Статьи на кабардинском языке

АБХЪАЗ-АДЫГЭ ТОПОНИМИКЭР ЩЫТЕПЩЭЩ

ЩIыпIэцIэхэм ятеухуа ди тхыгъэхэм ящыщ зым къыщыхэдгъэщауэ щытащ иджырей Архъызым и Iэхэлъахэм ди гъунэгъу къэрэшейхэр мымащIэу зэрыщитIысыкIар лъахэхутэхэм щхьэусыгъуэ яхуэхъуу, а бгылъэ щIыпIэхэм я тхыдэри фIэщыгъэу зэрахьэхэри а лъэпкъым и закъуэ ирапхыу, абыкIэ зэфIэзыгъэкIыну хуэщIэкъухэр куэду къазэрыхэкIыр.

ЖУРНАЛЫЩIЭМ ТЕУХУАУЭ

КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм утыку къыщрахьащ ди республикэм къыщыдагъэкIа «ЛИффТ» литературнэ журналыщIэр. Ар лъэпкъ куэд къызэщIэзыубыдэ проектым и Iыхьэщ, Евразием и лъэпкъхэм я щэнхабзэм зегъэужьынымкIэ фондым и жэрдэмкIэ яублауэ. 

ЩIЭБЛЭР УЗЫНШЭМЭ, КЪЭКIУЭНУМИ УЗЫЩЕГЪЭГУГЪ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Гинекологхэмрэ гъэундэрэщхъуакIуэхэмрэ (анестезиологхэмрэ) я кавказпсо зэгухьэныгъэм и щIэныгъэ-егъэджэныгъэ зэхуэсыр иджыблагъэ щекIуэкIащ.

«ГУ ЩIЭРАЩIЭХЭР» ЗЫГЪЭЩIЭРАЩIЭ

Бзылъхугъэм Iуэху куэд зэдехь: унагъуэ, лэжьыгъэ, щIэныгъэ, IэщIагъэ, бын.  Ар апхуэдэу къигъэщIащи, Iуэхуу и пщэ дэлъыр гъэщIэгъуэныщэу зэдехьыф, зыкIэлъегъэкIуэф, псоми нос, зыри гулъытэншэ имыщIу. Къарууншэ къарууфIэ, жыпIэнурамэ.

АДЫГЭШЫМ И ДЭФТЭРХЭР ЗЫХУЕЙ ХУАГЪАЗЭ

 Шы гъэхъунымкIэ урысейпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым хабзэкIэ иIыгъ интернет хэщIапIэм адыгэшым теухуа напэкIуэцI щхьэхуэ къыщызэIуахащ.

МЫIЭРЫСЭ ХУЩХЪУЭХЭР

Ди хьэблэ дэсащ щIалэ цIыкIуитI: Къумыкъу Болэрэ Шагъыр Мышэрэ. Ахэр зэныбжьэгъуфIт, зы махуэ зэхуэмызамэ, зэхуэзэшу. Болэ Iэпсыгъуэлъэпсыгъуэт, нэбжьыц кIырт, Iупэ Iувт. Мышэ нэхъ зэIэщIэлът, и Iэ-и-лъэхэр инт, езыр къарууфIэт. НыбжькIи зэрагъэхь щыIэтэкъым, тIури зыгъэшкIэт, мазэ бжыгъэкIэ Мышэ нэхъыжьу. Илъэс пщыкIутI-пщыкIущым итхэу арати, я джэгугъуэт, бзаджэгъуэт.

МАЩIЭРИ КУЭДУ КЪЫЗЫЩЫХЪУХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ щекIуэкIащ – еджапIэм и къудамэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщ икIи лъэныкъуэ куэдкIэ ныбжьыщIэу къалъытэ химиемрэ биологиемкIэ институтым и махуэщIыр Iэтауэ щагъэлъэпIащ.

ХЭКУ ЗАУЭШХУЭМРЭ ЛЪЭПКЪ ТХЫДЭМРЭ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Хэку зауэшхуэр лъэпкъхэм я тхыдэм къызэрыхэнар» зи фIэщыгъэ тхыгъэ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ я гъэфIэжыр иджыблагъэ Iэтауэ щрагъэкIуэкIащ.

«АШЭМЭЗ И БЖЬАМИЙМ» КЪАХУОДЖЭ

Республикэм и Сабий библиотекэ ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэм щрагъэкIуэкIащ «Нарт хъыбархэр» пшыхьыр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэси I00 зэрырикъум хуагъэхьэзырар.

ЗЫХУЕЙ ПСОМКIИ КЪЫЗЭГЪЭПЭЩАУЭ

Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэщыным, а лъэхъэнэр цIыкIухэм нэгузыужьу, гукъинэжу ирахьэкIыным къэрал гулъытэ егъуэт. Гъэмахуэр зэрыщIидзэрэ нобэ махуэ еплIанэу арами, Къэбэрдей-Балъкъэрым и санаторэхэмрэ сабий лагерхэмрэ хуэхьэзырщ ныбжьыщIэхэм абыхэм зыщрагъэгъэпсэхуну, я узыншагъэр щрагъэфIэкIуэну.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке