Статьи на кабардинском языке

КъБКъу-м и лэжьакIуэхэм Президентым и гулъытэр къалъоIэс

ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалым зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIы­нымкIэ 2017 гъэм зэфIагъэкIахэм папщIэ щIыналъэ куэдым я лIыкIуэ­хэм иджыблагъэ иратащ Урысейм и ­Президент Путин В. В. къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъымрэ фэеплъ медал­рэ.

ТхьэмыщкIагъэ къызылъыса цIыхухэм и чэзум ядэIэпыкъун

КъБР-м и Правительс­т­вэм щекIуэкIа зэIущIэм и гугъу щащIащ бадзэуэ­гъуэм и 30-м къыкъуэуа жьап­щэшхуэм и зэранкIэ, республикэм и щIыналъэхэу Прохладнэм хы-хьэ жы­лагъуэхэм ящыщу 7-мрэ Дзэлыкъуэм хиу­быдэ къуажи 4-мрэ къы­щыхъуа зэхэкъутэныгъэхэр зэман кIэщIым ­къриубыдэу гъэзэкIуэ­жы-нымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэм.

Лъэпкъыр зэпызыщIэж махуэ

Хэкум къэзыгъэзэжахэм я махуэр               екIуу щагъэлъэпIащ Налшык къалэ. Дунейпсо, Къэбэрдей Адыгэ Хасэхэм и         жэрдэмкIэ, КъБР-м къэзыгъэзэжахэр «Трек» шхапIэм щызэхуашэсри, дахэу зэбгъэдэсащ, лъэпкъым и гугъуехьхэм, хэхэсхэм я щыIэкIэ-псэукIэм, зи адэжь щIыналъэм къэкIуэжахэр хэкужь гъащIэм зэрыхэзэгъэжым, хамэщI исхэм я гурыгъу-гурыщIэхэм, нэгъуэщIхэми теп­сэ­лъыхьащ.

Мазих лэжьыгъэм ироплъэж

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Прокуратурэм щекIуэкIащ коллегием и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ 2018 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуахэм, етI­уанэ илъэс ныкъуэм законымрэ хабзэмрэ гъэбыдэнымкIэ зэфIахыпхъэхэр яубзыхуащ.

Къапэщытыр мащIэкъым

КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэкIащ 2018 гъэм и япэ мазихым я лэжьыгъэм кърикIуам щыхэплъэжа зэIущIэ. Абы хэтащ республикэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и унафэщI, Урысей Федера­-цэм щIыхь зиIэ и артист Балъкъыз ­Валерэ.

КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячеславрэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэмрэ яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр адэкIи егъэфIэкIуэным

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэр иджыблагъэ щыIащ Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм. КIуэкIуэ Юрийрэ Битаров Вячес­лаврэ тепсэлъыхьащ зэгъунэгъу щIыналъитIым яку дэлъ зэпыщIэныгъэ­хэм адэкIи зегъэу­жьы­ным.

ЩIалэгъуалэр Iейм щахъумэн мурадкIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Юрий бадзэуэгъуэм и 26-м иригъэкIуэкIащ Наркотикым пэщIэтынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и комиссэм и зэIущIэ.

Кабардинка»-р Марашрэ Гёксунрэ къыщофэ

Адыгэ щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я дунейпсо фестивалым хэтыну Тыркум къэкIуа гупыр япэ махуэм иригъэблэгъащ Мараш къалэм и унафэщIым. Къэбэрдей-Балъкъэрым щэн­хабзэмкIэ и министр Къу­махуэ Мухьэдинрэ Эркоч Фатхьи Мехметрэ щIыналъитIым я щэн­хабзэ зэпыщIэныгъэ­хэм, адыгэ хэхэсхэмрэ хэкурысхэмрэ я зэкъуэ­шыныгъэм, нэгъуэщI Iуэху дахэхэми теп­сэ­лъыхьахэщ.

ЦIыхухэм шынагъуэншагъэ къахузэгъэпэщыныр Iуэху нэхъыщхьэщ

КIуэкIуэ Ю. А. хэтащ Урысейм и МЧС-мрэ къэралым и щIыналъэхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэм теухуа селектор зэIущIэм

Бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм зэрыхуэхьэзырыр къапщытэ

КъБР-м и Правительствэм бадзэуэгъуэм и 24-м щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и IуэхущIапIэхэр 2018 - 2019 гъэхэм я бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм хуэгъэхьэзырынымкIэ щыIэ комиссэм и зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ - республикэм инфраструктурэмрэ бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Бэлэтокъуэ Владимир.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке