КIуэкIуэ Казбек яIущIащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 27-м Республикэм и Правительствэм и Унэм щахуэзащ я щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.
Республикэм и УнафэщIым зыкъы­хуа­гъэзащ Шэджэм, Шэрэдж, Тэрч, ­Iуащхьэмахуэ, Прохладнэ щIыналъэхэм къикIахэм. Нэхъыбэу къызытекIухьахэм ящыщщ щхьэусыгъуэ зэмылIэужьы­гъуэхэр щытыкIэ гугъу зэри­хуам къы­хэкIыу (ныкъуэдыкъуагъэ зыбгъэдэлъ я Iыхьлым кIэлъыплъын зэры­хуейм щхьэ­кIэ лажьэ зэрымыхъурщ), мылъкукIэ зы­щIагъэкъуэныр, я псэупIэр егъэфIэ­кIуэнымкIэ, къэрал медицинэ IуэхущIапIэ нэхъыфIхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэжынымкIэ щIэгъэкъуэн къыхуэхъуныр.
КIуэкIуэ Казбек зэIущIэм и ужькIэ республикэм и гъэзэщIакIуэ властым и зыхуэфащэ органхэм унафэ пыухыкIахэр ­яхуищIащ цIыхухэм ядэIэпыкъуным хуэгъэзауэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: