Статьи на кабардинском языке

ТХЫДЭР ЗИ КЪЕЖЬАПIЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъэ­пIащ «СССР-р къэрал лъэщщ» дунейпсо сабий творческэ зэхьэзэхуэм щыте­кIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ. Зэ­пеуэр УФ-м и Коммунист партым и комитет нэхъыщхьэм и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэщат Совет Социалист Республикэхэм я Союзыр къызэрыунэхурэ 2022 гъэм илъэси 100 зэрырикъуам и щIыхькIэ.

МЕДАЛХЭР ЯIЫГЪЫУ КЪАГЪЭЗЭЖ

Краснодар крайм иджыблагъэ щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм мас-рестлингымкIэ я 15-нэ урысейпсо джэгу зэIухахэр. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэм абы ещанэ команднэ увыпIэр къыщахьащ. Зэхьэзэхуэм хэтащ къэралым и щIынэлъэу 8-м я спортсмени ­100-м щIигъу.

ЗЭГУРЫIУЭНЫГЪЭМ IЭ ЩIАДЗ

КъБР-м щыIэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Мэкъушэ Русланрэ дзэ Iуэху хэхам хэтхэр дэIыгъыным хуэгъэпса, «Хэкум и хъумакIуэхэр» къэрал фондым и щIыналъэ къудамэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэедрэ Налшык Iэ щытрадзащ  зэдэлэжьэным теухуа зэгурыIуэныгъэм.

АХЪМЭТ АМИР: ПСОМИ Я ЛЪАБЖЬЭР ГЪЭСЭНЫГЪЭРЩ

Спортым зыхуэзыгъасэхэм я бжыгъэм къахэхъуэ зэпытщ иужьрей илъэсхэм, дэнэ щIы­пIэкIи клубхэр, секцэхэр къы­щызэIуах. Адэ-анэ нэхъыбэм къагурыIуэ хъуащ сабийр уэрамым зыщыIууэнкIэ хъуну ­мыхъумыщIагъэхэм пэIэщIэ щIы­нымкIэ спортым иIэ мы­хьэнэр зыхуэдизыр.

УХЭХЭСМИ, ЩАПХЪЭУ УЩЫТЫФЫНУЩ

Израилым щыIэ Кфар-Камэ адыгэ къуажэ дэлъэдапIэм и ­гъуэгу зэхэкIыпIэм и кум  ириубыдэу лъэпкъ дамыгъэм и фэеплъ щагъэуващ. Ар къэзыгупсысар Щоджэн Софиещ. Фэеплъым         и теплъэ хъунум щелэжьым, ар иджыри щеджэрт Израиль технологие институтым архитектурэмкIэ и къудамэм.

АДЫГЭБЗЭР ФХЪУМЭ!

Илъэсым зэ-тIо къуажэм сокIуэжри, тхьэмахуэ хуэдиз сыщыIэщ. Иджыи, махуитI-щы хъуащи къуажэмкIэ сыщыIэщ, Узуняйлэ жылагъуэм и адрей адыгэ къуажэхэми сахуэзэу...

ГъащIэр къыпхуитхыкIыжынукъым

Черниговская Татьянэ и IэщIагъэкIэ акъылым, щхьэ куцIым, гупсысэм я лэ­жьэкIэр къэзыхутэ щIэныгъэрылажьэщ. Санкт-Петер­бург дэт къэрал универси­тетым нейропсихологие, пси­холингвистикэ пред­мет­хэмкIэ щрегъаджэ, тIэунейрэ щIэныгъэхэмкIэ докторщ: биологиемрэ филологиемкIэ.

Нысашэм текIуэдэж нэчыхьхэр

Унагъуэм, гъэсэныгъэм, игъащIэ лъандэ­рэ цIыхум къыдекIуэкI псэукIэ хабзэм и ­мы­хьэнэр хъумэным ди къэралми, рес­пуб­ли­кэми, акъылрэ гупсысэрэ зиIэ дэтхэнэ ­зыми пщIэшхуэ хуащI. ИтIани, гъэунэхупIэ имыхуахэр зыгъэбэлэрыгъ куэд утыкум къы­щизэрыхьым деж, иджыри къэс ды­зытепсэлъыхьыну тфIэемыкIуахэм я гугъу дымыщIу щымыхъуж гъунэм и Iуфэм дыкъыщохутэ. 

УщымыгуфIыкIыу къанэркъым

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Урысейм Лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ и федерацэм и ге­неральнэ унафэщI Кучерявый Юрийрэ абы и къуэдзэ Никитенкэ Сергейрэ.

Дагъыстэн усакIуэшхуэм и щIыхькIэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Къэрал лъэпкъ библиотекэм тхылъ щеджэ и пэшым, НыбжьыщIэхэм я библиотекэу Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм, ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэ Сабий биб­лиотекэм мы махуэхэм зэхыхьэ гъэ­щIэгъуэнхэр щекIуэкIащ совет усакIуэ, прозаик, публицист, зэдзэкIакIуэ, жы­лагъуэ лэжьакIуэ,  Дагъыстэн АССР-м и  цIыхубэ усакIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Гамзатов Расул къызэралъ­

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке