Статьи на кабардинском языке

Я лэжьэкIэм арэзы къещI.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт комиссэм къип­щытащ шэч зыхуащIхэмрэ ягъэ­къуаншэхэмрэ я хуитыныгъэхэр къы­зэ­рагъэсэ­бэпыф щIыкIэр.

IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал мэкъумэш университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм вэсэмахуэ еджапIэ нэ­хъыщ­хьэм ахэр щратыжащ. Абы теухуа зэIущIэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и ­къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, КъБР-м и Правительст­вэмрэ щIыпIэ самоуправ­ленэмкIэ и органхэмрэ я лIы­кIуэхэр.

Казбек Коков жангы жолланы къурулушлары къалай баргъанын кёргенди, качестволарын тинтгенди.

Зольск эмда Прохладна районлагъа ишчи жолоучулугъуну кезиуюнде КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков жолланы къурулушлары къалай баргъанларына къарагъанды, республиканы районларын байлагъан жолла айырылгъан жерле къалай жарашдырылгъанларын кёргенди.

Псом япэ ит.

Балъкъэр усакIуэ Зумакуловэ Танзиля Iуащхьэмахуэ районым хыхьэ Гирхожан жылэм 1934 гъэм бадзэуэгъуэм и 18-м къыщалъхуащ. Абы и сабиигъуэр зауэ нэужь лъэхъэнэм ирихьэлIати, а зэманым и гугъуехь псори игъэващ. 1940 - 1944 гъэхэм ар щеджащ къуажэм дэт пэщIэдзэ еджапIэм. АдэкIэ щIэныгъэ зэгъэгъуэтыным щыпищар балъкъэр лъэпкъыр здаша Къыргъызращ.

КIуэкIуэ Казбек къипщытащ гъуэгущIэхэр, транспорт зэхэкIыпIэхэр зэращIыр.

Лэжьыгъэ IуэхукIэ Дзэлыкъуэ, Прох­ладнэ районхэр къыщызэхикIухьым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек ­къипщытащ республикэм и жылагъуэ­хэр зэпызыщIэ гъуэгущIэхэмрэ транспорт зэхэкIыпIэхэмрэ зэращIыр.

КъалэкIыхьым къыщыхъуа дунейпсо гъэфIэн.

Дуней псом плIэнейрэ и чемпион (тIур щхьэ зытелъ стадионхэм къыщихьащ), Европэм щэнейрэ щытекIуа, Континентхэм я кубокыр тIэунейрэ зыIэрыхьа, НыбжьыщIэхэм я Гъэмахуэ Олимп джэгухэм и дыщэ медалыр къэзыхьа, «Налкъутналмэс лигэм» щэнейрэ щынэхъыфIа, нэгъуэщI лъагапIэ куэдри къызэхъулIа спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ласицкене (Кучинэ) Марие къыщалъхуари лъагэу дэлъеиным зыщыхуигъэсари Къэбэрдей-Б

Гъэсэныгъэм и фIыгъэкIэ.

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ егъэджапIэ-щIэныгъэ IуэхущIапIэм щекIуэ­кIащ «Жемчужина России Эльбрус-2019» зыфIаща зэIущIэр. Абы хыхьэу къы­зэIуахащ американ сурэ­тыщI Лихацкая Еленэ и «Ксило-лето» гъэлъэгъуэ­ныгъэр.

Иорданием и лIыкIуэр ди университетым щылажьэхэмрэ щеджэхэмрэ яхуоза.

Лэжьыгъэ IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм здэщыIэм, Иордание Хьэшимит пащтыхьыгъуэм и лIыкIуэ Адайле Амджад КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Пра­вительствэмрэ я Администрацэм и лэжьакIуэхэр щIыгъуу бадзэуэгъуэм и   13-м щыIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Правительствэм и унафэщIхэр хэту иригъэкIуэкIа зэIущIэр теухуауэ щытащ социальнэ IэнатIэм хиубыдэ зи чэзу Iуэхухэм.

Бын куэд зиIэ унагъуэхэм я псэупIэр егъэфIэкIуэнымкIэ зэ­ра­дэIэпыкъум, зыхуэфащэ цIыху гупхэр зыхуэныкъуэ хущхъуэ-хэм­рэ медицинэ IэмэпсымэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщым теу­хуауэ къэпсэлъащ КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъу­ныгъэмкIэ и министр Асанов А. О., КъБР-м узыншагъэр хъу­мэ­ным­кIэ министр Хъубий М. Б. сымэ.

Диплом плъыжь 563-рэ.

Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» иджыб­лагъэ щызэхэтащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал уни­верситетыр диплом плъыжькIэ мы гъэм къэзыуха цIыху 563-м я щIыхькIэ къы­зэрагъэпэща пшыхь дахэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке