Статьи на кабардинском языке

ЗышыIэныгъэшхуэ зыхэлъа гъуащхьэтет цIэрыIуэ

Налшык къыщалъхуа Беляев Владимир Мэзкуу и «Динамо»-мрэ Совет Союзым и командэ къыхэхамрэ я гъуащхьэтет гъуэзэджэу щытащ блэкIа лIэщIыгъуэм и 50 - 60 гъэхэм, езы Яшин дыдэм хьэрхуэрэгъу лъэщ хуэхъуу. СССР-м щэнейрэ и чемпионщ (1957, 1959, 1963 гъэхэм), Совет Союзым и Кубокыр зыIэщIэлъщ (1953 гъэ), къэралым и футболист нэхъыфI дыдэхэм 1957, 1958 гъэхэм хабжащ.

КъардэнгъущI зырамыку и адыгэ гушыIэхэр

КъардэнгъущI Зырамыкурэ Гъут Iэдэмрэ. 1988 гъэ

1935 гъэр къыщIыхахар сыт?

«Спартак-Налшык» профессионал футбол клубым и дамыгъэм тетхащ ар 1935 гъэм къызэрагъэпэщауэ. Премьер-лигэм щыхыхьа 2006 гъэ лъандэрэ апхуэдэу къокIуэкI икIи справочник куэдым ар ихуащ, щхьэусыгъуэ хуэхъуар мыгурыIуэгъуэми.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэ дыдэ

Щызэпигъэуаи къэхъуу, 1980 - 1995 гъэхэм Налшык и «Спартак»-м хэтащ, и Iэзагъымрэ псынщIагъымкIэ топ­джэгум дихьэххэр хуабжьу зытхьэкъуауэ щыта Гъубж Вячеслав. Нобэр къыздэсым абы и гугъу ящIыжу щIэх-щIэхыурэ зэхыбох.

Уафэбгыкъу и нэлат

Iэта-Ильяс мэдыхьэшхри:
- Насып уиIэти, Нэкъар, абы щыгъуэ уэ утщIыгъуатэкъым. Къэхъуаращи… ПцIыхужыркъэ-тIэ уэ Жэфар и хьэ­лыр? Къэбэрдей адыгэхэм Инал Нэху зэраIэм ирибампIэурэ, езыми модэ Болгар жыхуаIэм къыщалъхуу къэкуэша таурыхъыр «Аспарух и цIэкIэ» къиужьгъыжри… Сытми, къущхьэ-тэтэр хьэблэ зытIущым дэсхэр къэбэрдейхэм яриуштыну Жэфар яужь ихьащ «Аспарух и цIэкIэ».

КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек видеозэпыщIэныгъэм и Iэмалхэр къигъэсэбэпри, КъБР-м и Правительствэм хэтхэм я зэIущIэ вэсэмахуэ иригъэкIуэкIащ.

Къэрал дэIэпыкъуныгъэр яIэрыхьэн папщIэ

КъБР-м и Парламентым накъыгъэм и 28-м къыщащ-тащ «Зи IуэхущIафэм хэхъуэ къыхуэзыхьхэм ятын хуей налогым ехьэлIауэ» налог жыпхъэщIэр Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм щыгъэувыным теухуауэ» ­КъБР-м и законым и проектыр.

КIуэкIуэ Казбек «щытыкIэр къыщапщытэ сыхьэт» ядригъэкIуэкIащ КъБР-м и муниципалитетхэм я унафэщIхэм

Республикэм и УнафэщI КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 27-м видеоконференц мардэм тету епсэлъащ КъБР-м и щIыналъэ, къалэ администрацэхэм я Iэтащхьхэм. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI.
«Муниципальнэ сы­-хьэ­­тым» къриубыдэу хэп-лъащ коронавирус уз зэ­рыцIалэм зыщиубгъуа мы зэманым щIыпIэхэм щыIэ щы­тыкIэм.

МэшбащIэ Исхьэкъ: Тхыдэр ди гъуазэщ, пщэдейр ди плъапIэщ

1557 ГЪЭМ адыгэхэр Урысейм хыхьауэ зэрыщытам хэти щыгъуазэщ. Абы зэи хущIегъуэжакъым адыгэхэр. А гъэракъым адыгэхэмрэ урысхэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэм ублапIэ яхуэхъуар. Ридадэ теухуа романыр стхын ипэ ди лъэпкъым и тхыдэр нэхъ куууэ зджын хуей хъуауэ щытащ. ЕпщIанэ лIэщIыгъуэм щыщIэдзауэ благъэ дыдэ зэхуэхъуащ адыгэхэмрэ урысхэмрэ. Адыгэхэм абы щыгъуэ касогкIэ еджэу щытащ.

Мас-рестлингым Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщеужь

И ныбжьыр иджыри илъэс 28-рэ иримыкъуами, Гъубж БетIал спорт лIэужьыгъуэ куэдым ехъулIэныгъэ инхэр щызыIэригъэхьащ. Къапщтэмэ, ар пауэрлифтингымкIэ щэнейрэ Европэ зэхьэзэхуэхэм (2010 - 2012 гъэхэм) къыщыхэжаныкIащ, спортым и мастерщ, Урысей Федерацэм мас-рестлингымкIэ, пауэрлифтингымкIэ, сумомкIэ категорие нэхъыщхьэ зиIэ и тренерщ, мас-рестлингымкIэ къэралым и ныбжьыщIэ гуп къыхэхам и тренерщ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке