Статьи на кабардинском языке

НыбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэр

КъБКъУ-м ДизайнымкIэ и колледжым щагъэлъагъуэ Бахъсэн къалэм Гъуа­зджэхэмкIэ и Сабий школым декоративно-прик­ладной гъуазджэмкIэ иIэ къудамэм и гъэсэнхэм я сурэт, графикэ, витраж, батик, дыщэидэ, щыгъын хьэлэмэтхэр.
Зэхыхьэр ири­гъэкIуэкIащ ДизайнымкIэ колледжым и лэ­жьакIуэ Шэнтыку Артур.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэ­кIуэ Казбек иджыблагъэ хэтащ Урысейм зыхъу­мэжыныгъэмкIэ и ми­нистр Шойгу Сергей и уна­фэщIу екIуэкIа видеоселектор зэIущIэм.

Зэхуэсыр теухуауэ щытащ щIалэгъуа­лэм дзэ-хэкупсэ гъэсэныгъэ егъэ­гъуэ­тыным ехьэлIа Iуэхухэм. ЗэIущIэм хэтхэр онлайн мардэм тету тепсэлъыхьащ Урысейм и щIыналъэ псоми «Авангард» щIэ­ныгъэ-методикэ центрхэр къы­­щы­зэ­гъэпэщыным ехьэ­­­лIа Iуэхухэм. Абы и ­къудамэхэм я къалэнхэм ящыщщ дзэм къулыкъу щащIэным зи ныбжьыр ­нэса щIалэгъуалэм хэкупсэ гъэсэныгъэ яты­ным щIыналъэхэм щелэжьынри.

Удз гъэгъахэр тралъхьэ

ТекIуэныгъэм и махуэшхуэм республикэ МВД-м и унафэщIхэм, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-майор Павлов Василий я пашэу, Налшык дэт милицэ скверым ит Хэку зауэшхуэм зи псэр щызыта, мамыр гъащIэм я къалэн ягъэзащIэу хэкIуэда хабзэ­хъумэхэм я фэеплъым деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.

ДАХ-м пщIэ яхуещI

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и IуэхущIапIэм накъыгъэм и 8-м ще­кIуэкIащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэм и щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэ.

Финанс Iуэхутхьэбзэхэмрэ цIыхухэм я финанс зэхэщIыкIыр къэIэтынымрэ топсэлъыхь

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ яхуэзащ «НСПК» акционер зэгухьэныгъэм и генеральнэ директор Комлев Владимир, Урысейм и Банкым и Ипщэ Управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI Эберенец Евгений, КъБР-м и Лъэпкъ Банк IуэхущIапIэм и Iэтащхьэ КIэрэф Мурат, «НСПК» акционер зэгухьэныгъэм зыужьы­ныгъэмкIэ, бжыгъэхэр зи лъабжьэ сервисхэмрэ технологие сервисхэмкIэ и уна­фэщI Точиловэ Марие сымэ.

Спорт

Министрым ирегъэблагъэ
Къэбэрдей-Балъкъэрым спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъам иджыблагъэ IущIащ «Абсолютный реальный бой» япэ чемпионатым щытекIуа Къуэныкъуей Алимрэ абы и тренер Бейтыгъуэн Русланрэ.

КIуэкIуэ Казбек Хэку зауэшхуэм и ветеран Евтушенкэ Николай ехъуэхъуащ абы и ныбжьыр илъэси 100 зэрырикъуамкIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 11-м щыIащ а махуэм зи ныбжьыр илъэси 100 ирикъуа, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м щIыхь зиIэ и агроном, Хэку зауэшхуэм хэта Евтушенкэ ­Николай и деж.

КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ ЩIыхьым и МафIэ мыужьыхым деж

ТекIуэныгъэ Иным и махуэр щагъэлъапIэ накъыгъэм и 9-м Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ «Фэеплъым и МафIэ мыужьых» мемориалым деж, 1941 - 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэкIуэда зауэлIхэр зэращымыгъупщам и щыхьэту. Хабзэ зэрыхъуам тету, фэеплъ дауэдапщэр щIадзащ зауэм хэкIуэдахэм дакъикъэкIэ щыму яхуэщыгъуэу.

Iэпщэм и фэеплъ зэпеуэм

1998 гъэм щыщIэдзауэ Налшык и Сабий стадионым илъэс къэс зэ щызэхуос абы и ныбжьэгъухэмрэ Iыхьылхэмрэ. Топджэгум щыхуагъасэ сабий-ныбжьыщIэ спорт школ хэхар здэщыIэ мы щIыпIэм щокIуэкI Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ я чемпион, Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Iэпщэ Александр и фэеплъ турнир. Мы гъэм ар ирагъэхьэлIащ накъыгъэм и 1-7 махуэхэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке