Статьи на кабардинском языке

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ. Гулъытэ зы­хуащIахэм ящыщщ Урысей Гвар­дием и щIыналъэ управленэм и лэжьакIуэхэри. 

ДЫГЪЭПС ГУАЩIЭМ И ЗЭРАНЫН

Тэн Iус Ростов къалэм Лышх узыфэхэмкIэ и щIэныгъэ IуэхущIапIэм дыщегъэгъуазэ дыгъэпс гуащIэм къыхэкI щIыфэ лышхым узэрыпэщIэтыну Iэмалхэм.

ЕДЖАПIЭ НЭХЪЫЩХЬЭ КЪЭБУХЫНЫМ И МЫХЬЭНЭР

Социальнэ къэхутэныгъэхэр иригъэкIуэкIыу «Вебер» компанием иджыблагъэ зригъэщIащ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэбгъэгъуэтыным, ар уиIэным цIыхум мыхьэнэуэ иратыр зыхуэдэр.

ШЭРИЙ ИНАЛБЭЧ И ЛЪАГАПIЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и спорт гъащIэм иужьрей илъэсхэм жыджэру икIи лъэщу къыхыхьахэм ящыщщ адыгэ щIалэщIэ, бэнакIуэ ахъырзэман Шэрий Иналбэч. Абы и зэфIэкIымрэ и ехъулIэныгъэхэмрэ дуней псом псынщIэ дыдэу щызэлъащIысащ.

КЪУПЩХЬЭЛЪАПЩХЬЭМ И ЗЭХЭЛЪЫКIЭР

ЦIыхум и къупщхьэлъапщхьэм лыри, щIыфэри, лъынтхуэхэри ешэкIащ, абы Iэпкълъэпкъыр захуэу еIыгъ, зэрегъакIуэ икIи кIуэцIфэцIым и «хъумакIуэщ». Сабий къалъхуагъащIэм къупщхьэ 270-рэ иIэщ, ауэ цIыхур балигъыпIэ щиувэм ирихьэлIэу и къупщхьэлъапщхьэр пкъыгъуэ 205-207-рэ ирикъужу аращ – языныкъуэ къупщхьэхэр зэпокIэж.

ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР НЭХЪРИ ЩIАГЪАХУАБЖЬЭ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» пэхуэщIэм къигъэув Iуэхугъуэхэр илъэсым и кIуэцIкIэ зэпымыууэ зэрырагъэкIуэкIым гу лъызымытэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм яхэту къыщIэкIынкъым. Къалэ уэрамхэр зэрагъэпэщыж, щIыналъэхэм щыIэ къуажэхэмрэ жылэхэмрэ я гъуэгухэр къагъэщIэрэщIэж, уеблэмэ трахыу щIэрыщIэу тралъхьэжхэри мащIэкъым.

«СИ ХЭКУМ И МАКЪ»

Налшык щэнхабзэм зыщрагъэужь центрым щекIуэкIащ «Си  Хэкум и макъ» фестивалыр. Абы зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэ- бэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми къикIа ныбжьыщIэхэр: курыт еджапIэхэм щIэсхэр, дзэ-хэкупсэ клубхэмрэ творческэ гупжьейхэмрэ я гъэсэнхэр, сабий, ныбжьыщIэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм хэтхэр. Илъэс 12-23-рэ ныбжьым итхэрщ мы Iэхум зэхуишэсар. 

КУЭД ЗЫЩЫМЫГЪУАЗЭ ТХЫЛЪХЭР

Черкесск къалэм и Сурэт галереем «Адыги: рыцари, всадники, воины» Iуэхум хыхьэу щагъэлъэгъуащ КъБКъУ-м и «Эрмитаж-Кавказ» щIэныгъэ-егъэджэныгъэ центрым и къудамэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Мэлбахъуэ Къэралбий и тхылъхэр. 

ГЪЭМАХУЭ КIУЭДА

1816 гъэм нэхъ щIыIэ Урысейми, Европэми, Америкэ Ищхъэрэми зэи къыщыхъуакъым. «Илъэс дыкъа» зыфIаща щIыуэпс къэхъугъэм щхьэусыгъуэ хуэхъуар къыщахутар лIэщIыгъуэ псо дэкIыжауэщ. 

УНАГЪУЭР КЪРАГЪЭЛАЩ

Тырныауз къалэм дэт район сымаджэщым и дэIэпыкъуэгъу псынщIэ IэнатIэм мэкъуауэгъуэм и 9-м жэщыкум псэлъа цIыхухъум жиIэну зыхунэсар кърагъэлыну зэрылъаIуэмрэ я хэщIапIэмрэщ, адэкIэ зэпыщIэныгъэр зэпыудащ. Медицинэ лэжьакIуэхэр щIыпIэм нэса щхьэкIэ, бжэр гъэбыдат икIи зыми къыIуихыртэкъым.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке