КЁПЮРЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУ ЖАНЫ БЛА ИШ КЁПДЮ

«Къоркъуусузлу тынгылы жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада жаланда жолланы угъай, кёпюрлени, путепроводланы да жангыртадыла. Алай бла быйыл эки жерде мадар этилликди. Биринчиси Прохладна – Элбрус автомашина жолда орналгъан кёпюр эмда путепровод. Ала Басхан шахардан Дыгулыбгей эл таба жетерге онг бередиле. Дагъыда Заюковода район больницагъа баргъан жолда кёпюрню жангыртырыкъдыла. Ол Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо жолдады. Быйыл энтта да Майский-Заречный-Ново-Ивановское жолда эмда Огъары Малкъар – Мухол жолда кёпюрлеге тынгылы ремонт этилликди.

Бу объектлени барыны да узунлугъу тёрт жюз метр чакълы болады. Алада ишле шёндюледе башланырыкъдыла. КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосунда айтханларына кёре, хар нени да келир жыл тамам этип бошаргъа дейдиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин