Статьи на кабардинском языке

АДЫГЭХЭМРЭ ЛЕРМОНТОВЫМРЭ

УсакIуэ Лермонтов Михаил, зэрытщIэщи, и тхыгъэхэм щыщ куэд триухуащ адыгэхэм. Япэ дыдэу абы адыгэхэр къыщицIыхуар I828 гъэращ, усэ тхын щыщIидзагъащIэм. Абы щыгъуэщ Лермонтовым и Iэдакъэ къыщыщIэкIар «Черкешенка», «Черкесы», «Кавказский пленник» усэхэмрэ поэмэмрэ.

КУЭДЫМ ЩЫТЕПСЭЛЪЫХЬАЩ

Хабзэ зэрыхъуауэ, федеральнэ законодательствэр ягурыгъэIуэным, цIыхухэм яIущIэным теухуауэ ирагъэкIуэкI Iуэхухэм хиубыдэу, Тэрч районым и прокурор НэгъэцIу Заур Дей къуажэдэсхэмрэ хьэрычэтыщIэ зэгухьэныгъэм и лIыкIуэхэмрэ яхуэзащ. ЗэIущIэр щекIуэкIащ ЩэнхабзэмкIэ унэм. 

АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ И МАХУЭШХУЭ

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и фонд Вэрокъуэ Владимир и цIэр зезыхьэм щагъэлъэпIащ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр.  
Зэхыхьэ гуапэм жыджэру хэтащ республикэм и лъэпкъ щэнхабзэ центрхэр. Махуэшхуэм иращIэкIа концертым лъэпкъ къафэхэр щагъэлъэгъуащ, анэдэлъхубзэкIэ уэрэдхэр щыжаIащ, усэ къыщеджащ.

ГЪУНЭГЪУ ЩIЫНАЛЪЭМ КЪРАША ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ Сурэ­тыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъа­гъуэ КъШР-м и цIыхубэ художник, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, лъэпкъ, дунейпсо саугъэтхэм я лауреат, Столыпиным и саугъэтыр зыхуагъэфэща, щIэ­ныгъэмрэ гъуазджэмкIэ Петровскэ Академием хэт скульптор Хабичев Магомед и лэжьыгъэ щэ бжыгъэхэр. Выставкэр къы­зэрагъэпэщащ сурэтыщIыр илъэс 70 зэ­рырикъум и щIыхькIэ. 

ХАБЗЭР ХЪУМЭНЫМРЭ ШЫНАГЪУЭНШАГЪЭМРЭ ЯПЭ ИРАГЪЭЩ

Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэ­кIуэ­кIащ КъБР-м Хабзэм къе­мызэгъхэр къэмыгъэ­хъу­нымкIэ зэпымыууэ ла­жьэ зэзыгъэуIу зэхыхьэмрэ республикэм Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэнша­гъэм­кIэ и советымрэ я зэIущIэ.

КЪЭРАЛЫМ И IЭТАЩХЬЭМ КЪЫЗЭРИГЪЭУВАМ ТЕТУ

Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и унафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Пар­ламентым и президиумым и зи чэзу зэIущIэр. Депутатхэр абы щыхэплъащ Iуэху зэмылIэу­жьыгъуэу тIощIым нэблагъэм. 

ЗАУЭЛIХЭМ Я IЫХЬЛЫХЭР ЯГЪЭГУШХУЭ

Псыгуэнсу къуажэм щыщу дзэм ираджэжауэ Украинэм ще­кIуэкI Iуэху хэхахэм хэт щIалэ­хэм я адэ-анэхэмрэ я щхьэгъу­сэхэмрэ папщIэ зэхыхьэ гуапэ иджыблагъэ ирагъэкIуэкIащ. Ахэр гулъытэкIэ, ахъшэкIэ гъэгушхуэныр зи жэрдэмыр а жы­лэм щыщ Хьэсанэ Русланщ. Псы­гуэнсудэс щIалэ 19 иджыпсту Украинэм щыIэщ. 

И ЧЭЗУМ ДЭIЭПЫКЪУЭГЪУ ИГЪУЭТАЩ

КъБР-м щыIэ МВД-м и ГИБДД-м и батальон щхьэхуэм и плъыр частым жэщыр сыхьэти 3-м нэблэгъауэ псэлъа цIыхухъум хъыбар яригъэщIащ Налшык къалэм Мэлбахъуэм и уэрамым тет унэхэм ящыщ зым пэгъунэгъуу автомашинэ гуэр зэрыщытым икIи увыIэ имыIэу аварие сигнал къызэрыIум теухуауэ.

Анэдэлъхубзэм и быдапIэ

Гъатхэпэм и 3-м Налшык къалэм ще­кIуэкIащ «Унагъуэр анэдэлъхубзэм, хаб-зэм я хъумакIуэщ» республикэ зэпеуэм и кIэух Iыхьэр. КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и къудамэу «ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щы­хагъахъуэ центрым» къыхилъхьа а зэ­хьэзэхуэм и япэ Iыхьэхэр республикэм и щIы­налъэхэм щекIуэкIащ. Абы щыщу кIэух Iыхьэм хэтыну зыхуагъэфэщар унагъуихщ.

ЩIэблэр яущий

Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкI «Ди сабийхэм я узыншагъэмрэ шынагъуэншагъэмрэ папщIэ» мазэ лэжьыгъэр иухащ. А зэманым къриубыдэу абы хэтащ класс нэхъыжьхэм щIэс 7000-м щIигъу.
 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке