АНЫ ПРОДУКЦИЯСЫНА БИРСИ КЪЫРАЛЛАДА ДА СУРАМ УЛЛУДУ

Къабарты-Малкъарда налмасдан тюрлю-тюрлю инструментле жарашдыргъан  «Терекалмаз» предприятие   639 миллион сом багъасына продукция чыгъаргъанды. Ол  былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 60 процентге кёпдю. Аны юсюнден бизге биригиуню производство эм маркетинг жаны бла таматасыны орунбасары Ахмед Тлеужев билдиргенди.

Ол айтханнга кёре, Узбекистанны бла  Къазахстанны рынокларында "Терекалмазны" продукциясыны ёлчеми  жюзпроцентлик кёрюмдюге жетгенди. Бюгюнлюкде предприятие Гюржюде алыучуланы тынгылы жалчытырча   мадар излейди. Сагъынылгъан республикада ал заманда инструментлени бир тюрлюсюне сурам болгъан эсе, энди аланы ассортименти танг ёсгенди.  Андан сора да,  Тюркден да бир къауум компания бла келишим этилгенди. Алагъа башха кезиуледен  юч кереге кёп продукция сатыллыкъды. 

Келир заманнга планланы юсюнден айтханда, «Терекалмаз» ассортиментин кенгертирге эм  кёбейтирге сюеди. Аны баш сылтауларындан бири бёлюмде къармашхан   кёп тыш къыраллы предприятияла бизни рыногубуздан кетгенлери бла байламлыды. Заводну баш стратегиясы  эм биринчи  къыралны ичинде сурамны  толтурургъады.  Ол себепден жууукъ  заманда тийишли оборудование алыргъа эм тюрлю-тюрлю  продуция чыгъарыргъа  умут барды.

Эсге сала айтсакъ, «Терекалмаз»  ол санда геология, машинала ишлеген эм кёп башха  бёлюмге жараулу  налмасдан инструментле    чыгъарыу жаны бла Россейни  уллу предприятияларындан бирине саналады. 

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.