Статьи на кабардинском языке

Президентым и жыIэмрэ и унафэмрэ.

Ди газетым и электрон къыдэкIы­гъуэм зэрытетащи, Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир мэкъуа­уэгъуэм и 20-м 17-нэ теленэтын зан­щIэр иригъэкIуэкIащ. Къэралым и цIыхухэм Президентыр «епсэлъащ» сыхьэти 4-рэ дакъикъи 8-кIэ.

Кавказ Ищхъэрэм хиубыдэ щIыналъэхэм сабий садхэмрэ курыт еджапIэхэмрэ я лэжьыгъэр щегъэфIэкIуэным топсэлъыхь

Иджыблагъэ Матовников Александр Москва къалэм щригъэкIуэкIащ Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIы­кIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и деж щылажьэ Советым и зэIущIэ.

Ныбжь дахэ Тхьэм зыхуигъэфэщахэр

Къулъкъужын Ипщэ ­къуажэм щыпсэу Дыгу­лыбгъу Исуф Дул и къуэм и ныбжьыр иджыблагъэ илъэс 90 ирикъуащ.

И къарум хагъахъуэ

2019 гъэм тещIыхьа инвестицэ программэр гъэ­зэщIэным хыхьэу, «Кавказ Ищхъэрэм и урысей­  сетхэр» АО-м и «Къэббалъкъэнерго» къудамэм ­Iуащ­хьэмахуэ щIыналъэм зи чэзу лэжьыгъэхэр ­щре­гъэкIуэкI.

«Инарыкъуейм» Сочэ зыкъыщегъэлъагъуэ.

Сочэ къалэм дэт «Фыщт» стадионым щызэхэтащ Инарыкъуей щыщ футбол командэмрэ хэгъэрейхэмрэ я зэныбжьэгъугъэ зэIущIэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Уличный кра­сава-2018» гупыр 1:3-уэ къыхигъэщIащ Урысей ­Федерацэм и япэ дивизионым мы гъэм щытекIуэу къэ­ралым и гуп нэхъыщ­хьэм хыхьа «Сочи» командэм.

Пасэрей адыгэхэмрэ алыджхэмрэ я щэнхабзэхэм зэщхьу узыщрихьэлIэхэр.

Къэхутэныгъэхэм къазэ­ры­хэщымкIэ, япэ дыдэу цIыхур Африкэм къикIри, Кавказымрэ зэрыщыту Евразиемрэ къэ­кIуащ илъэс мелуан 1,7-рэ хуэдиз ипэкIэ. Кавказ Ишхъэрэм цIыхухэр щопсэу абыхэм я тхыдэм зэрыщIидзэрэ, нэгъуэ­щIу жыпIэмэ, палеолитым (па­сэ дыдэ мывэ лъэхъэнэм) абы щыхьэт техъуэ куэд къыща­гъуэтащ.

Ди адэжьхэри зэкIэлъыкIуэрт.

Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и къудамэ Шууей Хасэм щыщ гупышхуэ ­мэкъуауэгъуэм и 16-м Ингуш Республикэм хыхьэ Сунжэ къалэм щыIащ.

«Республикэм и къэрал властым и лэжьэкIэр къызэрылъытапхъэр бжыгъэ гъущэхэркъым, атIэ зыужьыныгъэм пыщIа Iуэху пыухыкIахэрщ».

«Урысей Федерацэм и субъектхэм я къулыкъущIэ нэхъыщхьэхэмрэ гъэзэ­щIакIуэ властым и органхэмрэ я лэ­жьэкIэр къызэралъытэ щIыкIэм и IуэхукIэ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир къыдигъэкIа Указым республикэм и щIыналъэм ­щыгъэзэщIэным теухуауэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIа зэIущIэм щIэсащ КъБР-м и Правительствэм и унафэщI­хэр, министерствэхэмрэ ведомствэ­хэм­рэ я Iэтащхьэхэр.

Австрием и Тироль щIыналъэм.

«Кавказ Ищхъэрэм и курортхэр» АО-м и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Австрием и Тироль щIыналъэм и Инсбрук зыгъэпсэхупIэм мэкъуауэгъуэм и 12 - 14-хэм щекIуэкIащ «Урысей-Тироль саммит» зыфIаща япэ зэIущIэ.

ТекIуахэр ягъэпажэ.

Илъэс 20 ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым къыхилъхьауэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкI «Си бзэ - си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм 2019 гъэм кърикIуахэр наIуэ щащI гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм хыхьэ Александровскэ станицэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке