Статьи на кабардинском языке

ХъымыщкIей - Хамышки

Мы цIэр зезыхьэ урыс къуажэр Щхьэгуащэ и псыхъуащхьэхэмкIэ дэсщ. Нэхъ пыухыкIауэ къэдгъэ­лъагъуэмэ, иджырей Гъуазэрыплъ жылэ цIыкIур здэщыIэ щIыпIэм   деж къыщыщIэбдзэрэ километр 16 хуэдизкIэ, хуэищхъэрэу, укъехыж­мэ, сэмэгумкIэ къыкъуэунэхукI ­къуэ гъуэпщкIуам къыдэж псы бгъун­­жыр Щхьэгуащэ щы­хэ­лъэ­дэжым къыщегъэжьауэ ипщэкIэ щысщ.

Зи чэзу зэIущIэр ирегъэкIуэкI

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ мазаем и 25-м республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. Абы видеоконференц IэмалкIэ хэтащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и сенатор Ульбашев Мухьэрбий.

Унагъуэ мелуанитхум я псэупIэхэр ирагъэфIэкIуэн папщIэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мазаем и 24-м хэтащ УФ-м и Къэрал Советым и лэжьакIуэ гупым иригъэкIуэкIа зэIущIэм, Урысей Федерацэм стратегие мыхьэнэ зиIэ унэтIыныгъэхэм зыщегъэужьыным хуэгъэпса, «Ухуэныгъэм, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмрэ къа­лэхэмрэ» проектым теухуауэ щытам.

2020 гъэм зэфIагъэкIахэр, мы илъэсым къапэщытхэр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iуащхьэмахуэ щIыналъэм лэжьыгъэ IуэхукIэ иджыблагъэ щыщыIам хуэзащ Iуащхьэмахуэ муниципальнэ щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщI Залиханов Къанщобий.
ЗэIущIэм и гугъу щащIащ лъэпкъ проектхэмрэ къэрал программэхэмрэ япкъ иткIэ илъэс кIуам щIыналъэм щызэфIагъэкIын хуеяхэм зэрехъулIар икIи зэман гъунэгъум къапэщыт къалэнхэм.

Анэдэлъхубзэр фIыуэ ирагъэлъагъу

ЦIыхум и анэдэлъхубзэр фIыуэ илъагъун папщIэ сабий ныбжьым щыщIэдзауэ дегъэхьэхын хуейщ IэмалкIэ, джэгукIэкIэ, щапхъэкIэ. Абы и IуэхукIэ жэуаплыныгъэ яхьу си гугъэщ сабий гъэсапIэхэм. ГъэсакIуэм лъэпкъ гулъытэ хэлъмэ, игъасэхэри ехъулIащ.
Щхьэлыкъуэ дэт школ №1-м къегъэщIылIауэ лажьэ сабий садым щыIэ курыт гупыр хэту екIуэкIащ Анэдэлъхубзэм и махуэм хухаха Iуэху щIэщыгъуэр.

Беслъэней пщыжылагъуэр Къэбэрдейм зэрыхэщхьэхукIа щIыкIэр

Пщы гъуазэм и жэрдэмкIэ 1552 - 1560 гъэхэм Беслъэнейр Урысейм и телъхьэу екIуэкIащ. Мэхъуэщокъуэ, и къуэш Елжырокъуэ хуэдэу, бэм фIыуэ ялъагъу цIыху хъуакъым, уэрэди хуаусакъым. Шыщхьэмы­гъазэу губгъуэм итами, кIуэдыжыкIей хъуами, и хэкуэгъухэм ямыдар хамэкIутIууэ зэрыщытар арагъэнущ. Пагагъэ хэлъащ, тIэкIуи псын­щIагъэ къытекIуэрэ, жыпIэну.

ЩIэныгъэмрэ гулъытэмрэ

Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щыпсэу адыгэхэм я бжыгъэр цIыху мин 12-м щIи­гъуркъым. Ди лъэпкъэгъухэм нэхъыбэу уащрихьэлIэр Нью-Джерси, Калифорние щIыналъэхэрщ.

Щыхьэтщ зэманыр

Аушыджэрыр - Бэрбэч лъэпкъым я лъахэщ. Бэрбэч МутIэ и бынхэр ад­рейхэм къахэщырт еджэ­ным, щIэныгъэм хуаIэ ерыщагъымрэ лъагъуныгъэмкIэ. «Си бынхэм къы­ха­хыну­ IэщIагъэр Тхьэш­хуэм ещIэ, ауэ абы нэхърэ нэхъ согъэнэхъапэ цIы­хугъэрэ пэжагъыу зы­халъхьэнум и куэда­-гъыр», - жиIэрт нэхъы­жьыфIым.

КъБР-м и Iэтащхьэм МафIэ мыужьыхым и деж удз гъэгъахэр щегъэтIылъ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэкум и хъу­макIуэм и махуэм удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «ЩIыхьым и МафIэ мыу­жьых» мемориалу Налшык дэтым деж, хэкIуэда зауэлIхэм пщIэшхуэ зэра­хуищIым и щыхьэту.

ЛIыхъужьхэм я пщIэр кIуэдыркъым

Хэкум и хъумакIуэм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Правительствэм и Унэм мазаем и 23-м гъуфIэгъуэ зэIущIэ щекIуэкIащ. Хэку зауэшхуэм хэтахэм я Iыхь­лыхэм иратыжащ зауэлI­хэм къыхуагъэфэщауэ щыта, ауэ яIэрымыхьэжа орденхэмрэ медалхэмрэ щыхьэт техъуэ тхылъхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке