Статьи на балкарском языке

Социал инфраструктураны жангыртыугъа ахча бёлюнюрюкдю

Россейли инвестиция форумну кезиуюнде Къабарты-Малкъар Республиканы бла Социал ишлеге инвестицияланы агентствосуну араларында бирге ишлерге деп сёз тауусулгъанды.

Мудахлыкъ туудургъан эмда сагъышландыргъан дата

1989 жылда 15 февральда эрттенликде 10 сагъатда СССР-ни бла Афганистан Республиканы къырал чеклеринде Амударья черекде кёпюрден совет аскерчиле ётгендиле. Тизгинни бек ахырында генерал-лейтенант Борис Громов келгенди.

Ветеранла жаш тёлюге насийхат айтхандыла

Автопробегге къатышханлагъа Къашхатауда жарыкъ тюбегендиле, деп билдиргендиле Черек районну жер-жерли администрациясыны пресс-службасындан.

Сабанчылагъа - танг кредитле

Къабарты-Малкъарда Россельхозбанкны (РСХБ) бёлюмю буруннгу жылдан бери агропромышленный комлексде къармашханлагъа къырал программагъа кёре жылгъа беш процент тёлерча кредитле береди. Саулай айтханда, бюгюнлюкде тёрт жюз миллион сомгъа жууукъ берилгенди.

Айырмалы спортчулагъа – кубокла, майдалла, дипломла

Россейни Олимпиада комитети 10 февральда къыралны битеу регионларында Спортну къыш тюрлюлерини кюнюн белгилегенди. Ол байрам Сочиде ХХII Олимпиада эмда ХI Паралимпиада къыш оюнланы 5-жыллыгъына аталып бардырылгъанды.

Муниципал къуралыуланы айныргъа къоймагъан чырмауланы кетериуге энчи эс бурулгъанды

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Прохладный шахарда бла бир атлы районда болгъанды эмда социал объектлени халларына къарагъанды.

Не да этип адамларыбызны къолайлыкъларын кётюрюрге борчлубуз

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун толтургъан Казбек Коков Правительствону юйюнде Инвестицияла эм предпринимательство жаны бла советни жыйылыуун бардыргъанды. Анга органны келечилери бла бирге бизнесменле, шахарланы бла районланы администрацияларыны таматалары да къатышхандыла.

Бирге ишлеуню

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Ростех къырал корпорацияны «Росэлектроника» акционер обществосуну баш директоруну орунбасарлары Беккиланы Азрет эмда Олег Жидков бла тюбешгенди.

«Халкъны саны ёсеригин сюе эсек, юйюрлени къолайлыкъларын игилендирирге тийишлиди»

РФ-ни урунуу эм социал къоруулау министри Максим Топилин Къабарты-Малкъаргъа ишчи жолоучулугъуну чеклеринде Правительствону юйюнде Шимал-Кавказ федерал округну субъектлеринде социал жумушла ючюн жууаплы органланы келечилери бла уллу кенгеш бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке