Статьи на балкарском языке

Бек керекли машиналагъа къошулгъанды

Жангы жылны аллында республиканы 30 школуна шёндюгю автобусла бла 33 саулукъ сакълау учреждениягъа уа терк болушлукъ берген машинала юлешиннгендиле. Ала КъМР-ге ата журтлу транспортну ишлетиуню айнытыугъа бурулгъан федерал программаны чеклеринде келтирилгендиле.

Бу магъаналы къымылдау бизде да таукел аякълана барады

Кремльде РФ-ни Президенти Владимир Путинни башчылыгъында  Къырал советни жыйылыуу бардырылгъанды. Анда сёз доровольчествону (волонтёрлукъну) эмда социал жумушла тамамлагъан коммерциялы болмагъан организацияланы айнытыуну юсюнден баргъанды.

Пресс-конференция «Алгъа таукел атламай, бусагъатдагъы технологиялагъа кёчмей жарарыкъ тюйюлдю»

РФ-ни Президенти Владимир Путин кесини кезиулю 14-чю пресс-конференциясын бардыргъанды.  Анга бир да болмагъанча кёп журналист къатышханды – битеу да 1702 (былтыр а-1600).

Энди да жууаплы борчларын тийишли толтурлукъларына ийнаннганын чертгенди

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков орта кюн РФ-ни Федерал къоркъуусузлукъ службасыны КъМР-де Управлениясыны ишчилери эм ветеранлары бла тюбешип, аланы профессионал байрамлары бла алгъышлагъанды.

Бюйреклери къыйнагъанлагъа медицина болушлукъ къуралгъанды, алай профилактиканы кючлендирмей жарарыкъ тюйюлдю

КъМР-ни Парламентини Социал политика, урунуу эм саулукъ сакълау комитетини кенгертилген жыйылыуунда республикада нефрология болушлукъ бериу къалай къуралгъанына къаралгъанды.  Бу магъаналы теманы сюзюуге спикерни орунбасары Жанатайланы Салим, КъМР-ни Башчысыны бла Правительствосуну Парламентде эм

Шахарчылагъа – омакъ сквер эмда айбатландырылгъан арбазла

Кёп болмай Чегемде «Шахарда болумну игилендириу» деген къырал программаны чеклеринде жангыртыу ишледен сора  Хорламны сквери ачылгъанды.  Жыйылгъанланы жангы, омакъ объект бла алгъышларгъа КъМР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары - инфраструктура эмда цифралы айныуну министри Владимир Болот

Казбек Коков Кремльде РФ-ни Конституциясыны 25-жыллыгъына аталгъан къууанчха къатышханды

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Конституциясыны 25-жыллыгъына аталып Кремльде бардырылгъан къууанчлы жыйылыугъа къатышханды.

Социал башламчылыкъла жаны бла соруула сюзюлгендиле

Тюнене Правительствону юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  республикада  тёрели дин конфессияланы келечилери бла тюбешгенди.

Жюрекден алгъышлагъанды, окъууда, не ишде да жетишимле тежегенди

Тюнене КъМР-ни Правительствосуну юйюнде Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков  окъууда бийик жетишимле болдургъан, битеуроссей эмда регион олимпиадалада, спорт эришиуледе хорлагъан эмда алчы жерлени алгъан школчулагъа паспортланы бергенди.

Жигитлеге бла жигерлилеге - ыразылыкъ, сый-намыс

КъМР-ни Профсоюзларыны юйюнде Ата журтну Жигитлерини кюнюне аталгъан байрам болгъанды. Анга урушну, урунууну да ветеранлары чакъырылгъандыла. Тюбешиуню республикалы профсоюзла бла ветеран организация къурагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке