Статьи на кабардинском языке

КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и деж шынагъуэншагъэм, Iулъхьэм пэщIэтынымрэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ я IуэхухэмкIэ щыIэ зэзыгъэуIу зэхуэсым и зэIущIэм

Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Чайкэ Юрий дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и деж шынагъуэншагъэм, Iулъхьэм пэщIэ­тынымрэ хабзэр къызэгъэпэщынымрэ я IуэхухэмкIэ щыIэ зэзыгъэуIу зэхуэсым и зэIущIэр.

Уафэбгыкъу и нэлат

ЗэкIэсу къэбэрдеимэ зыщыуа псоми зыщадзыжыну сыарэзыщ! Я пщы уэ­лийр я пашэу, зы лъхудий къэ­мынэу ирырелъэж езыхэм ещхьыпс я щыху-пIэ джаурыжьхэм! Сэ мыбы сыкъы­щIэкIуар текIуэныгъэщ: щIыналъэр ­хуит къысхуащI закъуэмэ, хэт и хьэ сызыхуэныкъуэр? Дэ иджыри ­Карлрэ Мэзепэрэ къытпоплъэ, Ахьмэд сулъ­тIаным а лIитIыр къыщIи­гъэгугъар елъытыжащ сэ мыбы ис­хыну текIуэныгъэм. Iуэху къытпэ­щылъщ.

«Урысей гвардием» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм къулыкъу щызыщIэ офицерым къэрал дамыгъэ къыхуагъэфащэ

И къулыкъур щрихьэкIым къигъэлъэгъуа хахуагъэмрэ лIыхъужьыгъэмрэ папщIэ «Iуащхьэмахуэ» СОБР-м и оперуполномоченнэ, полицэм и лейтенант нэхъыжь Б. Нурмухьэмэд къыхуа­гъэ­фэщащ «Хэкум и пащ­хьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэм и медалыр. Дамыгъэ лъапIэр офицерым иритыжащ «Урысей гвардием» и управленэу Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI Васильев Сергей.

КIуэкIуэ Казбек республикэм и Правительствэм хэтхэм йопсалъэ

КIуэкIуэ Казбек Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм хэтхэм бадзэуэгъуэм и 10-м зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ.

Хэкур зыхъумахэм - щIыхь

УФ-м и Президентым и унафэкIэ 2020 гъэр ди къэралым щагъэуващ Фэ­еплъымрэ щIыхьымрэ я илъэсу. Абы къриубыдэ лэжьыгъэхэм хэту, Урысей гвардием Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ управленэм и лэжьакIуэхэм гулъытэ хуащI Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм ­хуагъэува фэеплъхэм. Апхуэдэ пэкIу дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Май щIыналъэм.

ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

КъБР-м и Хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Президиумым хэтхэм я зи чэзу зэхуэсыр зэхэтащ. Ар иригъэкIуэкIащ Парламентым и спикер ­Егоровэ Татьянэ.

Бадзэуэгъуэм и 10-м къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIуахыж ягъэувауэ щыта мардэхэм щыщ зи чэзу Iыхьэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц мардэм тету бадзэуэгъуэм и 8-м иригъэкIуэкIащ коронавирус уз зэрыцIалэм республикэм зыщемыгъэубгъу­ным хуэунэтIа лэжьыгъэ­хэр къызэрызэрагъэпэ­щым­рэ а узыфэм зэрыпэщIэтымрэ теухуа Iуэху­хэр зэкIэлъызыгъакIуэ Оперативнэ штабым и зи чэзу зэIущIэр.

КъБР-м и Iэтащхьэм иригъэкIуэкIащ республикэм и муниципалитетхэм я унафэщIхэм я зэIущIэ

Видеоконференц мардэм тету КIуэ­кIуэ Казбек дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэ администрацэхэмрэ къалэ округхэмрэ я унафэщIхэм я зэIущIэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и премьер-министр Мусуков А., Правитель­ствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ КIэрэф М., Правительствэм и Уна­фэ­щIым и къуэдзэ Къуныжь М., финанс­хэмкIэ и министр Лисун Е. сымэ.

Унагъуэ нэхъыфIхэм йохъуэхъу

Унагъуэм, лагъуныгъэм, пэжыгъэм и урысейпсо махуэм ирихьэлIэу Бахъсэн щIыналъэм зэщхьэ­гъусэ нэхъыфIхэр щагъэпажащ.

Хэкужь щалъытэ, хамэщІ щахутэ

Мы тхыгъэр зытеухуа щІэныгъэлІым и гугъу щІын едмыгъажьэ щІыкІэ, «Адыгэ псалъэ» газетым еджэхэм зы гукъэкІыж гуэркІэ сывдэгуэшэну ­сы­­хуейт. «ХамэщІ щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм бзэр ­къабзэу яхъумащ, уа­хы­хьэу ящІэж ІуэрыІуатэр зэхуэпхьэсыжыну уасэ иІэ­тэкъым», жаІэу си егъэджакІуэхэм сыщытрагъэгушхуэм, ІуэрыІуатэщыпэ гуращэр сиІэу 2005 гъэм щы­пэкІуэу Тыркум се­жьащ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке