Статьи на кабардинском языке

ДИ НАРТЫХУ ЖЫЛАПХЪЭХЭР ФIЫУЭ ЯЩЭХУ

«Россельхознадзор»-м Кавказ Ищхъэрэм щиIэ управленэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм и япэ мазитIым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым хамэ щIыналъэхэм жылапхъэу яхуригъэшам и куэдагъым хигъэхъуащ.

ЕРЫСКЪЫ КЪАБЗЭМ ДЫХУОКIУЭ

Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм и УнафэщIым и къуэдзэ Гордеев Алексей, УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министрым и къуэдзэ - статс-секретарь Увайдов Максим, «Роскачество»-м и унафэщI Протасов Максим сымэ иджыблагъэ тепсэлъыхьащ къэралым ерыскъыхэкI, псыхэкI къабзэхэр (щIыгъэпшэрхэр, химие пкъыгъуэхэр, хущхъуэхэр, н.къ.

Я БЖЫГЪЭМ КЪЫХЭХЪУЭ ЗЭПЫТЩ

Къэбэрдей-Балъкъэрым Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм мэлыжьыхьым и 28-м - накъыгъэм и 12-хэм къриубыдэу нэгъуэщI щIыналъэхэм къикIа цIыху мин 60-м нэблагъэм ди республикэм и щIыпIэ дахэхэр зрагъэлъэгъуащ.

БГЫЛЪЭРЫЗЕКIУЭХЭМ Я ЗЭХЬЭЗЭХУЭ

Урысейм и бгылъэрызекIуэхэм я зэгухьэныгъэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, мэкъуауэгъуэм и 8 – 12-хэм ди щIыналъэм бгылъэм щызекIуэну зыфIэфIхэмрэ альпинизмэм дихьэххэмрэ я зэхьэзэхуэ щызэхэтынущ. «Урысейм и къуршхэр. Iуащхьэмахуэ-2024» зыфIаща Iуэхугъуэр Жантыгъуэн бгылъэмрэ Тырныауз и Iэгъуэблагъэм щыIэ къуршхэмрэ щекIуэкIынущ.

ХЬЭЛИЙ И ЖЫГ

Илъэс блыщIрэ тхурэ зи ныбжь лIыжьыр гъуэгубгъум щыт жыгым и лъабжьэм кIэщIэсу нэху къекIат, и мэл тIэкIур къуэрылъхум иригъэхужри.

ДИ МЫIЭРЫСЭМ ЩIЭУПЩIЭ ИIЭЩ

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщрахьэлIэ мыIэрысэхэр нобэкIэ яхурегъашэ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 47-мрэ Къэзахъстанымрэ. Апхуэдэ хъыбар иджыблагъэ зэбгригъэхащ «Россельхознадзор»-м Кавказ Ищхъэрэм щиIэ управленэм.

НЫБЖЬЫЩIЭР ЯГЪЭГУФIАЩ

Урысей МВД-м Шэрэдж районым щиIэ къудамэм и къэрал автоинспекцэм и лэжьакIуэхэм гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэм теухуа дерсхэр школхэм щрагъэкIуэкIащ гъэ еджэгъуэм къриубыдэу. 

ГЪУЭГУХЭР АДЭКIИ ИРАГЪЭФIАКIУЭ

Дунейм хуабэ кIапэ зэригъуэтрэ «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм епха Iуэхугъуэхэм ди щIыналъэм жыджэру къыщыпащащ. БлэкIа илъэсым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэрэ жылагъуэ-экономикэ мыхьэнэ зиIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыж, къагъэщIэрэщIэж, тралъхьэ, нэхъ кIыхьу яукъуэдий.

ГУБГЪУЭ ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР ЗЭРЕКIУЭКIЫМ ТОПСЭЛЪЫХЬ

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Патрушев Дмитрий УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Видео зэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн.

Я ЩХЬЭ ХУЭЛЭЖЬЭЖХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Урысейм хьэрычэт мыинымрэ курытымрэ (МСП) щылажьэ IэнатIэхэм я бжыгъэр, иужьрей дыдэу къэгъэщIэрэщIэжа реестрым къызэрыщыхэщымкIэ, мелуани 6,56-м щIигъуащ. Мыпхуэдэ бжыгъэхэр къэралым щыяпэщ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке