Статьи на кабардинском языке

И ЗЭФIЭКIЫР КЪАЛЪЫТЭУ

 Иджыблагъэ хъыбар къызэрытIэрыхьамкIэ, иужьрей илъэсым Азербайджаным и «Нефтчи» футбол командэм щыджэгуа Мырзэ Резуан ди къэралым къегъэзэж. Къыздигъэзэжри, Баку къалэм и топджэгу гупым яхыхьэн ипэкIэ щыджэгуа, Мэзкуу областым и «Химки» клубырщ. 

АСТЕРОИДЫМ И МАХУЭ

    Тхыдэр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, хьэршым къикIыу ЩIым къылъэIэса «Тунгус метеорит» зыфIаща мывэ скъар абрагъуэр ди къэралым Сыбыр лъэныкъуэмкIэ щыIэ и щIыналъэм, нэхъ пыухыкIауэ жытIэмэ, псыхъуэхэу Ленэрэ Тунгускэрэ я зэхуаку дэт мэзылъэ тIуащIэшхуэм 1908 гъэм мэкъуауэгъуэм и 30-м щехуэхауэ щытащ. Аращ Астероидым и дунейпсо махуэр а пIалъэм щIыхуагъэзари. 

МЭКЪУМЭШЫЩIЭХЭМРЭ ЩIЫМРЭ

Республикэм и щIыналъэхэм бжьыхьэсэ гъавэр Iухыжыным щоужьэрэкI. ИпэIуэкIи хъыбар зэрывэдгъэщIащаи, псом япэу мэкъумэш техникэр губгъуэм изышар Прохладнэ районым и мэкъумэшыщIэхэрщ. Ауэ абыхэм куэдкIэ закъыкIэрагъэхуакъым Шэджэм ЕтIуанэ къуажэм щыIэ «Албир» мэкъумэш кооперативым и лэжьакIуэхэми. 

ЛЪЭПКЪЫБЭ ЛИТЕРАТУРЭР ЗЭРИГЪЭБЕЯР КЪАЛЪЫТЭ

Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, Урысейм ЛэжьыгъэмкIэ и ЛIыхъужь, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт МэшбащIэ Исхьэкъ Шумахуэ и къуэм къыхуагъэфэщащ КъШР-м и дамыгъэ нэхъыщхьэр - «Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр. 

КЪЫХЭКIЫР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм и Федеральнэ налог къулыкъущIапIэм и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI ГубэщIыкI Аслъэн.Ахэр тепсэлъыхьащ мы илъэсым и блэкIа мазитхум налогхэр зэрызэхуахьэсам, ар зэрыхуагъэфэщам нэхърэ нэхъыбэу къызэрыхэкIам. 

ЖЫДЖЭРХЭМ ГУЛЪЫТЭ ХУАЩI

Мэкъуауэгъуэм и 26-р Нар­команиемрэ наркотикхэр хабзэм къемызэгъыу щэ­нымрэ пэщIэтыным и дунейпсо махуэщ. Абы теухуа зэIущIэ ще­кIуэкIащ КъБР-м щыIэ ­МВД-м. 

ЗЭГЪЭЗЭХУЭНЫГЪЭР ЗИ КЪЕЖЬАПIЭ

Экономистым и махуэр ­Урысей Федерацэм гъэ къэс мэкъуауэгъуэм и 30-м щагъэ­лъапIэ. Гулъытэ хэха хуащI ­щыхъуар 1917 гъэм къыщы­щIэдзауэщ. Абы щыгъуэщ ди къэралыгъуэщIэм ФинансхэмкIэ цIыхубэ комиссариат къы­щызэрагъэпэщауэ щытар. 

ЗЫМ АДРЕЙМ КЪЫПЕЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъуам и щIыхькIэ ящIа павильоным мы махуэхэм щокIуэкI «МеЭтры искусства» зи фIэщыгъэ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. 

ЗРАГЪЭУБГЪУ

Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм щызэхуэзащ абы и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Демидов Александр, сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Лъынэ Светланэ, Урысей ФСИН-м и УИС-м и инспектор нэхъыщхьэ Виноградов Георгий сымэ.

ДЫГЪЭМ ИГЪЭФIА СУРЭТХЭР

Гъэмахуэ дыгъэр щIылъэм къыхуэгуапэу, бзухэм уэрэд кърашу, жыгхэр я къудамэ щхъуантIэхэмкIэ зэжьэхэуэу, уафэм и къабзагъэм дунейр фIыуэ уигъэлъагъуу зы махуэ дахэм сурэттеххэм «Свой ­стиль» зыфIаща клубым ХьэтIохъущыкъуей жыг хадэм щигъэлъэгъуащ республикэм и сурэттеххэм я лэжьыгъэхэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке