Статьи на кабардинском языке

ЕТIУАНЭ УВЫПIЭР КЪАХЬ

Космонавтикэм и махуэм и щIыхькIэ Минводы къалэм футболымкIэ зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Щауэ Iэхьед и цIэр зэрихьэу Бахъсэн къалэм дэт спорт еджапIэм и гъэсэнхэр икIи ехъулIэныгъэхэр яIэу къагъэзэжащ.

БАЛЪКЪЫЗ КАМИЛЭ ДЫЩЭ МЕДАЛЬ КЪЕХЬ

УФ-м и еджакIуэхэм художественнэ гимнастикэмкIэ я урысейпсо спартакиадэм и 2-нэ Iыхьэр иджыблагъэ Астрэхъан къалэм щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысей Ипщэмрэ Кавказ Ищхъэрэмрэ я щIыналъэхэм я командэ 13, спортсменхэм я ныбжьыр илъэс 13 - 15-хэм къриубыдэу. 

ЩIЫПIЭ ТЕЛЪЫДЖЭУ 40

ЗыгъэпсэхуакIуэхэр Къэбэрдей-Балъкъэрым къокIуэ и гуэл щхъуантIэхэр, псыкъелъэ цIэрыIуэхэр зрагъэлъагъуну, аузхэм къыщакIухьыну, псы хущхъуэ ирафыну, Iуащхьэмахуэ Iуплъэну, дэкIыну. 

АЛИМ КIЭУХ ЗЭПЕУЭМ ХЭТЫНУЩ

Мэлыжьыхьым и 18 - 19-хэм Урысей МВД-м и Краснодар университетым и Ставрополь къудамэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м и щIыналъэ органхэм балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ я IэнатIэхэмрэ хабзэм ебэкъуа балигъ мыхъуахэр пIалъэкIэ щаIыгъ я центрхэмрэ я лэжьакIуэхэр «И IэщIагъэкIэ нэхъыфI» цIэм щыщIэбэна урысейпсо зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэр.   

СЕРТИФИКАТХЭР ИРАТАЩ

КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэм зыщрагъэужь и уардэунэм щекIуэкIащ сабийхэр гъуэгу-транспорт къэхъукъащIэхэм хэмыхуэнымрэ ЮИД гупхэр къызэгъэпэщынымрэ теухуа республикэ семинар. 

МЕДАЛЬ ТIОЩIРЭ БГЪУРЭ

«ФIыхэм я фIыжхэр» Кубокыр кекусинкай картэмкIэ къэхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ ЕсэнтIыгу къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 10-м я спортсмен 200-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэсиплIым къыщыщIэдзауэ 17-м нэсу. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм ещанэ увыпIэр гуп зэпеуэм щиубыдащ. Ди каратистхэм дыщэ медалу 9, дыжьыну 15, домбеякъыу 5 къахьащ.

ФIЫУЭ ФЛЪАГЪУХЭМ ЗАКЪЕВГЪАЩIЭ!

3-нэ Iыхьэ
Жэщ ныкъуэ хъуат. Хъуами, Зерэ жейкъым, сэри щхьэгъубжэм къыдэплъ мазэм и нур къащхъуэм си нэхэр тедияуэ, сыщылъщ. Сызэгупсысыр зыт – дауэ къела а псом Пэрыс тхьэмыщкIэ. ГъэщIэгъуэнщ ар делэ дыдэ зэрымыхъуар. Сыту сыцIыху гущIэгъуншэ! И нэр исщIу зымахуэ жесIащ, делэщыр нэгъуэщIыпIэкIэщ, жысIэри. ТхьэмыщкIэ!
- НтIэ, сымаджэщым ?

ГЪАТХЭПЕЖЬЭ УДЗ ГЪЭГЪАХЭР

ЩIымахуэ шылэм и кум мылым утемыхьэ, жыхуаIэ зэманыр икIат. Вагъуэбэр щIым зэрыхыхьэжрэ адыгэхэм я хьэщIа Уэсгуащэ и ежьэжыгъуэр къэсат. ХьэщIапIэрынэр зэрыемыкIур абы ищIэрти, зимыгъэгувэмэ, нэхъыфIу къилъытащ. Гъуэгу техьэжын ипэ Уэсгуащэм мурад ещI мэзым кIуэну. Абы фIэфIт щIэх-щIэхыурэ щIымахуэ мэзым зыщиплъыхьын, уэсбзууплъымрэ цIыжьдадэмрэ я уэрэд жьгъырухэм щIэдэIун.

ЕТIУАНЭ УВЫПIЭР КЪАХЬ

Космонавтикэм и махуэм и щIыхькIэ Минводы къалэм футболымкIэ зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Щауэ Iэхьед и цIэр зэрихьэу Бахъсэн къалэм дэт спорт еджапIэм и гъэсэнхэр икIи ехъулIэныгъэхэр яIэу къагъэзэжащ.

ДЖЭШ ХЪУРЕЙМ ЯУЖЬ ЙОХЬЭ

Республикэм и мэкъумэшыщIэхэм еужьэрэкIыу джэш хъурейр мы махуэхэм хасэ. Илъэс къэс а къэкIыгъэм гектар минитхум нэблагъэ ди щIыналъэм щыхухах, мы гъэми ар ягъэмэщIэнукъым, къитащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке