Статьи на кабардинском языке

Къафэр, макъамэр, гукъыдэжыр

Налшык Макъамэ театрым щекIуэкIащ Зэныбжьэгъугъэм и Дунейпсо фестивалыр. «Адыгэ фащэр сэ схуадами, Кавказым ис псоми яхуэ­хъуащ» - арат абы фIащар.

Африкэм щыIэ адыгэ щIалэ

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и ЩIалэгъуа­лэ советым и жэрдэмкIэ 2015 гъэм екIуэкIа «Илъэсым и ехъулIэныгъэ» зэхьэзэхуэм «IT технологиехэр» Iыхьэм щытекIуауэ щытащ Къар­мэ Астемыр. Иджы илъэсищ хъуауэ ар Африкэ Ипщэм щолажьэ, Йохан­несбург къалэм дэт AxxonSoft (ITV) IуэхущIа­пIэм хьэрычэт IэнатIэм­ зегъэужьынымкIэ и унафэщI къулыкъур къы­щыхуагъэфэщауэ.

КIэрыхубжьэрыхухэр зэщIэкъуэным теухуауэ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэр иджыблагъэ ири­гъэкIуэкIащ видеоконференц мардэм тету. Абы депутатхэр щедэIуащ кIэ­рыхубжьэрыхухэм елэжь «Экологистика» щIыналъэ операторым зэфIигъэ­кIам.

Республикэм лэжьэн щыщIидзащ щIыналъэм щыIэ Iуэхухэр зэкIэлъыгъэкIуэнымкIэ центрым

Налшык къалэм дыгъуасэ лэжьэн щыщIидзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыпсэухэм къалъыкъуэкI Iуэ­хухэр зэкIэлъыгъэкIуэным хуэгъэп­са центрым. Апхуэдэ центрхэр къэрал псом къыщызэрагъэпэщ, лажьэу щы­зэтраухуэ Урысейм и Президент Путин Владимир пщэрылъ зэращищIам ипкъ иткIэ.

«Кавказ зэгурыIуэ»

ЩэкIуэгъуэм и 6-м Дагъыстэным и къалащхьэ Мэхъэчкъалэ «Кавказ зэгурыIуэ» зи цIэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм и зэхуэс щекIуэкIащ. Ди республикэм щыщу абы хэтащ КъБР-м и Дин IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим.

ЩIэныгъэм зи кIэн къыщикIахэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЦIыху­хэр егъэджэнымкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэритамкIэ, «Зыгъэпсэху­гъуэ ин» зи фIэщыгъэ урысейпсо зэхьэзэхуэм щытекIуа цIыху 600-м ди щIыналъэм щыщ еджакIуих хиубыдащ: 9-нэ классым щIэс Абазэ Мурат, 11-нэ классым щеджэ Айбаз Феликс, БетIрожь Сабинэ, Кулиевэ Танзиля, Шыкъ Уэзырмэс сымэ.

КъБР-м и Iэтащхьэр хэтащ УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зэIущIэм

Урысейм и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат видеоконференц мардэм тету щэкIуэ­гъуэм и 12-м иригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумым и зи чэзу зэIущIэр. Абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Ди иужьрей плъырхэр

2012 гъэм премьер-лигэм къыхагъэкIа иужькIэ абы игъэзэжыну иджыри илъэситIкIэ «Спартак-Налшыкыр» ныкъуэкъуащ икIи и хъуэпсапIэм пэгъунэгъу дыдэ хъуат. АрщхьэкIэ къахузэпищакъым. Iуэхур щымыхъум, хамэ щIыпIэхэм кърашахэр зэбгырыкIыжри, ди командэр дыдейхэм къахуэнэжащ. Абы лъандэрэ гъуащхьэтету иIэри Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуахэмрэ щагъэсахэмрэщ.

Куэдым ящыщ зы

Мы гъэм ди къэралым ис лъэпкъ псоми ди зэхуэдэ гуфIэгъуэр - ТекIуэныгъэ иныр илъэс 75-рэ зэрырикъур - дгъэлъэпIащ. Абы жыджэру зыхуагъэхьэзыращ. ЗэфIагъэкIахэр мащIэкъым - «Полк уахътыншэ» зэщIэхъееныгъэр къызэрагъэпэщащ, ­«Мемориал» зэгухьэныгъэр мэлажьэ, газетхэм мычэму традзэ Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызезыхьахэм ятеухуа тхыгъэхэр, н.къ. Ауэ нэхъыбэж къапэщытщ.

КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зезыхьэ хьэщIэщ

«Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Абы и хьэщIэщым, КъардэнгъущI Зырамыку и цIэр зезыхьэм, и блыным фIа­дзащ щIэныгъэлI-Iуэры­Iуатэдж телъыджэм, тха­кIуэм, артистым и сурэт екIу.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке