Щэнхабзэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щытщIэн хуейр мащIэкъым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щытеп­сэлъыхьащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ щэнхабзэмрэ зэрызрагъэужь технологиехэр зыхуэдэмрэ абы ехьэ­лIауэ щыIэ гугъуехь­хэмрэ.
КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин къыщыпсалъэм къыхигъэщащ хъыбарегъащIэ технологиехэм кIуэ пэтми зэрызаужьыр къэлъытауэ, щэнхабзэм пыщIа IуэхущIапIэхэми зэпымыууэ Iуэху бгъэ­дыхьэкIэщIэхэр къызэралъыхъуэр, псом хуэмыдэу электроннэ архив­- хэм щызэхуахьэса тхылъ, музей фонд­хэр я лъабжьэу щIэныгъэ зэрыратыныр къалэну зэрызыхуа­гъэувыжыр.
Мы гъэм коронавирусым и зэранкIэ псоми я лэжьэкIэм зэхъуэкIыныгъэ зэригъуэтам къыхэкIыу щэнхабзэм епха IуэхущIапIэ куэдым я лэжьыгъэр Интернетым щаIэ напэкIуэцIхэмрэ ­социальнэ сетхэмрэ къыщызэрагъэпэщын хуей хъуащ, гъэлъэгъуэныгъэхэр, пшыхьхэр, литературэ еджэ­ныгъэхэр, нэгъуэщIхэри апхуэдэ IэмалкIэ ирагъэкIуэкIыу.
Гулъытэ хэха хуащI библиотекэхэм я Iуэхутхьэбзэхэр зэрырагъэфIэ­кIуэ­ным. IуэхущIапIэхэм иджырей технологиехэр нэхъ жыджэру къагъэсэбэп хъуащ, Iуэхугъуэ, унэтIыныгъэ зэмы­лIэужьыгъуэ куэдым ятеухуауэ проект­хэр зэхагъэувэ икIи ягъэзащIэ.
Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал Лъэпкъ библиотекэм и элект­роннэ каталогым мы зэманым ирихьэлIэу къызэщеIубыдэ тхылъ мин 367-рэ. КъищынэмыщIауэ, библиотекэм и Iуэхутхьэбзэхэр цIыхухэм нэхъ тыншу къагъэсэбэпыфын щхьэкIэ Къэрал урысей библиотекэм дэлэ­жьэн щIадзащ - зэгъусэу къызэрагъэпэщащ ИнтернеткIэ щеджэ пэш.
КъищынэмыщIауэ, цIыхухэр щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм япэIэщIэ мыхъун щхьэкIэ «Урысейпсо концерт пэш» зыфIаща проектыр ягъэзащIэ. Апхуэдэ Iуэхум хыхьащ Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэмрэ «Кинови­деоучреждение» къэрал IуэхущIапIэмрэ.
- ЦIыхухэм Интернет IэмалкIэ пшыхьхэм зэреплъыфым и фIыгъэкIэ гъуазджэм нэхъ и лъагапIэ нэхъыфI дыдэхэм лъоIэсыф. Абы и лъэныкъуэкIэ диIэ Iэмалхэм иджыри зедгъэужьыну ди гугъэщ, - жиIащ Къумахуэ Мухьэдин. - Ди мурадхэм ящыщщ «Цифровая экономика» проектми ди министерствэр хэтыныр. Мы зэманым жыджэру дадолажьэ Москва къалэм щыIэ IэщIагъэлIхэм, бжыгъэ технологиехэр щэнхабзэм и IуэхущIапIэ псоми зэрыхэтпщэным теухуауэ.
Министрым къыхигъэщащ республикэм и къэрал хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм Интернетым щаIэ сайтхэм зэрызрагъэужьынум ехьэлIауи лэ­жьыгъэ зэрырагъэкIуэкIыр. Къыдэ­кIыгъуэхэм я сайтхэм еплъхэр кIуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу икIи къэрал ­98-м щыщу цIыху мин 200-м щIигъу абыхэм къызэщIаубыдэ.
2019 гъэм и мэлыжьыхьым къы­щыщIэдзауэ республикэм и телевиденэр бжыгъэ къэгъэлъэгъуэкIэм те­хьащ. ЩэкIуэгъуэм щегъэжьауэ «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием и нэтынхэр къагъэлъагъуэу щIадзащ «Общественное телевидение России» («ОТР») телеканалымкIэ.
Дызэрыт илъэсым пащащ республикэм и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэр зыхуэныкъуэ технологиехэмкIэ къызэрызэрагъэпэщ лэжьыгъэм. Газетхэмрэ журналхэмрэ я редакцэхэм папщIэ компьютерхэр къащэхуащ - техническэ Iуэхухэм зэрелэжьу 12-рэ журналистхэм щхьэкIэ 40-рэ.
КъБР-м бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и ­къалэнхэр зыгъэзащIэ Бозий Аскэр жиIащ УФ-м Бжыгъэр зи тегъэщIапIэ зыужьыныгъэмкIэ, связымрэ цIыхубэ коммуникацэхэмкIэ и министерствэм зэрызыхуагъэзар, щэнхабзэм и IуэхущIапIэ 303-р Интернетым пыщIэн зэрыхуейр къыхэщу.
Къэпсэлъахэм упщIэ зыбжанэ иратащ депутатхэм. Ахэр теухуауэ щытащ телевещанием и IупщIагъым, жылагъуэхэр псори абы къызэрызэщIиубыдэм, хъыбарегъащIэ технологие­хэм адэкIэ зэрызрагъэужьыфыну щIыкIэхэм.
Егоровэ Татьянэ жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым нобэр къыздэсым спутник IэмалымкIэ езым и канал жэщ-махуэм къриубыдэу лажьэу зэримыIэр. Ар щIэупщIащ а Iуэхум лъэпощхьэпо хуэхъум икIи дыщIи­гъуащ Iэмал имыIэу ар зэхэгъэкIын зэрыхуейр. Апхуэдэуи Егоровэм къыхигъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и радиом и эфирхэр жылагъуэ псоми зэралъэмыIэсыр къыхэщу цIыхухэм щIэх-щIэхыурэ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм зыкъызэрыхуагъазэр.
Къумахуэ Мухьэдин жиIащ пэжу республикэм и къуажэ 20-м нэблагъэм радиосетыр зэрынэмысыр. Апхуэдэ лъэпощхьэпохэр къызэранэ­кIын щхьэкIэ хуит зэращI лицензэ яIэн хуейуэ абы къигъэлъэгъуащ.
- Ретрансляторхэр Iэмал имыIэу диIэн хуейщ, апхуэдэ жылагъуэхэм ­радио 99,5 FM-р зэхахыфын щхьэкIэ. Абы ехьэлIа лэжьыгъэхэр идогъэ­кIуэкI. Ди гугъэщ илъэс къакIуэм а Iуэхур зэфIэдгъэхьэну, - жиIащ Къу­махуэм.
- Нобэ дызытепсэлъыхьа Iуэхугъуэр мыхьэнэ зиIэщ, иджыри мызэ-мытIэу абы теухуауэ дызэхуэзэну къыщIэ­кIынщ. Иджыпсту, дауи, къару нэхъыщхьэр зыхуэгъэзар коронавирусыр къызэрызэднэкIынырщ. ИтIани, мыдрей ди лэжьыгъэхэри къызэтедгъэувыIэ хъунукъым, лъэпкъ проектхэр дгъэзэщIэн, бжыгъэ зыужьыныгъэр ди гъащIэм щызэтедгъэувэн хуейщ, - жиIащ зэIущIэм и кIэм Егоровэ Татьянэ.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.