Статьи на кабардинском языке

Къуажэдэсхэм хуащI гулъытэм хохъуэ

Иужьрей махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек муниципальнэ щIыналъэ зыбжанэ къызэхикIухьащ икIи абыхэм хиубыдэ жылагъуэхэм я лIыкIуэхэм, лэжьакIуэ пэ­рытхэм яхуэзащ. ЗэIущIэхэм къыщапщытэжащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ иужь­рей илъэсхэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм къарикIуахэмрэ зэман гъунэгъум къриубыдэу къэув къалэнхэмрэ.

«ЭДЕЛЬВЕЙСЫР» ПАШЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и «Эдельвейс» къэфакIуэ ансамблыр щытекIуащ Железноводск щекIуэкIа «Танцы плюс» международнэ зэпеуэм.

Ансамблым и художественнэ унафэщI Щоджэн Олеся зэрыжиIамкIэ,  къэфакIуэ ныбжьыщIэхэм зэпеуэм къафих щагъэлъэгъуащ: «Удж пыху», «Къафэ, «Убых», «Бгырыс къафэ», «Авар хъыджэбз къафэ», «Бжьэдыгъу ислъэмей».

ДЫГЪУЖЬ МЫХЬМУД КЪЫЗЭРАЛЪХУРЭ ИЛЪЭС 85-РЭ ИРИКЪУНУТ

Адыгейр зэрыцIэрыIуэр и щIыуэпс дахэмрэ кхъуей телъыджэхэмрэ я закъуэкъым. А псом йофIэкIыж абы и щхьэр лъагэу щIиIэтын и цIыхухэмкIэ бгъэдэлъ беягъыр.

Лъэпкъ гъуазджэм зи цIэр дыщэ хьэрфкIэ хатха сурэтыщI Iэзэ Дыгъужь Мыхьмуд хуэдэхэрщ зи гугъу сщIыр. Мыхьмуд псэужамэ, мы махуэхэм и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъунут.

ПЩАЩЭХЭР ЗЭПОУЭ

КъБКъУ-м, Сокуров Александр и киноконцерт залым, щекIуэкIащ «Мисс КБГУ»  зэпеуэр.

Студент нэхъ дахэр, акъылыфIэр, зэфIэкI зиIэр къыщыхах зэхьэзэхуэм я зэфIэкI щеплъыжащ пщащибл.

КъБКъУ-м щIалэгъуалэ политикэмрэ гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и управленэм зэпеуэм и программэр щIэщыгъуэу къызэригъэпэщащ.

ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ: МЫПХУЭДЭ ТЕЛЪЫДЖЭ ДЫДЭ ИДЖЫЩ ЯПЭУ СЫЩРИХЬЭЛIЭР

ЗэлъыIуокIуэтыр цIыхухэр арыххэуи,

 Мэхъур утыкур Iэхуитлъэхуит.

Ислъэмей къафэм щIедзэ пшынауэм, -

ПхулъэкIыу щытмэ уэ уи пIэм ит!

Тхьэгъэзит Зубер.

 

АДЫГЭБЗЭМ И МАХУЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Къэбэрдей-Балкъэрым и районхэм хыхьэ къалэхэмрэ къуажэхэмрэ Адыгэбзэм и махуэр щагъэлъэпIащ. Псалъэм папщIэ, КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и жэрдэмкIэ, а махуэр гукъинэжу щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ Кыщпэк къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэмрэ курыт еджапIэмрэ.

МЫЛ ХЬЭРЫЧЭТ

Яхчал – мылылъэ кумб
Нерон фIэфIу щытащ шагъырым мыл хэдзауэ ефэну. А Iуэхум и блыгущIэтхэр гугъу иригъэхьырт. Гуп защIырти, мылылъэ бгыщхьэхэм кIуэрт. Мылыр къакъутэрт, ар Iэщыфэм кIуэцIашыхьырти, мыткIуу кърахьэхырт. Мыл къыгуэудахэм хъумапIэ хэха яIэт, щIэх мыткIун хуэдэу. 

БЗЭР ПСЭ ЗЫIУТ КЪЭГЪЭЩIЫГЪЭЩ

Лъэпкъ махуэгъэпсым къызэрыхэщщи, I853 гъэм гъатхэпэм и I4-м Тифлис къыщыдэкIащ Бырсей Умар зэхигъэувауэ щыта «Шэрджэсыбзэ букварь» фIэщыгъэр зыгъуэта япэ адыгэбзэ тхылъыр. А махуэр 2003 гъэм къыщыщIэдзауэ Адыгэ тхыбзэм и махуэу лъэпкъым егъэлъапIэ, еIэт. Абы теухуа Iуэхугъуэ дахэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым.

ПСЫ ЩIЫIЭ

Сардобэ псалъэм персыбзэкIэ псы хъумапIэ жиIэу къокI. X-нэ лIэщIыгъуэм щыщIэдзауэ Тыркум, Ираным, Азие Курытым къыщагъэсэбэпу щыта ухуэныгъэ телъыджэщ.

БГЫЩХЬЭ ГУЭЛХЭР

Сылтранкель гуэлым и Iэгъуэблагъэ щIыпIэр

 

Ди щIыпIэм ит къуршхэм я щыгум инуи цIыкIууи гуэл зэмыщхь куэд ущрохьэлIэ. Абыхэм ящыщщ Сылтран­кельрэ Донгуз Орун-Кельрэ. Мы гуэлхэм ярыт псыр мы­лылъэм къыщIэжамрэ уэс ткIуам­рэщ. Гуэлхэм уа­хэп­лъэмэ, уафэмрэ пшэхэмрэ ­гъуджэм хуэдэу къызэрищым таурыхъ гуэрым укъыщыхутауэ къыпщегъэхъу. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке