Статьи на кабардинском языке

Хъалил Миланэ и «Гущэкъу уэрэдхэр»

Налшык дэт Лъэпкъ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ сурэтыщI Хъалил Миланэ «Гущэкъу уэрэдхэр» зыфIища и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ.

Жылагъуэ-экономикэ псэукIэ зэмылIэужьыгъуэхэр къахутэ

КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэ­къумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ зызыхъуэж дунейм щызекIуэ жылагъуэ-экономикэ псэукIэ зэмылIэужьыгъуэхэр зы­хэхуэ гугъуехьхэмрэ абыхэм я ­зыу­жьыкIэ хъунумрэ я къэхутэным ­теухуа дунейпсо щIэныгъэ зэхуэс.

ЗэпыщIэныгъэ IэмалхэмкIэ ди Iуэхур зыхуэдэр

КъБР-м и Парламентым «Правитель­ствэм хухах ­сы­хьэтым» хыхьэу депу­- тат­хэр щытепсэлъыхьащ ­Къэ­­бэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм Интер­нетыр зэраIэрыхьэ щIы­­кIэм­рэ зэпыщIэныгъэ IэмалхэмкIэ ахэр къызэ­рызэра­гъэпэ­щымрэ.
КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ жиIащ «Бжыгъэ экономикэ» лъэпкъ проектыр мыхьэнэшхуэ зиIэхэм зэращыщыр.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ зи узыншагъэкIэ сэкъат зиIэ сабийхэм щадэлэжьэну центр къыщызэIуахым

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ хэтащ сабий мыузыншэхэм папщIэ центр Нарткъалэ къызэ­ры­щызэIуахым теухуа дауэдапщэхэм. Ар ирагъэхьэлIащ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм.

Ласицкенерэ Акименкэрэ Олимпиадэм хэтыну хуит ящI

Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо ассоциацэм Допингым пэщIэт и комитетыр арэзы техъуащ Урысей Федерацэм и языныкъуэ спортсменхэр 2021 гъэм екIуэкIыну лъэпкъхэм зэдай зэхьэзэхуэхэм хэтыну. Хуит ящIа цIыхуипщIым ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуарэ зыщызыгъэсахэу Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ Акименкэ Михаилрэ.

Гъуэгухэм фыщысакъ

Къэбэрдей-Балъкъэрым гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным ехьэлIауэ щра­гъэкIуэкI еханэ тхьэмахуэм жыджэру хэтащ икIи «Гъуэ­гухэр ГъащIэм папщIэ» къы­хуеджэныгъэр даIыгъащ Кавказ Ищхъэрэм и республикэхэм щIыхь зиIэ я эстрадэ артист цIэрыIуэхэм.

ДыщэкI КIунэ и цIэр зэрехьэ

Шэджэм къалэм ЩэнхабзэмкIэ и уардэунэм накъыгъэм и 26-м пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Ар ира­щIэкIащ РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ, Совет ЩIэнгъуазэ Иным  иратха, зи гуа­щIэр къалъыта ДыщэкI КIунэ и цIэр IуэхущIапIэм зэрыфIащым. Зэ­хыхьэр ирагъэкIуэкIащ КъБР-м­ щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэдрэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артисткэ ХьэхъупащIэ ФатIимэрэ.

Кадетхэр ягъэгушхуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щы­Iэ Павлов Василий кадетхэмрэ абыхэм я егъэджа­кIуэхэмрэ ехъуэхъуащ гъэ еджэгъуэр къызэрау­хамкIэ.
Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэм ирихьэ­лIэу, КъБР-м щыIэ МВД-м щекIуэкIащ Iуэху гуапэ. Абы кърагъэблэгъащ Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №7-м полицэм и япэ кадет класс къыщызэрагъэпэщам щеджэхэмрэ абы­хэм я егъэджакIуэ­хэмрэ.

КъБР-м и Парламентым зэлэжьыпхъэхэр еубзыху

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм депутатхэм къыщащтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек 2021 гъэм накъыгъэм и 17-м республикэм и хабзэгъэув IуэхущIапIэ нэхъыщхьэм Зэрызы­хуигъэзам къыщыгъэлъэгъуахэр зэрагъэзэщIэну Iуэхугъуэхэр.

Хьэрычэт IэнатIэм зегъэужьыным траухуэ

«Эксперт утыку зэIуха: хьэры­чэтыщIэ жэрдэмыр, финанс щIэныгъэр, бжыгъэрылъанэ есэныгъэ­хэм­рэ зэфIэкIхэмрэ» - аращ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щекIуэкIа щIэныгъэ зэхуэсым зэреджэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке