Статьи на кабардинском языке

Хэку зауэшхуэм хэтахэм я сурэтхэр

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм мы махуэхэм къыщызэIуахащ Хэку зауэшхуэм хэтахэм я сурэтхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.
УФ-м и Президентым и грантымкIэ фондыр и дэIэпыкъуэгъуу къызэрагъэ­пэща а Iуэху щхьэпэр Хэку зауэшхуэм хэтахэр гъэлъэ­пIэным, нэхъыжьхэмрэ нэхъыщIэхэмрэ яку дэлъ зэ­пыщIэныгъэр егъэ­фIэкIуэ­ным хуэунэтIащ.

Анэдэлъхубзэр фIыуэ ирагъэлъагъу

Бзэр лъэпкъыр зэры­щыIэм и нэщэнэ нэхъыщ­хьэщ. Адрейхэм дахэ­мы­шыпсыхьыжын щхьэкIэ ди анэдэлъхубзэр щIэблэ къыдэ­кIуэтейм яIурылъу, абыкIэ гуп­сысэу къэдгъэхъун хуейщ. «Чы щIыкIэ къыумыгъэшмэ, бжэгъу хъуа иужь къыпхуэгъэ­шы­жы­нукъым», - жыхуи­Iэращ адыгэми, ди щIалэгъуалэм адыгэбзэр ящIэн щхьэкIэ ахэр иджыри цIыкIуу дегъэхьэхын хуейкъэ я бзэм и дахагъэм, и къулеягъэм?!

Сочэ къыщыхэжаныкIахэр

КаратэмкIэ ныбжьыщIэхэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ Сочэ къалэм щекIуэкIащ. Къэралым и щIыпIэ 16-м къикIа спортсмен 885-рэ абы хэтащ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ зэхьэзэхуэм. Ди каратистхэм дыщэ медалу 12, дыжьыну 6, домбеякъыу 8 зыIэрагъэхьащ.

Балъкъыпс ефа Iей хъун хуейкъым

Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м щIыхь зиIэ я артист, оперэ уэ­рэджыIакIуэ Ташло Алийрэ сэрэ дызэкъуажэгъущ.­ Ар - бгы лъапэмкIэ, сэ - псыежэх IуфэмкIэ ды­къыщыхъуащ. Ды­къы­щыхъуащ жысIэ щхьэ­кIэ, къуажэм и гъунэ зы­рызщ дыщыпсэуар, къи­нэмыщIауи сэ езанэ классыр къэзуха нэужь, къалэм сыкъэкIуащ сыщеджэну. Арами, абы и хъыбар зэхэсхрейт.

Анэдэлъхубзэмрэ лъэпкъ гъащIэмрэ

КъБР-м ЦIыхухэр егъэ­джэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм Педагогикэ IэщIагъэлIхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ и центрым иджыблагъэ къы­щызэрагъэпэщащ семинар гъэщIэгъуэн.

«Согугъэ иджыри Барэсбий къэпсэлъэну…»

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фондым и унэм «Мамыр­щIэкъу» зыфIаща зэIущIэр иджыблагъэ щызэхэтащ.

КъБР-м и Конституцэм теухуауэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм къыщаIэта Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм ящыщт «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм ятеухуауэ» ­КъБР-м и законым и проектыр.

ЕгъэджакIуэхэмрэ IэпщIэлъапщIэхэмрэ я Iэзагъым кърикIуахэр

Москва щекIуэкIащ егъэджакIуэ­хэм я Iэзагъыр къыщапщытэ «Ады­гэб­зэр щрагъэдж дерсхэм щэнхабзэр къызэрыщагъэсэбэп Iэмалхэр» зэхуэс купщIафIэр.

Республикэм и Iэтащхьэр сабийхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэж спорт школым щыIащ

КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ щыIащ Налшык къалэм сабийхэм я узыншагъэр щызэтрагъэувэжу дэт спорт школым. Рес­публикэм и Iэтащхьэм цIыкIухэм ­зыщагъасэ пэшхэр къиплъыхьащ икIи спортсмен ныбжьыщIэхэм я ехъулIэныгъэхэм щыгъуазэ зищIащ.

Чемпионхэм я лигэр и плъапIэт

«Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэу щытауэ иджы Павловскэ станицэм и «Кубань-Холдинг»-м дэщIыгъуу Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым хыхьэну ерыщу хущIэкъу ДыщэкI Аслъэн къэкIуэну дахэ зиIэ ди щIалэщIэхэм хабжэрт илъэс зыбгъупщI ипэкIэ. Уеблэмэ ар щIэхъуэпсырт дэтхэнэ зы футболистми и плъапIэ Европэм и Чемпионхэм я лигэм щыджэгуну.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке