Статьи на балкарском языке

Республиканы социал сферасыны бла экономикасыны ёсюуюню баш ызларын сюзгендиле

Тюнене Къабарты-Малкъаргъа Россей Федерацияны Шимал Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев иш бла келгенди.

Базыныу айныуну, инвестицияланы файдалы хайырлана билиуню туура юлгюлери

Тюнене РФ-ни Кавказны ишлери жаны бла министри Сергей Чеботарев Къабарты-Малкъаргъа ишчи жумуш бла келгенди. Ол КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков бла производство эм социальный объектледе болгъандыла, республиканы эл мюлк эмда турист онглары бла шагъырейленнгендиле.  

Жамауатны башламчылыкълары къалай толтурулгъанларын сюзгендиле, аллыбыздагъы кезиуге борчла белгилегендиле

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ-ни) регион исполкомуну таматасы Евгений Бакаев бла тюбешгенди.

Мектепле салыугъа, аланы мюлк-техника халларын игилендириуге - энчи магъана

Къабарты-Малкъарда быйыл бир талай  жангы школ ишленирикди эмда орта билим бериу учрежденияланы мюлк-техника жаны бла онглары да игиленирикди. «Жангы школ» деген проектге кёре элледе мектепле сюерге, отуз чакълы биринде уа мюлк-техника болумларын жангыртыргъа умут барды.

Казбек Коков от ёчюлтюучюле профессионал борчларын тийишли толтургъанларын айтханды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Нальчикде от ёчюлтюучюлени 19-чу номерли частыны биринчи отрядында къуллукъ этген Салам Карданов, республиканы ара шахарында жашагъан  Ахкёбекланы Беслан, Ашамаз Крымшокалов, Аслан Токмаков эмда Анатолий Луценко бла тюбешип, алаг

Шахарланы айбатландырыу тохтатыллыкъ тюйюлдю

Къабарты-Малкъарны премьер-министри Мусукланы Алий КъМР-ни Правительствосунда «Шёндюгю шахар болумну къурау» деген баш магъаналы проектни толтурууну жалчытыуну жаны бла ведомствола аралы комиссияны жыйылыуун бардыргъанды.

Къууанч халда ачылгъанды

Каменномостскоеде  кёпден бери тынгылы ремонт этилмеген Маданият юй  толусунлай жангыртылгъанды.

Бирликге, шуёхлукъгъа, тенгликге махтау салгъан тепсеуле, жырла

Малкъар Россейге кеси ыразылыгъы бла къошулгъанына 192 жыл толгъанына аталып, Нальчикде Къырал концерт залда байрам концерт болгъанды. Аны республиканы Культура министерствосу  къарачай-малкъар жаш тёлюню айнытыугъа себеплик этген «Эльбрусоид» фондну башламчылыгъы бла къурагъанды.

Тийишли буйрукъла берилгендиле, ала нечик толтуруллукълары контрольгъа алыннганды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков 4 январьда быйыл биринчи приёмун бардыргъанды. Аны кезиуюнде Зарагижден бир къауум адам келип, элде спорт комплекс бек керек болгъанын айтып, аны ишлерге себеплик этерин тилегендиле.

Айныуну тыйгъан чырмауланы таукел кетерирге

Къабарты-Малкъарны тыш къыралла бла сатыу-алыуну айнытыуну, бу жаны бла болгъан амалланы толуракъ хайырланыуну юсюнден сёлешиннгенди республиканы Башчысында къуралгъан Экспорт советни озгъан жылны ахыр кюнлеринде бардырылгъан кенгешинде.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке