Статьи на кабардинском языке

Къуажэм и теплъэр къагъэщIэрэж

«Къалэ кIуэцIхэм тыншыгъуэхэр къыщызэгъэпэ-щын» лъэпкъ проектым и зы Iыхьэщ Бахъсэн районым хыхьэ Кременчуг-Константиновскэ къуажэм и цIыху зэхуэсыпIэ нэхъыщхьэхэр зэрырагъэфIакIуэр.

Правительствэм и лэжьыгъэм хоплъэж

КъБР-м и Хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и спикер Егоровэ Татьянэ иригъэ­кIуэкIа зи чэзу зэхуэсым щызэпкърахащ КъБР-м и Правительствэр 2019 гъэм зэ­ры­лэжьа щIы­кIэр.
ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, КъБР-м и прокурор Хабаров Николай.

Уафэбгыкъу и нэлат

Пасэрейм я зэманым акIэупсыж тхьэлъэIу хуащIыжыху лIыр уанэгум къикIыртэкъым. Зи акIэ яупсыжа лIыжьым и гъащIэ теплъэгъуэхэр дапхуэдэу гъэщIэгъуэну щымытами, зауэ дзапэщIэкI щита а махуэ за­къуэр­ щымыгъупщэурэ щIылъэ дунейр ибгынэрт. Зэ закъуэщ лIыр апхуэдэу дзапэ зэрыщIэкIыр. А зэри гъащIэм здыкIуэцIрех.

Автомобиль гъуэгур зэрагъэпэщыж

«Шынагъуэншэ икIи фIагъ зиIэ автомобиль гъуэгухэр» лъэпкъ проектыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм щыгъэзэщIэным пащэ.
Зэгъэпэщыжын щIадзащ Бахъсэн-Кыщпэк гъуэгур. ЦIыху минитхум нэблагъэ щыпсэу къуажэм и Совет уэрамым кIуэцIрыкI километри 5,5-м мы махуэхэм йолэжь. Абы тетщ социальнэ мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэ зыбжанэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуащ Урысей Федерацэм промышленностымрэ сатумкIэ и министр Мантуров Денис

Дыгъуасэ Къэбэрдей-Балъкъэрым лэ­жьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Урысей Федерацэм промышленностымрэ сатумкIэ и министр Мантуров Денис. Федеральнэ къулыкъущIапIэм и унафэщIыр кIуащ медицинэ рентген Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэр къы­щIэзыгъэкI «Севкаврентген-Д» IуэхущIапIэм.

Зыхуей хуэзэу екIуэкIащ

Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа IэIэтыр ди къэралым зыхуей хуэзэу щекIуэ­кIащ. Бадзэуэгъуэм и 1-м, бэрэжьейм, иухащ Iэ­Iэ­тыр. Ар махуиблкIэ екIуэ­кIащ. Иджырей IэIэ­тыр адрейхэм емыщхьу кIыхьу зэрекIуэкIам къыщы­мынэу, зэIухауи щытащ - абы кIэлъыплъащ цIыху мелуан ныкъуэм щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым мардэхэр мащIэ-мащIэурэ щыIуахыж

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм коронавирус узыфэм земыгъэубгъуным хуэгъэпсауэ щагъэувауэ щыта мардэхэр Iухыжыным и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэм ­хуокIуэ. ЩIыналъэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ К. В. мэкъуауэгъуэм и 30-м Iэ щIидзащ абы теухуа Указым.

Iэ зыIэтахэм я процент 85-р арэзыуэ къыщIокI

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщапщы­тэжащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ятеу­хуауэ мэкъуауэгъуэм и 25-м щегъэжьауэ бадзэуэгъуэм и 1 пщIондэ екIуэкIа IэIэтым кърикIуахэр. Ар журналистхэм яжриIащ КъБР-м и ХэхакIуэ ­комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав.

Мамдухьрэ Сихьэмрэ

Къумыкъу Мамдухь (сэмэгумкIэ япэу щытщ) и ныбжьэгъухэм, щхьэгъусэм, Iыхьлыхэм я гъусэу.
Мейкъуапэ, 1987 гъэ

Щалъхуа щIыпIэм ­къекIуэлIэжащ дуней­псо чемпион хъунухэм япэщIэта Джатэрывэ ­Къазбэч

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэх­хэм иджыблагъэ хъыбар гуапэ къаIэрыхьащ - «Спартак-Налшыкым» къигъэзэжащ 2009 гъэм мэкъуауэгъуэм и 14-м Санкт-Петербург и «Зенит»-м и гъуэр хигъащIэу ди щIалэхэр премьер-лигэм зэрыхэтрэ я хьэрхуэрэгъухэм худа­гъэкIа япэ топи 100-р иризыгъэкъуа, Къэзахъстаным и командэ къыхэхам 2013 гъэм щыджэгуу къыкIэлъыкIуэ илъэсым дунейпсо чемпион хъуа нэмыцэхэмрэ нэгъу

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке