Статьи на балкарском языке

Асламлы басма органланы бюгюннгю кюнде болуму эмда проблемаланы тамамлау онглары сюзюлгендиле

Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков асламлы  басма къырал органланы таматалары бла тюбешгенди.

Суратлау искусствону эмда саулай маданиятны айнытыуну юсюнден баргъанды сёз

Правительствону юйюнде Казбек Коков  КъМР-ни халкъ художниги Мухадин Кишев эм аны юй бийчеси, искусствовед Жаклин Диана Мосс бла тюбешгенди. Суратчы республиканы оноучусуна жангы чыгъармачылыкъ проектлерини, къураллыкъ кёрмючлери бла байламлы ишлерини юсюнден хапарлагъанды.

Жашау журтланы хайырландырыу жорукъланы бузгъанлагъа жууаплылыкъ къатыланады

КъМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйылыуунда комитетлени къауумларына тюрлениуле кийирилгендиле, РФ-ни Къырал Думасына  башламчылыкъла да къабыл  этилгендиле.

Жол фондну къурагъанда муниципалитетлени сейирлерин эсге алыргъа кереклиси айтылгъанды

КъМР-ни Парламентини Бюджет, налогла эм финансла эмда Промышленность, транспорт, связь эм жол мюлк жаны бла комитетлерини башламчылыкълары бла «тёгерек стол» къуралгъанды. Анда  сёз республиканы эмда муниципалитетлени жол фондларын къурауну эмда ахча къалай  къоратылгъаныны юсюнден баргъанды.

Ата журтубузну къоруулаучулагъа баш ургъандыла

23 февральда Нальчикни солуу паркында «Ёмюрлюк от» мемориалны тийресинде халкъ кёп жыйылгъан эди.

Айтхылыкъ адамла, махтаулу жумушла, ёхтемленирча жетишимле

Озгъан шабат  кюн  бай тарыхлы, аламат табийгъатлы жер – Зольск район – кесини 95-жыллыкъ юбилейин белгилегенди. Байрам эрттенлик  Эсгериу къабыргъагъа, Уллу Ата журт урушда жоюлгъанланы эм аскерчи-интернационалистлени эсгертмелерине  гюлле салыудан башланнганды.

Табийгъатха аяулу кёзден къараргъа гитчеликден юйретирге

КъМР-ни Парламентинде болгъан «тёгерек столда»  республикада экология билим бериу не халда болгъаны эмда халкъны табийгъатха  кёз къарамын тюрлендириуню, экология культураны игилендириуню  мадарлары сюзюлгендиле.

Шахар къурулушда законла сакъланырларына – къаты контроль

Тюнене КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В.Коков КъМР-ни Правительствосуну къаууму эмда республиканы муниципал къуралыуларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда шахарда къурулуш ишледе законла къалай сакъланнганларына къаралгъанды.

Юнармиячыла кюч ала барадыла, огъурлу жумушлагъа тири къатышыргъа таукелдиле

Юнармия битеуроссей къымылдауну Къабарты-Малкъарда тизгинлерине республиканы   районларындан бла шахарларындан 100 жаш бла къыз къошулгъандыла. Ала Ата журтубузгъа кертичи болургъа антны уа КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну аллында этгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке