Статьи на балкарском языке

Билимни жолун сюйюп сайлагъандыла

«Билим бериу» миллет проектни чеклеринде саулай къыралны эллеринде «Точка роста» деген арала къуралгъандыла. Ала, мектеплени башха кабинетлеринден дизайнлары бла айырмалы болгъанларындан сора да, гуманитар эм цифралы профильлеге сейирлери болгъан жаш адамлагъа кеслерин ачыкълар онгла берликдиле.

Россейни бла Беларусьну экономика ёсюулерини жаны бла бирге ишлеуню ызлары тохташдырыллыкъдыла

28-29 сентябрьде Москвада бла Минскде Федерация Советни эм Беларусьну Миллет Жыйылыууну Республикалы Советини башчылыкъларында Беларусьну бла Россейни регионларыны жетинчи форуму бардырылады. Аны ишине Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

Сёлешиуню темасы – физкультура эмда спорт бла кюрешгенлени санын кёбейтиу

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорованы башчылыгъында законла чыгъарыучу органны президиумуну кезиулю жыйылыуу болгъанды. Анда «правительстволу сагъатны» чеклеринде «КъМР-де физкультураны эм спортну айнытыу» къырал программа къалай толтурулгъаны сюзюлгенди.

Уллу-гитчени да деменгили культурагъа къошаргъа муратланып

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни мурдорунда «Эрмитаж – Кавказ» маданият-билим бериу ара ачаргъа келишимге 16 сентябрьде Сурат эм къол усталыкъланы «Къырал Эрмитаж» музейини таматасы Михаил Пиотровский бла КъМКъУ-ну ректору Юрий Альтудов къол салгъандыла.

Эл мюлк объектлеге – аслам электрокюч

«Россети Шимал Кавказ» компания быйыл Къабарты-Малкъарда агропромышленность комплексде 81 объектге битеу да 6,5 МВт электрокюч жиберип башлагъанды. Аны республикада бёлюмюнден билдиргенлерича, объектлени эм уллулары – терк айныгъан алма бахчаладыла.

Къурулуш ишле графикге кёре барадыла

Къабарты-Малкъарны экономиканы айнытыу министри Рахайланы Борис «Огъары Чирик кёлле» туризм комплексни къурау» проект къалай бардырылгъаны бла шагъырейленнгенди. Министерстводан билдиргенлерича, анга кёре ол кёллени къатында туркомплекс боллукъду. Ол битсе, анда 29 адам ишлерикди.

Келгенлени сорууларына тутхучлу оюмларын айтхандыла

«Единая Россия» политика партияны КъМР-де жамауат приёмныйинде инсанла бла эки темагъа тюбешиуле бардырылгъандыла. Биринчиден, соруулары болгъанлагъа хакъсыз юридический болушлукъ берилгенди. Экинчиден, школгъа дери билим бериу системада кемчиликлени, жарсыуланы ачыкъларгъа онг болгъанды.

Барыбыздан да бек уллу сакълыкъ эм жууаплылыкъ изленеди бусагъатда

Къабарты-Малкъарда коронавирус ауруу жайылыу жаны бла болумну юсюнден тюнене республиканы Правительствосуну юйюнде пресс-конференция бардырылгъанды.

Казбек Коков: Къабарты-Малкъарда жашагъан хар инсаннга бирликни, журтубузну айныууна уллу юлюш къошхан тёлюлени хурметлерин кёрюуню магъаналылыкъларын ангылатыу бизни борчубузду

Къырал миллет библиотекада  КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  республиканы жамауат организацияларыны таматалары бла тюбешгенди. Жыйылыу Къабарты-Малкъарны къуралыууну 100-жыллыгъын 2022 жылда байрамлаугъа хазырланыу бла байламлы болгъанды.

Къошакъ тыйгъычла салыргъа акъыл жокъду

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде республиканы Башчысы Казбек Коковну таматалыгъында коронавирус инфекцияны профилактикасы эм аны жайылыууна къажау Оператив штабны кезиулю жыйылыуу болгъанды. Видеоконференция амал бла  санитар-эпидемиология болум сюзюлгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке