Статьи на балкарском языке

Казбек Коков «Единая Россия» партияны съездине къатышханды

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков республиканы делегациясыны башчылыгъында «Единая Россия» битеуроссей политика партияны ХVIII съездини ишине къатышханды.

Чынтты усталыкъны, искусствогъа къуллукъ этиуню жарыкъ юлгюсю

Россейли дирижёр, Санкт-Петербургну  къырал филармониясыны академия симфония оркестрини коллективини художестволу башчысы, Ата журтну аллында къыйыны ючюн орденни толу кавалери Юрий Хатуевич Темиркановха 80 жыл толгъанды.

Жарыкъ тюбешиуле, хайырлы ушакъла, хычыуун саугъалаула

Билдиргенибизча,  Грозныйни бек ариу The Local къонакъ юйюнде  Шимал Кавказны басма органларыны  VI Халкъла аралы форуму болгъанды.

Сейирлик музыка бла битеу дунияны сюйюндюрюп тургъан дирижёр

Совет Союзну, Россейни, Къабарты-Малкъарны да халкъ артисти, СССР-ни, РСФСР-ни, жангы
Россейни да къырал  саугъаларыны  лауреаты  
Юрий Темиркановха бу кюнледе
80 жыл толады.

 

Волонтёрну жылы тауусулду, алай огъурлулукъну ахыры жокъду

Москвада Доброволецлени халкъла аралы форуму кесини ишин бошагъанды. Анда анга аталгъан жылны эсеплери чыгъарылгъандыла.  Форумгъа Россейни битеу регионларындан бла тыш къыралладан да 12 мингнге жууукъ волонтёр къатышханды.

Цифралы медианы бла миллет прессаны айнытыуну амалларыны юсюндендиле ушакъла

Чечен Республиканы ара шахары Грозныйде Шимал Кавказны басма органларыны «Цифровые медиа. Мир без границ» деген 6-чы халкъла аралы форуму ачылгъанды.

Баш тема - конфессияланы араларында келишиулюкню кючлендириу, тёрели ниетлени сакълау

Тюнене Правительствону юйюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Пятигорскну бла Черкесскни архиепископу Феофилакт бла тюбешгенди.

Тындырылгъан жумушланы эсеплегендиле, мындан ары да жетишимле тежегендиле

Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда арасы бу кюнледе кесини 25-жыллыкъ юбилейин белгилейди. Анга жораланнган жумушла бир ыйыкъны ичинде Нальчикде бардырыллыкъдыла, ол санда кёрмючле, илму конференцияла бла семинарла.

Лыжа трассала - тынгылы, багъала - учуз

«Эльбрус» курорт кесини къыш сезонун ачханды. Озгъан солуу кюнледе Минги тауну тийресинде 2 минг чакълы турист лыжалада бла сноубордда учхандыла. Аны юсюнден бизге «Шимал Кавказны курортлары» акционер обществону пресс-службасы билдиргенди.

Казбек Коков даражалы ведомствола аралы илму-практика конференциягъа къатышханды

 Москвада Россейни къоруулау министри, армияны генералы Сергей Шойгуну башчылыгъы бла 4-чю ведомствола аралы илму-практика конференция бардырылгъанды. Анда сёз Россей Федерацияны къоруулау бёлюмюне салыннган борчланы толтурууда информация байламлыкъланы магъанасыны юсюнден баргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке