Статьи на балкарском языке

«Жангы бийикликде» онглу болгъанла кеслерин тюрлю-тюрлю къуллукълада сынарыкъдыла

Къабарты-Малкъарда кадрла хазырлар муратда бардырылгъан «Жангы бийиклик» деген республикалы конкурсну эсеплерине кёре бир къауум адам тюрлю-тюрлю къуллукълагъа салыннганды.

Адамла ахшы тюрлениулени жууукъ заманда шарт сезер ючюн, барыбыз да къадалып ишлерге борчлубуз

Владимир Путин Федерал Жыйылыугъа Посланиясы бла кезиулю кере сёлешгенди. Хар замандача, ол къыралда болумгъа багъа бичгенди,  Россейни жууукъ жыллада айныууну баш жолларын туура этгенди.

Курорт-рекреация комплекс – республиканы экономикасын айнытыуну къыйматлы амалларындан бири

Къабарты-Малкъар «Сочи-2019» форумда  туризм- рекреация жаны бла 9 миллиард сом багъасы инвестиция проектлерин кёргюзтгенди.

Эки вузгъа да хайыр келтирлик келишим

Алгъаракълада  Къабарты-Малкъарны къырал аграр  университети бла Тюркню Ризе шахарында Реджеп Тайип Эрдоганны атын жюрютген къырал университет арада байламлыкъ жюрютюуню юсюнден  келишим этгендиле,  деп билдиредиле  КъМКъАУ-ну пресс-службасындан.  

Эркинликсиз къурулушланы таукел тохтатыргъа

Нальчик шахар округну администрациясыны башчысы Таймураз Ахохов алгъаракъда мэрияда бардырылгъан жамауат сюзюулеге къатышхан талай адам бла тюбешгенди.

Эллилени сакълауларын алдатмазча

Белгилисича, Бахсан районда ичер суу жетмегени эм уллу жарсыуладан бириди. Энди болумну игилендирирге амал табылгъанды.

Шахар орамлагъа киоскла къайтарыллыкъдыла

Бу кюнледе Россейни Промышленность эм сатыу-алыу министрини орунбасары Виктор Евтухов «Россейская газетагъа» берген интервьюсунда къыралны шахарларыны орамларында сатыу-алыу чатырланы бла ларёкланы орнатыргъа кереклисин айтханды. Аны оюмуна кёре, бизде ол жаны бла хал бек осалды.

Бирикген кёрмючде - республиканы агропромышленностуну продукциясы, туризмни бийик даражагъа жетдириуню онглары

Сочиде 14 февральда Олимпиадалы паркны баш медиаарасында Россейли инвестиция форум ачылгъанды. Ол РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведевни къатышыуу бла барады. Аны баш темасы - миллет проектлени толтурууду.

Дмитрий Медведев: Къабарты-Малкъаргъа къошакъ билим бериу системаны айнытыргъа болушлукъ тапдырыллыкъды

РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции» Сочи-2019 Россейли инвестиция форумну пленар жыйылыуунда сёлешгенди. Форумну баш темасы – «Национальные проекты: от стратегии к действию».

Бизни экспозициябыз бла шагъырейленнгендиле

«Сочи-2019» Россейли инвестиция форумну пленар жыйылыуу башланырны аллында Россей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко РФ-ни Шимал Кавказны ишлери жаны бла министерствосу СКФО-ну субъектлери бла къурагъан бирикген кёрмючде Къабарты-Малкъарны экспозициясына къарагъ

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке