ТОК БЛА БАЙЛАМЛЫ ЖЕРЛЕНИ ЖАНГЫРТЫРЫКЪДЫЛА

Быйыл «Россети Северный Кавказ»-«Каббалкэнерго» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю республикада  энергокюч комплексни  жангыртыргъа  эм  ремонт ишле бардырыргъа 281 миллион сом бёллюкдю.   Алай бла техника жаны бла жумушланы тамамларгъа былтыр бу замандан эсе  эки  процентге аслам ахча къоратыллыкъды. Аны юсюнден бизге  энергокюч бла жалчытхан компанияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Ишлени кезиуюнде  электросеть комплексни  0,4 - 10 кВ эм 35-110 кВ кюч бла ишлеген 182 трансформатор подстанциясына эм  166 коммутация аппаратха тынгылы ремонт этилликди. Аны бла бирге энергетикле  0,4 - 10 кВ ток баргъан    109 километр чакълы  ызны эм 32 километрде да   35-110 кВ  кюч берген чыбыкъланы  жангыртырыкъдыла.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.