Статьи на кабардинском языке

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Зэрызыхуигъэзар

ПщIэ зыхуэсщI депутатхэ, си лэжьэ­гъухэ! Си лъахэгъу лъапIэхэ!
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Конституцэм щыубзыхуа полномочиехэм япкъ иткIэ сэ, гъэ къэси хуэдэу, нобэ зыфхузо­гъазэ республикэм щыщыIэ щытыкIэм, 2021 гъэм, апхуэдэу къэкIуэну зэман мы­жы­жьэм едгъэкIуэкIыну политикэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэм ятеухуауэ.

Гъыбзэм и купщIэр зыхэдмыщIэжрэ?..

Илъэс къэс накъыгъэм и 21-м дунейм щикъухьа адыгэхэм я бзэгум телъщ мы псалъэхэр: «Истамбыл гъуэгу гущэри, уэ унашэкъашэти. Адыгэ бэракъ гущэ­ри, жьыбгъэм къызэ­рехьэри, ди дежхэм я хъыбархэри хэт фэ къыфхуихьыну».

ХэкулI нэс КIэрэф Мурадин

Къуажэ къэс иIэжщ езыр зэрыгушхуэ, куэдым щапхъэ яхуэхъу цIыхухэр. И щIэныгъэкIэ, цIыхугъэкIэ, IуэхущIафэкIэ КIэрэф Мурадин ямыцIыхуу Тэрч щIыналъэм цIыху куэд ущрихьэлIэнукъым. Ар псори зэлъэзыгъэIэсыф, зыхыхьэ гупыр зыгъэбжьыфIэ адыгэлI щэджащэщ.

Дунейм и къалэ нэхъ зызыужьахэр

Перт къалэр КъухьэпIэ Австралием и щыхьэрщ икIи щыпсэу цIыху бжыгъэмкIэ а къэралым щыеплIанэщ.
1829 гъэм а щIыпIэм пэмыжыжьэу дыщэ, никель, нэ­гъуэщI фIыгъуэхэр зыхэлъ рудахэр куэду къыщагъуэтауэ щытащ.
Ахэр къыщIа­хын щIа-дза иужь Перт хуабжьу зиужьащ, абы щыпсэухэм я нэхъыбэр мелуанырыбжэ хъуащ.

115-нэ шуудзэм и фэеплъу

Къэхъун курыт школ №2-м щекIуэкIащ «115-нэ къэбэрдей шуудзэм и лIыгъэ мыухыж» телелъэмыж видеоконференцыр. Абы хэтащ Ростов щIыналъэм щыщ Большая Мартыновкэ къуажэм дэт школымрэ Къэ­хъун школымрэ я егъэджакIуэхэмрэ еджа­кIуэ­хэм­рэ, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, журналистхэр.

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ республикэм и спорт IуэхущIапIэ зыбжанэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ щыIащ «Спартак» стадион» къэрал бюджет IуэхущIапIэмрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и командэ къыхэхахэр спортым щы­хуагъасэ центр» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэмрэ.

Адыгэ утыкум и вагъуэ

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым мэлыжьыхьым и ­30-м щагъэлъэпIащ УФ-мрэ ­КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ, республикэм и цIыхубэ артисткэ, лъэпкъ театрым и зыу­жьыныгъэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа, абы и утыкур зыгъэбжьыфIэ ЖьакIэмыхъу КIунэ Хьэжбарэ и пхъур илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур.

Адыгэхэм ятеухуа щIэныгъэ зэIущIэ

Накъыгъэм и 18-м КъБКъУ-м щызэхэтащ «Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэ­ныгъэ-практикэ конференц. Адыгэхэм я щы­гъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къы­­зэ­ригъэпэща а Iуэху щхьэпэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Мэздэгу къикIа лIыкIуэхэр.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ «Военторг»-м и генеральнэ директор Павлов Владимир

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ IущIащ «Военторг» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Павлов Владимир, Урысейм Зыхъумэ­жы­ныгъэмкIэ и министерствэм дзэхэр зыхуей хьэпшыпхэмкIэ къызэгъэ­пэщы­нымкIэ и къулыкъущIапIэм и унафэщI Кудрявцев Валерий, зи жэуаплыныгъэр зэхэгъэщхьэхукIа «ВоенТекстильПром» зэгухьэныгъэм и къызэгъэпэщакIуэ Атэ­лыкъ Аслъэн

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке