БОРЧЛА ЭТИП ТУРГЪАНЛА ТОКСУЗ КЪАЛГЪАНДЫЛА

Электрокюч ючюн борч этип тургъан инсанлагъа «Каббалкэнерго» компания былтыр онжети минг билдириу жибергенди. Аны сансыз этгенлени юйлерине баргъан токну кесерге керек эдиле.

Аллай къагъыт къоллу болгъанладан онбеш минг абонент, ишни анга жетдирмезча, тёлеулерин толусунлай берип къутулгъандыла. Къалгъан эки мингни уа фатарлары электрокючсюз къалгъандыла, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Тинтиуле бардыргъан кезиулеринде, «Каббалкэнергону» келечилери токлары кесилген 327 инсан фатарларын соргъан сурагъан да этмей, жангыдан ызлагъа къошханларын кёргендиле. Энергетикле аллай шартланы юсюнден правону къоруулаучу органлагъа билдиргендиле.

Адам эки айны ичинде электрокюч ючюн тёлемей турса, аны юйюн ток бла жалчытмазгъа эркин болгъанларын къайтарып эсгергендиле энергетикле. Алай этерни аллында абонентге борчуну юсюнден билдириу жибериледи. Жангыдан сетьге къошулурча, биринчиден аны жабаргъа, ызы бла уа токну кесген бла къошхан жумушланы багъаларын да тёлерге тюшерикди. Токсуз къалып, энергетикле кетгенден сора уа аны кеслери артха къошханлагъа 15-30 минг сом тазир салынырыкъды.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин