Статьи на кабардинском языке

НэхъыфIхэр ягъэбелджылы

Республикэм и къалащхьэ Налшык иджыблагъэ щекIуэкIащ «Илъэсым и егъэджакIуэ-2021» къэ­ралпсо зэпеуэм и щIыналъэ зэхьэзэхуэр. IыхьитIу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэща зэпеуэм и зэхыхьэхэр щекIуэкIащ ЕгъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыха­гъахъуэ республикэ центрым, ­КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ныгъэмрэ щIалэгъуалэм я Iуэху­хэмкIэ и министерствэм, Налшык дэт курыт школ №33-м.

УФ-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэ Захаровэ Марие адыгэхэм къащхьэщож

Накъыгъэм и 21-м УФ-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и лэ­жьакIуэ Захаровэ Марие иригъэкIуэкIа брифингым адыгэхэм я гугъу щи­щIащ.УпщIэ - жэуап жыпхъэм иту екIуэкIа зэIущIэм щхьэу­сыгъуэ хуэхъуар Тырку Республикэм Хамэ къэрал Iуэ­хухэмкIэ и министерствэм и лIыкIуэ Билгич Танжу кърым тэтэрхэр я хэкум щрагъэкIа махуэм, накъыгъэм и 18-м, ирихьэлIэу игъэIуа утыку псалъэрщ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтынущ Петербург щекIуэкIыну дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтынущ мэкъуауэ­гъуэм и 2 - 5-хэм Петербург щекIуэкIыну дунейпсо экономикэ зэхыхьэшхуэм.

Гупсысэ нэхухэр

КъБКъУ-м и щIэныгъэ библиотекэм пшыхь гуапэ щекIуэкIащ. Абы щагъэлъэпIащ иджыблагъэ УФ-м и Тха­кIуэхэм я зэгухьэныгъэм хагъэхьа уса­кIуэ Нэгъуей Радимэ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБКъУ-м и библиотекэм и лъахэхутэ къудамэм и лэжьакIуэхэм.

Лъэпкъ газетхэм я гукъеуэхэр

Вэсэмахуэ Владикавказ щекIуэкIащ лъэпкъ газетхэр нобэ зыIууэ гугъуехьхэм­рэ ахэр къызэнэкIынымкIэ лэжьыпхъэ­хэмрэ ятеухуа етIуанэ дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц. Абы жыджэру хэтащ икIи купщIафIэу къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэри.

Фэеплъхэр зыгъэпсхэр

Скульптурэр гъуазджэм и лIэу­жьыгъуэ нэхъ гугъухэм икIи зэман нэхъыбэ зытекIуадэхэм ящыщу къыщIэкIынщ. Ауэ дэтхэнэ лэжьыгъэри тхыдэм, зэманым и щыхьэту къоув, лIыхъужьыр е къэхъукъащIэр гъуджэм къригъэщыжми ярейуэ.

УФ-м и Правительствэм щIыналъэ зыужьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 27-м хэтащ Урысей Фе­дерацэм и Правительствэм щIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и президиумымрэ УФ-м Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм и коллегиемрэ я зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ Урысейм и вице-премьер Хуснуллин Марат.

Адыгэшым и ехъулIэныгъэщIэ

Италием хыхьэ Пизэ къалэм шыгъажэ кIыхьхэмкIэ дунейпсо чемпионат щекIуэкIащ накъыгъэм и 22-м. Шу 81-рэ щызэпеуа а зэ­хьэзэхуэм адыгэши зэрыхэтынум щыгъуазэ фытщIауэ щытащ.
Урысейм икIыу чемпионатым шууитху екIуэлIат: Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу плIы (Зыхъуэ Замир, Сибэч Артур, Джатэ Щамил, Хъуп­сырджэн Залым), КъШР-м щыщу зы (Кубанов Рамин).

ЩIэупщIэшхуэ зыгъуэта IэщIагъэ

Фэилъхьэгъуэхэр, цIы­хубзхэм зэрызагъэщIэращIэ хьэпшыпхэр къэзыгупсысхэм хуэдэ дыдэу, ди зэманым щIэуп­щIэш­хуэ яIэщ пэшкIуэцIхэр зыгъэдахэхэми. А псоми я лэжьыгъэр къызэ­щIэ­зыубыдэ дизайнер IэщIагъэрщ Хъуран Лиани илъэси 8 хъуауэ зыхэтыр.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ «муниципальнэ сыхьэт»

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек ири­гъэкIуэкIащ зи чэзу «муниципальнэ сыхьэт» зэIущIэр.
Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэ­дзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим, муници­пальнэ зэгу­хьэныгъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке