Статьи на кабардинском языке

КIуэкIуэ Казбек епсэлъащ республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм и лэжьакIуэхэм

Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм и пэ къихуэу КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ видеоконференц мардэм тету ­яIущIащ КъБР-м узыншагъэр хъумэн и IэнатIэм и лIыкIуэхэм. Абы хэтащ щIыналъэ сымаджэщхэм я дохутыр нэхъыщхьэхэр, курыт медицинэ лэжьакIуэхэр, дэIэпыкъуэгъу псын­щIэм щыIэхэр, апхуэдэу дохутыр IэщIагъэм хуеджэ студентхэр.

Дохутырхэр ягъэгушхуэ

Налшык къалэ округым Ведомствэм хэмыхьэ и хъумакIуэ IэнатIэм и лэжькIуэ-хэр иджыпсту щыIэ щытыкIэ гугъум иту госпиталхэм щылажьэ дохутырхэмрэ студентхэмрэ я деж щыIащ.

Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ щIыхь зиIэ я тренер

Иджыпсту щыпсэу Бахъсэн къалэм къищынэмыщIауэ, Къэбэрдей-Балъкъэрми, Урысей Федерацэми, Совет Союзу щыта къэралыгъуэм къытепщIыкIыжахэми нобэми фIыуэ къыщацIыху алыдж-урым, бэнэкIэ хуит, лъэпкъ бэнэкIэхэмкIэ спортым и мастер, СССР-мрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я тренер, «Знак Почёта» орденыр зезыхьэ ЗекIуэрей Николай.

Куэдым я гъэсакIуэ ЗекIуэрей Николай

Къэбэрдей-Балъкъэрым къищынэмыщIауэ, ди къэралым и щIыпIэ куэдым фIыуэ къыщацIыху алыдж-урым, бэнэ­кIэ хуит, лъэпкъ бэ­нэ­кIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ спортым и мастер, СССР-мрэ УФ-мрэ щIыхь зиIэ я тренер, «ЩIыхьым и Дамыгъэ» орденыр зезыхьэ ЗекIуэрей Николай. Абы и гъащIэр фIыуэ илъагъу IэщIагъэм тыхь хуищIащ.

Уафэбгыкъу и нэлат

- Аращ-тIэ, хьэщIэ, - дыхьэшхырт Болэт, - ауэ жэщыр апхуэдизуи хэкIуэтакъым, иреуэршэр иджыри щIалэхэр. Зэзауэ нэхърэ, зэдэуэршэрмэ нэхъыфIщ.
- Уэлэхьэ, пэжмэ, - Ашабэр куууэ щатэри: - ДимыIуэхум зедгъэхьурэ ди гъащIэр макIуэ, зиусхьэн. ИпэжыпIэкIэ, сыт щыIэнт нысашэ дауэдапщэм нэхъ­рэ нэхъ Iуэху дахэ!

ЩIыуэпсыр фIыуэ зылъагъу ныбжьыщIэхэм я махуэ

1918 гъэм Москва и Сокольники хьэблэм къыщыунэхуауэ щытащ «ЩIыуэпсыр фIыуэ зылъагъу ныбжьыщIэхэм я станц» зыфIаща IуэхущIапIэ. А гъэ дыдэм мэкъуауэгъуэм и ­15-м абдежым щрагъэжьащ зи лэжьыгъэм пэрыува гъэсакIуэхэр пашэ зыхуэхъуа ­ныбжьыщIэхэр зыхаша япэ нэгузегъэужь зекIуэр. ГъэщIэгъуэну икIи гукъинэжу ирагъэкIуэкIа а Iуэхур Натуралист ныбжьыщIэхэм я махуэу ди къэралым къыщалъытащ.

«Дыщэ унэ»

Ар и фIэщыгъэу Интернетым щылажьэ тыкуэн цIыкIум дахагъэу щIэлъым нэр топщIыпщIэ, гур егъэхъуапсэ. Адыгэ фащэр (цIыхухъухэм ейри цIыхубзхэм ейри) зэрагъэдахэ псори, апхуэдэуи тхьэгъу, Iэлъын, щIыIу, лэ­рыпс, Iэпщэхъу телъы­джэхэр, сыхьэт, узыт­хьэкъу ­нэгъуэщI хьэпшып ­гъэ­щIэгъуэн куэдым уащ­рохьэлIэ абы.

КъБР-м и Iэтащхьэм унафэ ищIащ COVID-19 узыфэр зыпкърытхэу поликлиникэхэм зыщызыгъэхъужхэм хущхъуэхэр иратыну

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ ­коронавирус уз зэрыцIалэм республикэм зыщемыгъэубгъуным хуэунэтIа лэ­жьыгъэхэр къызэрызэрагъэпэщымрэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэху­хэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым и зэIущIэр.

ГъащІэр матэщІэдзакъым

«ГъащІэр матэщІэдзакъым», жеІэ адыгэм. УзыщІэхъуэпсым, къыбдэхъуну узыхуейм унэсын щхьэкІэ, гугъу удехьыныр къэгъэнауэ, гурэ псэкІэ абы ухуэгъэзауэ щымытмэ, ужьыхыжыныр зыхуэІуа щыІэкъым. Дэтхэнэ зы цІыхури и хъуэпсапІэхэм лъэзыгъэІэс щапхъэ и пащхьэ къиту къыщІэ­кІынщ, абы нэсын щхьэкІэ и гуращэр зыгуэрым къызэщІигъэушэу.

ЩIыгум и блэкIами хуэсакъыпхъэщ

Адыгэ-убых-абазэ лъэпкъ зэ­рыбыныр зэрыса щIыналъэм и плIа­нэпэ куэд къызэхэзыкIухьа л­ъахэхутэ цIэрыIуэ Ефремов Юрий и IэдакъэщIэкIщ «Хы ФIыцIэ Iуфэм къегъэщIылIа щIыпIэхэм япхыкI ­лъагъуэхэмкIэ» («Тропами горного Черноморья») и тхылъ гъуэзэджэу илъэс пщIы бжыгъэм къриубыдэу здэщыIа щIыпIэхэм щилъэгъуа­хэмрэ гурыгъу-гурыщIэу щызыхищIахэмрэ щытетхыхьыжар.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке