Статьи на балкарском языке

Белгиленнген реформаны борчу бирди – пенсия системаны тутхучлу этиу эмда уллайгъанланы къолайлыкъларын игилендириу

Тюнене РФ-ни Президенти Владимир Путин пенсия система бла байламлы законодательствогъа кийирирге хазырлана тургъан тюрлениулени юслеринден халкъгъа кесини оюмун билдирир ючюн телевидение бла сёлешгенди.

Бизни республикада пенсиячыланы битеу льготалары сакъланырыкъдыла

КъМР-ни Башчысы Ю.А. Коков пенсия законодательствону тюрлениулери бла байламлы Россейни гражданларына Президент В.В Путинни Обращениясыны юсюнден оюмун билдиргенди.

Бюджетге къошула барады

Республиканы Правительствосуну кезиулю кенгешинде сюзюуге чыгъарылгъан темаланы арасында КъМР-ни быйылны биринчи жарымында бюджети къалай толтурулгъаныны юсюнден да къысха айтылгъанды.

Къарындаш халкъларыбызгъа мамырлыкъда тынч-ырахат жашау этерлерин, жашнарларын тежейме

КъМР-ни Башчысы Юрий Коков Рауль Хаджимбаны бла Анатолий Бибиловну Россей Абхазия эмда Юг Осетия республикаланы жалынчакъсызлыкъларын къабыл кёргенли он жыл толгъаны бла алгъышлагъанды.

Педагогланы профессионал хазырлыкъларын - бюгюннгю сурауланы даражасына

Тёреде болуучусуча, жылны бу кезиуюнде районлада, Нальчикде да педагог форумла бошалгъанларындан сора устазла республикалы август кенгешлерине жыйылыучудула. Тюнене ол «Кюн шахар» сабий чыгъармачылыкъ академияда бардырылгъанды.

Форум уллу жамауат магъаналылыгъын эмда социал хайырлылыгъын кёргюзтгенди

Шимал Кавказны жаш тёлюсюню «Машук-2018» деген 9-чу форуму кесини ишин бошагъанды. Аны эки сменине да битеу да эки минг адам къатышханды. Эки ыйыкъны   ичинде  билим бериу  программагъа кёре 260 тренинг бардырылгъанды.

Жашил къудору жарашдырылгъанды, энди нашала тузлайдыла

Быйыл Къабарты-Малкъарда 23 минг тонна тахта кёгетден бла жемишден 132 миллиондан артыкъ условный банка консерва чыгъарылгъанды. Былтыр  бу кезиую бла тенглешдиргенде, ёсюм алты процентге жууукъду. Тийишли производстволада эки минг адам урунады.

«Депутатла, сенаторла да пенсияларын къыралыбызны башха инсанлары бла тенг халда алыргъа тийишлидиле»

«Единая Россияны» Генеральный советини секретары, Федерация Советни вице-спикери Андрей Турчак  РФ-де пенсия системаны игилендириуню юсюнден партия тийишли кёрген онгланы туура этгенди, аланы барысы да РФ-ни Президенти  Владимир Путиннге жиберилликлерини юсюнден да билдиргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке