Статьи на кабардинском языке

КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхым деж

ТекIуэныгъэ Иным и махуэр щагъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «Фэеплъым и МафIэ мыужьых» мемориалым деж, 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэр зэращымыгъупщам и щыхьэту. Хабзэ зэрыхъуам тету, фэеплъ дауэдапщэр щIадзащ зауэм хэкIуэдахэм дакъикъэкIэ щыму яхуэщыгъуэу.

Iэпщэм и фэеплъ зэпеуэм

1998 гъэм щыщIэдзауэ Налшык и Сабий стадионым илъэс къэс зэ щызэхуос абы и ныбжьэгъухэмрэ Iыхьылхэмрэ. Топджэгум щыхуагъасэ сабий-ныбжьыщIэ спорт школ хэхар здэщыIэ мы щIыпIэм щокIуэкI Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ я чемпион, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Iэпщэ Александр и фэеплъ турнир. Мы гъэм ар ирагъэхьэлIащ накъыгъэм и 1-7 махуэхэм.

Сабий тхылъым и тхьэмахуэ

Хабзэ дахэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Сабий тхылъым и тхьэмахуэ урысейпсо Iуэхур, мы махуэхэм ди республикэм убгъуауэ щагъэлъапIэ.

Регби иным Налшык къегъэзэж

Мэлыжьыхьым и 24 - 25-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм регбимкIэ зэхьэзэхуэ ин щызэхэтащ. Налшык и «Спартак» стадионым щекIуэкIащ «Лига Ставок - Регби-7-мкIэ федеральнэ лигэм» я кIэух урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ цIыхухъу командэу 7.

ХузэфIэкI псори къытхуэзыщIэу хуэфащэ пщIэ зымыгъуэтыжа адыгэ узэщIакIуэ

Зэхуэдэ IыхьитIу Налшык зэгуигъэзу зы уэрам щыIэщ. Абы и зы кIапэр Къэбэрдей уэрамым йоуалIэ, адрейр университетым и деж щеух, ут цIыкIу къигъэщIу. Ар езыри кIыхькъым и лъэныкъуитIымкIи нэхъыбэу узыIуплъэр зауэ нэужь лъэхъэнэхэм яухуа, къатитI-щыуэ зэтет унэхэрщ. Апхуэдэу щытми, ар къалэм и уэрам нэхъ дахэхэм ящыщ зыуэ ябж, цIэ зэрихьэми хуэфащэу псоми къалъытэ.

УэрэдкIэ дунейм йопсалъэ

Согуэ Данил «Мадинэ» оперэм щоджэгу.1971 гъэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Урысей Федерацэм щып­сэу лъэпкъхэм я артиадэм и лауреат Согуэ Данил Жамболэт и ­къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 80 ири­къуащ.

Узыншагъэм и хъумакIуэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и министр, полицэм и генерал-­майор Павлов Василий щыIащ республикэ МВД-м и Медико-санитар частым (МСЧ).

ХьэтIохъущокъуэм и хадэм щагъэлъапIэ

Тхылъхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, мэлы­жьыхьым и 23-м, «Sreda_book» тхылъ щапIэм ХьэтIохъу­щокъуэм и хадэм жармыкIэ къыщызэригъэпэщащ икIи абы щагъэлъэпIащ IуэхущIапIэр зы илъэс зэрырикъур.
«Sreda_book» тхылъ щапIэр къызэIузыха КIуэкIуэ Мурат къызэрыджиIамкIэ, жармыкIэм щIэупщIэшхуэ иIащ. Абы хыхьэу тхылъ 200-м щIигъу ящэхуащ.

Гъатхэмрэ лэжьыгъэмрэ я зэпыщIэныгъэ

Накъыгъэр гъатхэм и мызакъуэу, илъэс хъурейм я нэхъ мазэ дахэщ, ауэ ар ди дежкIэ лъапIэщ абы егъэщIылIа IуэхухэмкIи. Дунейм и къэрали 142-м накъыгъэм и 1-р Лэжьыгъэм и махуэу щаIэт. Ди деж ар щыщытщ Гъатхэмрэ Лэжьыгъэмрэ я махуэу икIи абы и ­къуэпсыр жыжьэ къыщожьэ.

КъБР-м и Iэтащхьэр мэкъумэшыщIэхэм епсэлъылIащ гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Бахъсэн къалэм щригъэкIуэкIащ республикэм и мэкъумэ­шы­щIэхэм гъатхэ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэ­рырагъэкIуэкIым теухуа зэIущIэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке