Пащтыхь гуащэ Рание адыгэхэм я хьэщIэщ

Иорданием и пащтыхь ­гуа­щэ Рание гулъытэрэ гуа­пагърэ зыхэлъ бзылъ­хугъэщ. Абы фIэфIщ къэ­ра­лым ис цIыхухэм яхы­хьэну, епсэлъэну, я гуры­гъу-гуры­щIэ­хэр зригъащIэурэ ядэIэ­пыкъуну.
Пащтыхь гуащэр иджы­б­лагъэ щыIащ Адыгэ щэнхабзэмкIэ дунейпсо ака­демиеу Иорданием щы­лажьэм. ЩIыналъэм щы­хэ­хэс шэрджэсхэм я тхыдэр, щэнхабзэр, хабзэр зэра­хъу­мэж ­Iэ­малхэр зригъэ­лъа­гъун, лъэп­къыр зэрыгуш­хуэ хъу­гъуэфIыгъуэхэр зыхуэ­дэр зри­гъэщIэн мурадкIэ, я адэжь щIэинхэр щахъумэ академием кIуауэ арат Раниея.
Адыгэ щэнхабзэ академиер зыгъэлажьэ Хъуажь Лейлэ, абы и дэIэпыкъуэгъу Хьэтх Инал сымэ, егъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэм, къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм яхуэзащ пащтыхь гуащэр икIи езыр зыщIэупщIахэм я жэуапу Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм жаIащ ­Iэмал зэрагъуэткIэ, щIэб­лэм анэдэлъхубзэр, лъэпкъ Iэ­щIа­гъэхэр, я адэжьхэм зэрахьа хабзэхэр зэры­рагъэ­щIэным иужь зэритыр, «Бгырыс бынхэр» ансамбль лъэщ зэраIэр.
КъэфакIуэ гупым хэт пща­щэхэм хьэщIэ лъа­пIэм жраIэжащ Хьэтх Инал и нэIэм щIэту зэрызагъасэр, хамэ къэралхэм къы­щы­зэрагъэпэщ фес­тиваль зэ­мылIэужьыгъуэ­хэм зэры­хэ­тыр, апхуэдэу Израилым и Кфар-Камэ жылэм щыпсэу адыгэхэм я дежи, Мей­къуапэ иджы­благъэ ще­кIуэкIа Адыгэ щэнхабзэмкIэ VIII дунейпсо фестивалми зэрызыкъыщагъэлъэ­гъуар.
Хъуажь Лейлэрэ Хьэтх Иналрэ академием и къа­лэн нэхъыщхьэхэмрэ нобэ и Iуэху зыIутымрэ пащтыхь гуащэм хуа­Iуэ­та нэужь, адыгэхэм ­къазэрыхыхьар игу къинэ­жын хуэдэу, бзылъ­хугъэхэм зэрызагъэдахэ хьэпшып Рание тыгъэ хуа­щIащ икIи адыгэ пшыналъэмрэ бэрэбан макъымрэ щIэту «Бгы­рыс бынхэр» ансамблым хэтхэр дахэу къэфащ.

НэщIэпыджэ Замирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:17

Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ­Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэпхъаджагъэ къы­­щымыгъэхъун IуэхукIэ Террорым пэ­щIэтынымкIэ комиссэм и зимычэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ. 

25.06.2024 - 09:15

Натхъуэдж - Абазэхэ гъуэгухэр

Анапэ быдапIэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдейм и къуэкIыпIэ лъэныкъуэм нэсыху дэ­нэкIи ущрихьэлIэрт выгухэмрэ шыгухэмрэ щызекIуэ гъуэгу куэдыкIейм.

25.06.2024 - 09:14

Кинофестивалыр зэхуащIыж

КъБР-м и Музыкэ теат­рым мэкъуауэгъуэм и 21-м щы­зэхуащIыжащ «Къэ­бэр­дей-Балъкъэр-2024» лъэп­къыбэ кинофестивалыр.

25.06.2024 - 09:02

НЭХЪЫФI ДЫДЭХЭМ ЯЩЫЩЩ

ЩIэныгъэ

24.06.2024 - 15:41

ЩIЫХЬ ТХЫЛЪХЭР ЯРИТАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр ­Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек республикэм щып­сэухэу щIыналъэм и зыу­жьыныгъэм хэлъ­хьэ­ныгъэшхуэ хуэзыщIахэм щы­ты­кIэ гуапэм иту тыгъэ­хэр яри­тащ.