурыкIуэ ­нэхъ мыхьэнэшхуэ зиIэ лъапIэныгъэхэм ящыщщ гугъуехь е гъэу­нэхуныгъэ хэхуахэм ядэIэпы­къуныр. Дэ, адыгэхэр, абы и лъэныкъуэкIэ адрей лъэпкъхэм япэ димытмэ, дакъыкIэрыхуркъым. Дигу къэдгъэкIыжыну ири­къунщ дэхуэха е щтапIэ къы­зэрехьэжьа цIыхухэм Къэбэрдейм сыт щыгъуи хэщIапIэ ща­гъуэту къызэрекIуэкIар.

Диныр - иджырей дунейм

Санкт-Петербург ще­кIуэ­кIащ «Диныр - иджырей дунейм» зыфIаща II ду­ней­псо­ зэхуэсыр.

СЫТЫР НЭХЪ IЕЙ?

Къуажэ гуэрым унагъуэшхуэ, зэкъуэшыбэу щыпсэурт. ПщэфIапIэ закъуэм щIэмышхыкIыжыф щыхъум, я лэгъупIэмпIэхэр щхьэхуэ ящIами, пасэм хабзэу зэрыщытауэ, я адэжь пщIантIэр я зэхуэдэт.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке