Статьи на балкарском языке

Заман бла бирге атларгъа итине эсек, усталыгъыбызны тохтамай кётюргенлей турургъа борчлубуз

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Х.М.Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде болгъанды.

Волонтёр къымылдауну магъанасы дайым ёсюп барады

Тюнене КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда волонтёрла-доброволецле республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков, КъМР-де баш федерал инспектор Евгений Ткачев, башында айтылгъан ведомствону таматасы Ауес Кумыков, КъМР-ни культу

Жаш тёлюню тирилигин, учунууун, кючюн толу жаратыргъа

 КъМР-ни Законла чыгъарыучу органында «Парламентаризмни школуну» кезиулю жыйылыуу болгъанды. Бу федерал проектни республикада «Единая Россияны жаш гвардиясы» жамауат организацияны регион бёлюмю эмда Жаш тёлю палата толтурадыла.

«Республикада шахарла шёндюгю излемлеге келиширча танг иш тындырылады»

Россейни Жамауат палатасыны ЖКХ, къурулуш эмда жолла жаны бла комиссиясыны таматасы Игорь Шпектор Къабарты-Малкъаргъа келип, эки кюн тургъанды.

Коллегия Аманлыкъчылыкъ бла право низамны сакълаучу органла бирден кюч салып кюреширге керекдиле

 КъМР-ни Башчысыны къуллугъун  болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы прокуратурасыны кенгертилген коллегиясына къатышханды. Анда надзор ведомствону 2018 жылда ишини эсеплери  чыгъарылгъандыла.

Регионда законлукъну бла къоркъуусузлукъну жалчытыугъа - энчи магъана

Тюнене Москвада Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну бла Росгвардияны директоруну биринчи орунбасары, генерал-полковник Сергей Меликовну ишчи тюбешиулери болгъанды.  Анда  республикада  къоркъуусузлукъну эмда жамауат низамны жалчытыу, къыйын болумлада б

Хайырлы байламлыкъланы кючлендирирге таукелленип

РФ-ни  Басмасыны кюнюне жоралап, РФ-ни Миллет гвардиясыны КъМР-де Управлениясыны келечилери республикалы газетлени бла информация агентствону корреспондентлерине  къонакъгъа келгендиле.

Жангы спорт комплекс энди кёп сакълатмаз

Кёп болмай Бахсан шахар округну администрациясыны башчысы, орунбасарлары бла бирге кёп функциялы спорт-рекреациялы комплексни къурулушунда болгъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке