Статьи на кабардинском языке

Магас «къалэ Iущ».

Ингуш Республикэм и цIыху бжыгъэр мин 500 иджыблагъэ ири­къуащ. Абыхэм я процент 60-р къалэхэм дэсщ, я къалащхьэ Магас мин 35-рэ хуэдиз щопсэу. Къалэм унэрэ IуэхущIапIэу дащIыхьыну я мура­дым и процент 30-ращ зэфIэкIар, ауэ лэжьыгъэр щIэгъэхуэбжьауэ йокIуэкIри, илъэс зыбжанэм къриубыдэу цIыху мини 150-м нэсым Магас псэупIэ яхуэхъуну жаIэ.

Щоджэн Хьэутий и тхылъыщIэ утыку кърехьэ.

Щоджэн Хьэутий иджыблагъэ къыдигъэкIа «1837:Тайны странс­твования Лермонтова по Кавказу» тхылъым дыгъуасэ лъэтеувэ щыхуащIащ Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр институтым. Абы кърихьэлIат щIэныгъэлIхэр, тхыдэджхэр, тхакIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, Лермонтовым и творчествэр фIыуэ зылъагъухэр.

Лъэпкъ Iуэхухэм йолэжь.

КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ Мовсисян Грант иджы­благъэ иригъэкIуэкIа пресс-конференцым щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей­-Балъкъэрым щагъэзащIэ лъэпкъ проектищым - 2024 гъэ пщIондэ тещIыхьауэ узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм, демографие щытыкIэм, егъэджэныгъэм зэрызрагъэужьыным теухуахэм.

ЛIэщIыгъуэр лIы ныбжьщ.

Дыгулыбгъуей къуажэм щалъхуа, Хэку зауэшхуэм и ветеран Хэжь Исуф бадзэуэгъуэм и 1-м илъэси 100 ирикъуащ.

Зэхыхьэ гукъинэж.

Кэнжэ къуажэм ищхъэрэкIэ къыпэщылъ губгъуэм Мамийхэ я лъэпкъ зэхуэс зэрыщрагъэкIуэ­кIы­нум и хъыбарым нэхъ пасэу щыгъуазэ сыхуи­щIат «Адыгэ псалъэ» газетым и унафэщI, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэ­мэд.

КъэхъукъащIэхэм хуэхьэзырхэр.

УФ-м и МЧС-м ди республикэм щиIэ и къудамэ нэхъыщ­хьэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэ­щIамкIэ, «РусГидро» ОАО-м и Къэ­бэрдей-Балъкъэр филиалым хыхьэ Аушы­джэр гидроэлектростанцым мафIэс къэмыгъэ­хъуным хуэ­гъэза зыгъэ­сэныгъэ-къэпщытэныгъэ Iуэху­гъуэхэр щекIуэкIащ.

Хэхыныгъэхэм жыджэру зыхуагъэхьэзыр.

«Урысей зэкъуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм иригъэкIуэкIа зэ­хуэ­сым щагъэбелджылащ КъБР-м и Парламентым и депутат хэхыныгъэхэм хэ­тынухэмрэ абы ехьэлIауэ зэрылэжьэну программэм­рэ.

ЦIыхухэр псыкIэ къызэрызэрагъэпэщым топсэлъыхь.

Лэжьыгъэ IуэхукIэ Шэджэм районым щыщыIам КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек район администрацэхэм я уна­фэщIхэр кърихьэлIэу иригъэкIуэкIащ цIыхухэр зэблэу къыхэмыкIыу псыкIэ къызэгъэпэщыным теухуа зэIущIэ.

Чэнджэщ щхьэпэхэр.

Ди къэралышхуэм и дэнэ щIыпIи хуэдэу, ди республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм, курыт щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ щызрагъэгъуэтхэм мэкъуауэгъуэм и 20-м яублащ студентхэр къызэращтэнум епха Iуэхугъуэхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке