АНЫ ПРОДУКЦИЯСЫНА БИРСИ КЪЫРАЛЛАДА ДА СУРАМ УЛЛУДУ

Къабарты-Малкъарда налмасдан тюрлю-тюрлю инструментле жарашдыргъан  «Терекалмаз» предприятие   639 миллион сом багъасына продукция чыгъаргъанды. Ол  былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 60 процентге кёпдю. Аны юсюнден бизге биригиуню производство эм маркетинг жаны бла таматасыны орунбасары Ахмед Тлеужев билдиргенди.

Ол айтханнга кёре, Узбекистанны бла  Къазахстанны рынокларында "Терекалмазны" продукциясыны ёлчеми  жюзпроцентлик кёрюмдюге жетгенди. Бюгюнлюкде предприятие Гюржюде алыучуланы тынгылы жалчытырча   мадар излейди. Сагъынылгъан республикада ал заманда инструментлени бир тюрлюсюне сурам болгъан эсе, энди аланы ассортименти танг ёсгенди.  Андан сора да,  Тюркден да бир къауум компания бла келишим этилгенди. Алагъа башха кезиуледен  юч кереге кёп продукция сатыллыкъды. 

Келир заманнга планланы юсюнден айтханда, «Терекалмаз» ассортиментин кенгертирге эм  кёбейтирге сюеди. Аны баш сылтауларындан бири бёлюмде къармашхан   кёп тыш къыраллы предприятияла бизни рыногубуздан кетгенлери бла байламлыды. Заводну баш стратегиясы  эм биринчи  къыралны ичинде сурамны  толтурургъады.  Ол себепден жууукъ  заманда тийишли оборудование алыргъа эм тюрлю-тюрлю  продуция чыгъарыргъа  умут барды.

Эсге сала айтсакъ, «Терекалмаз»  ол санда геология, машинала ишлеген эм кёп башха  бёлюмге жараулу  налмасдан инструментле    чыгъарыу жаны бла Россейни  уллу предприятияларындан бирине саналады. 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды