Унагъуэ мелуанитхум я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 24-м хэтащ УФ-м и Къэрал Советым и лэжьакIуэ гупым иригъэкIуэкIа зэIущIэм, Урысей Федерацэм стратегие мыхьэнэ зиIэ унэтIыныгъэхэм зыщегъэужьыным хуэгъэпса, «Ухуэныгъэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ къа­лэхэмрэ» проектым теухуауэ щытам.
ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ комиссэм и унафэщI Минниханов Рустам. Зэхуэсыр зытраухуа Iуэхухэр зэпкърахыу къэпсэ­лъащ УФ-м и Президентым и дэIэпы­къуэгъу, Къэрал Советым и секретарь ­Левитин Игорь, УФ-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат, ­УФ-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-комму­нальнэ хозяйствэмкIэ и министр Файзуллин Ирек.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым Левитин Игорь комиссэм хэтхэм фIыщIэ яхуищIащ жыджэру зэрылажьэм, жэрдэмыщIэхэр къызэрыхалъхьэм папщIэ. Абы къыхигъэщащ къэралым 2030 гъэм нэсыху зэрызиужьыну щIыкIэр щыубзыхуа унэтIыныгъэхэр УФ-м и Правительствэм зэрызэ­хилъхьар. ЗэрамурадымкIэ, 2030 гъэ пщIондэ илъэс къэс унагъуэ мелуанитху нэхърэ мынэхъ мащIэм я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэнымкIэ Iэмал яIэнущ. Абы ­папщIэ псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мелард ухуэн хуейщ, нэгъуэщIу жыпIэмэ, къэралым метритху къэскIэ зыр къыщагъэщIэрэжыну къапэщытщ, къыхигъэщащ Хуснуллин Марат. Абы зэIущIэм хэтхэм ягу къигъэкIыжащ илъэс къэс псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мелуани 120-рэ ятын зэрыхуейр. Унэхэм щIэупщIэр нэхъыбэ ­хъунымкIэ Iэмал нэхъыщхьэри ипотекэр арауэ зэрыщытри жиIащ. Абы я фейдэ хэлъщ цIыхухэми унэхэр зыухуэхэми.
Зэхуэсым зыщыхэплъахэм ящыщщ зэгъунэгъу жылэхэм зэдэууэ зегъэужьы­ным, гъуэгухэр укъуэдииным, транспорт, инженер инфраструктурэкIэ ахэр къызэ­гъэ­пэщыным ехьэлIа къалэнхэр.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.