Статьи на кабардинском языке

ФIыгъуэ мылъытэ

УФ-ми КъБАССР-ми щIыхь зиIэ я артист, Абхъаз Республикэм и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэрми Адыгейми я къэрал саугъэтхэм я лауреат, режиссёр, уэрэджыIакIуэ, усакIуэ, тхакIуэ, драматург, егъэджакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Мысостышхуэ Пщызэбий Зэбэч и къуэр псэужамэ, жэпуэгъуэм и 15-м и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

Кочергиным и лэжьыгъэхэр

Налшык ЩэнхабзэмкIэ и фондым къыщызэIуахащ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Кочергин Владимир и лэжьыгъэ имыгъэлъэгъуахэм я выставкэ.
Гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьащ художник цIэрыIуэм и Iэдакъэ къы­щIэкIа сурэтхэм ящыщу нэхъапэкIэ утыку кърамыхьахэр.

Сабий 60 щIэхуэну

Школ кIуэгъуэ ныбжьым нэмыса сабийхэм зэрадэлажьэ щIыкIэхэр егъэфIэкIуэным теухуауэ ди республикэм щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэхэм япкъ иткIэ, Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Ислъэмей жылэм дэт курыт школ №1-м и нэIэм щIэту къыщызэIуахащ цIыкIу 60 зыщIэхуэну сабий гъэсапIэщIэ. Абы иращIэкIа гуфIэгъуэ дауэдапщэм хэтащ щIыналъэм и унафэщIхэр, абы щылажьэ еджапIэхэмрэ гъэсапIэхэмрэ я лIыкIуэхэр.

ЩIыуэпсыр зэрахъумэм теухуауэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ зи чэзу зэIущIэр. Абы къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ «Экология» лъэпкъ проектыр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зэрыщагъэзащIэр.

ЗымащIэ дыдэщ къызэрыпикIуэтар

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ УФСИН-м и лэжьакIуэ ТIэрэш Хьэ­сэн къыщыхэжаныкIащ Урысей Федерацэм бгырыпх бэнэкIэмкIэ и чемпионатым.

Мэзыхьэ Резуан Хорватием щытокIуэ

Килограмм 81-м нэс зи хьэлъагъ­хэм я зэпеуэм и хьэрхуэрэгъу псори щыхигъащIэри, ди лъахэгъур финалым нэсащ. Абы къыщыпэ­щIэува ­хэгъэрейхэм ящыщ Цветкович Лео ар нэрылъагъуу ефIэкIащ икIи хуэ­фащэ дыдэу дыщэ медалымрэ ­саугъэт нэхъыщхьэмрэ зыIэригъэ­хьащ.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр ягъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законхэмрэ халъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэм елэжьыну гупым и япэ зэIущIэр екIуэкIащ.
КъБР-м и Парламентым Законодательствэмрэ щIыпIэ самоуп­равленэмкIэ и комитетым и уна­фэщI Мэлбахъуэ Борис зэIущIэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ ­КъБР-м и Парламентым и спикерым и унафэкIэ лэжьакIуэ гуп къы­зэрызэрагъэпэщар.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ «Iуэхушхуэхэр щызэфIах Урысей» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ зэдэлэжьэным теухуа ЗэгурыIуэныгъэ зэращIылIэ

«Iуэхушхуэхэр щызэфIах Урысей» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и лIы­кIуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къыщыкIуам зэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ зэгухьэныгъэм и президент Титов Павелрэ.

Илъэс щэ ныкъуэ ипэкIэ

Илъэс щэ ныкъуэ ипэкIэ, 1970 гъэм и шыщхьэуIу мазэм и пшагъуэ махуэхэм ящыщ зым, лъакъуэрыгъажэ гуп зэдэжэм хэт совет спортсмен щIалэхэр Инджылызым и къалащхьэм къыщригъэтIысэхащ кхъухьлъатэ абрагъуэм.

ПроектыщIэм гъуэгу егъуэт

ЕджакIуэхэм IэщIагъэ къыхахынымкIэ дэIэпы­къуэгъу яхуэхъу­ным ехьэ­лIа «Шаг в будущее» урысейпсо проектым хыхьэ Iуэхугъуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым жыджэру щокIуэкI. Мы махуэхэм электрон хэщIапIэр (http://bilet-help.worldskills.ru/) къагъэсэбэпурэ проектым хэтыну гукъыдэж зиIэхэр зэхуашэс.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке