Статьи на кабардинском языке

МОНОМАХ И ПЫIЭ ХЬЭЛЪЭР

Мономах и пыIэр Кремлым Iэщэхэм я пэшым щахъумэ хьэпшыпхэм я нэхъыжь дыдэщ. Урыс пащтыхьхэм хабзэм тету ар зыщхьэратIагъэрт тетыгъуэр къащылъысым деж. ПыIэм и хьэлъагъщ грамм 993,66-рэ. КъыздикIар IупщI дыдэкъым, щIэныгъэлIхэм абы теухуауэ гупсысэ щхьэхуэхэр яIэми. Хуагъэфащэ Византием, Азие Курытым е КъуэкIыпIэ Гъунэгъум и дыщэкIхэм ящIауэ.

ЩIЫМ И МАХУЭ

Ди планетэм тет къэралхэм я нэхъыбэм гъатхэпэм и 20 - 21-хэм «ЩIым и махуэ» зыфIаща Iуэхугъуэхэр щокIуэкI. А махуэм дыгъэм и нэхури жэщым и кIыфIри я кIыхьагъкIэ зэхуэдэ мэхъу. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, а зэблэкIыгъуэ кIэщIым къриубыдэу щIыуэпсым и щытыкIэм зехъуэж.

ЩIЫУЭПСЫМ И ФЭЕПЛЪХЭР

Языныкъуэ жыг лIэужьыгъуэхэр цIыхум нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэрэ мэпсэу. Ауэ куэдым ящIэу пIэрэ цивилизацэ зыбжанэм я къэунэхугъуэмрэ кIуэдыжыгъуэмрэ зи «нэгу щIэкIа», илъэс мин бжыгъэ зи ныбжь жыгыжьхэр нобэм къызэрысар?!

ЛЭЖЬЫГЪЭМ ХЭПЛЪЭЖАЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэ  зэхэтащ. БлэкIа илъэсым къулыкъущIапIэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр абдеж къыщызэщIакъуэжащ, дызэрыт илъэсым зэфIэгъэкIын хуейуэ къапэщылъхэмрэ егъэджэныгъэ IэнатIэм къыщыхалъхьэну зэхъуэкIыныгъэхэмрэ ехьэлIа унафэхэр къыщащтащ.

ТЕГЕРАН ЩЕГЪЭЛЪАГЪУЭ И ЗЭФIЭКIЫР

Ираным и къалащхьэ Тегеран тхьэмахуэ кIуам ще­кIуэ­кIащ штангэмкIэ «NOWRUZ GAH Fencing Olym­piad» зы­фIаща япэ дунейпсо цIыхубз джэгухэр.

РАЗИУАНРЭ МАЛИКРЭ Я ТЕКIУЭНЫГЪЭ

Мы гъэм гъатхэпэм и 3 - 10-хэм Уфа къалэм щызэхэтащ Урысей МВД-м боксымкIэ и чемпионат. Башкортостаным и щыхьэрым щекIуэкIа зэхьэзэхуэм щызэрихьэлIащ къэралым и щIыналъэхэм я хабзэхъумэ органхэмрэ еджапIэ 15-м, апхуэдэуи Центральнэ, Приволжскэ федеральнэ щIыналъэхэм транспортымкIэ я управленэхэм я командэхэр. Абы хэтащ КъБР-м щыIэ ­МВД-м и гупыр икIи етIуанэ увыпIэр къихьащ.

ГЪЭМ И ЛЪЭХЪЭНЭ ПСОМИ ЩЫТЕПЩЭ «АВТОЗАПЧАСТЬ»

Къэбэрдей-Балъкъэрым ­фут­болымкIэ и гуп нэхъыщ-хьэм щекIуэкIа щIымахуэ зэ­пеуэм и кIэух зэIущIэхэр зэхэтащ. ИпэкIэ хъыбар зэрывэдгъэщIауэ, абы япэ, етIуанэ увы­пIэхэр щызыубыдахэр нэхъ па­сэу белджылы хъуат. Иджы ещанэр зыIэрыхьари наIуэщ.

ШУМИЛИНЫМ И МЕМОРИАЛЫМ

Калининград къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Ар къызэрагъэпэщат Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шумилин Андрей и фэеплъу.

ЯХУЗЭФIЭКIАМ ХОПЛЪЭЖРИ, КЪАПЭЩЫЛЪХЭР ЯУБЗЫХУ

Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэ екIуэ­кIащ. Ар теухуауэ щытащ республикэм и щэнхабзэ, гъуазджэ, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм 2022 гъэм яхузэфIэкIар къэп­щытэжыным, дызэрыт илъэсым къриубыдэу къапэщылъ къалэнхэр убзыхуным.

СЫМАДЖЭ «КЪИИНХЭМ» ЕIЭЗЭХЭР

Республикэм и Наркологие диспансерым щекIуэкIащ 2022 гъэм зэрылэжьар къыщапщытэж зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м узыншагъэр хъумэ­нымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке