Статьи на кабардинском языке

Iэзагъэ нэсым и джэлэс.

«Урысейр зэфIэкI инхэм я къэ­ралщ» президент платформэм и проектыщIэ «ХьэщIагъэм хуэ­Iэзэхэр» къэралпсо зэпеуэм хэтыну гукъыдэж зиIэхэм абы теухуа я тхылъхэр щэкIуэгъуэм и 13-м къы­щыщIэдзауэ дыгъэгъазэм и 20 пщIондэ «мастерагостеприимства.рф» сайтым ирагъэхь хъунущ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ Кавказым и муслъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Налшык щыхуэзащ лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм къэкIуа, Кавказым и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэ­тащхьэ Пашазаде Алыхьшыкур.

Адэшхуэм пхиша лъагъуэм тету.

«ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ», - жеIэ адыгэ псалъэжьым. Ар зэрыпэжым и щыхьэтщ 2010 гъэм Сингапурым щекIуэкIа Япэ НыбжьыщIэ Олимп Джэгухэм бэнэкIэ хуитымкIэ текIуэныгъэр къыщызыхьа, Урысей Федерацэмрэ Европэмрэ я чемпион Пшыналъэ Азэмэтбий и спорт гъащIэр.

Ди къэфакIуэхэр нэхъыфIхэм ящыщщ.

Мы гъэм а зэхыхьэм хэтащ къэфакIуэ гуп 40-м щIигъу,псори цIыху миным щхьэдэхырт.
Иджырей къафэм и «щэхухэм», абы щIэуэ къыхыхьэм хэзыгъэгъуазэ пэублэ гъэщIэгъуэн хуащIат зэпеуэм. Къафэ лIэужьыгъуэхэм я «тхыпхъэр» (зыгъэзэкIэр) зрагъащIэм и мызакъуэу, къафэм «псэ зэрыпхухэлъхьэну» Iэмалхэм тепсэлъыхьащ мы Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкIхэр.

Чыгъэду Казбек Налшык щыIэщ.

США-м зэрыIэпхъуэрэ Адыгэ Хасэм хэтщ Казбек, сыт щыгъуи лъэпкъ Iуэхум жыджэру и гуащIэ хелъхьэ. Мы гъэм абы и тхьэмадэ къулыкъум пэрагъэуващ, илъэситI пIалъэкIэ лэжьэну.

ГъущIым къыхэщIыкIам хуэдэт Хьэпай Хьэмид.

Щалъхуа икIи къыщыхъуа Адыгейм и Теучэж щIыпIэм и мызакъуэу, Хьэпай зэкъуэшхэр дуней псом цIэрыIуэ щащIащ самбэмкIэ къахьа текIуэныгъэ инхэм. Абыхэм къахэкIащ СССР-м, Европэм, дуней псом я чемпионхэр. И дуней тетыкIэр дахэу, щапхъэ трахрэ щIэблэм я гъэсакIуэу гъащIэр ирихьэкIащ дэтхэнэми.

Инал нэхърэ нэхъ губзыгъэ къахэкIакъым.

2011 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Леон къалэм «Европэм и Кубокым» щхьэкIэ щызэпрагъэуа шы хэплъыхьахэм япэ увыпIэр къыщихьауэ щытащ Деберт Джули зытеса къэбэрдеиш Инал.
Инал дунейм къыщытехьар Словакиеращ. Адыгэш зе­зыхуэхэмрэ фlыуэ зылъа­гъухэмрэ и зэгухьэныгъэу Словакиемрэ Чехиемрэ щыIэм и унафэщl Марковэ Евэ и деж. И анэр, шыщlэр и ныбэм илъу, ­Къармэхьэблэ ирашауэ щытащ.

ПщIэ лъагэ зыхуэфащэхэр.

Урысейм и Пенсионерхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 25-рэ, КъБР-м и Пен­сионерхэм я зэгухьэныгъэр илъэс 15 зэрырикъум теухуа Iуэху гуа­пэ щекIуэкIащ Налшык къалэм дэт Къэрал киноконцерт гъэлъэгъуа­пIэм. Абы кърагъэблэгъат республикэм и экономикэм и IэнатIэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэм пщIэрэ щIыхьрэ яIэу лэжьыгъэ купщIафэ щезыхьэкIа нэхъыжьыфIхэр.

Гъуазджэм итхьэкъуа Бэгъуэтыж Светланэ.

Мы гъэм шыщхьэуIум и 13-м илъэс 80 ирикъуащ, Къэ­бэрдей-Балъкъэрым и мызакъуэу, нэгъуэщI щIына-лъэ Iэджэми къыщацIыху оперэ уэрэджыIакIуэ ­гъуэ­зэджэ, КъБАССР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и егъэджакIуэ Бэгъуэтыж Светланэ Батыр и пхъур. 1960 гъэм Налшык дэт музыкэ училищэр къэзыуха хъы­джэбзыр абдеж къызэрыщымыувыIэнур гурыIуэ­гъуэт.

IэнатIэ тэмэм ягъуэтын папщIэ.

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэ­хэта зэIущIэр теухуауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэр къэзыух IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм лэжьапIэ нэхъ тыншу ягъуэта зэрыхъунум. Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьа­кIуэхэм хъыбар къызэрыдагъэщIамкIэ, КъБКъУ-м и унафэщIхэр дапщэщи набдзэгубдзаплъэу кIэ­лъоплъ а Iуэхугъуэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке