Статьи на кабардинском языке

«Урысейм и сабийхэр-2023»

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэ­лъыплъы­нымкIэ и управленэм щызэхэтащ «Урысейм и сабийхэр-2023» Iуэхум и етIуанэ Iыхьэр республикэм щэкIуэ­гъуэм и 13 - 22-хэм зэрыщекIуэкIы­-нум щытепсэлъыхьа зэIущIэ. 

НыбжьыщIэхэр зэпоуэ

«Спортыр наркотикым и бийщ» къыхуеджэныгъэм щIэту щIы­налъэхэм атлетикэ псынщIэмкIэ я зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Бахъ­сэнёнкэ къуажэм щекIуэкIащ. Спортсменхэр зэпеуащ гъущI бжы папцIэмрэ жэз хъурей пIащIэмрэ дзынымкIэ. 

Медаль зырыз къахьащ

Белоруссием и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я чемпион Караваев Олег и фэеплъ дунейпсо зэхьэзэхуэ. Мы гъэм ар 27-нэрэ ирагъэкIуэкIащ. Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам хэту Минск къалэм щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ бэнакIуэ щIалиплI икIи абыхэм псоми ме­даль зэхуэмыдэхэр зэпеуэм къыщахьащ. 

ЦIЫХУХЭМ ЗЭРАХУЭЩХЬЭПЭ ЛЭЖЬЫГЪЭ

КъБР-м щыIащ УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Котяков Антон. КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ хьэщIэмрэ тепсэлъыхьащ республикэм «Демографие» лъэпкъ проектыр зэрыщагъэзащIэм епха Iуэхугъуэхэм. Гулъытэ нэхъыбэ хуа­щIащ Жылагъуэ фондым иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэмрэ «ПIалъэ кIыхьым тещIыхьа дэIэпыкъуныгъэ» къызэгъэпэщын зэрыхуеймрэ. 

УЗЫНШАГЪЭР ХЪУМЭНЫР КЪЫЗЭРЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫР

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ щэкIуэгъуэм и 16-м зи чэзу зэIущIэр иригъэкIуэкIащ. 

ИСЛЪЭМЕЙ ЩIАЛЭМ И ДЫЩЭ МЕДАЛЫР

Налшык къалэм и спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэ­кIащ балъкъэр усакIуэ Мечиев Кязим и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. 

Адиджэ псыежэхым и хъуреягъкIэ

Италием щыIэ Аппенин хытIыгуныкъуэм и ипщэкIэ, Альпы бгы гупым и лъапэм деж щылъщ нобэ зэдгъэцIыхуну щIыналъэр - нэ­мыцэхэмрэ урымхэмрэ я зэхуэдэ хэкуу къалытэ Трентэ-Альтэ-Адиджэ автономиер. ЗыгуэркIэ ди лъэпкъым епхауэ пIэрэ а щIыналъэм кIуэцIрыж Адиджэ, языныкъуэхэм къы­зэрапсэлъымкIэ, Адиге псыежэхым и цIэр? 

Лъабжьэмрэ щхьэкIэмрэ

Удзыр щIым къыхэзыш къарур телъыджэкъэ-тIэ? Я нэхъ гунэфри дихьэхынщ мыбыхэм я дахагъэм. Удз зыгъэкIыр езыр игукIэ, и псэкIэ дахэу щымытамэ, мып­хуэдиз дахагъэ дунейм трихьэу псэуфын щы­Iэнт?! Удз гъэгъахэр зыгъэкI куэд диIэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым. ФэдгъэцIыхуну дыхуейт Аушыджэр  щыщ зы щIалэ. 

ГЕОМЕТРИЕМ И ЛЪАБЖЬЭР

Пасэрей Мысырым геометрием и лъабжьэм щыхащIыкIырт илъэс мини 4-5 япэкIэ. Ар къыщысэбэпырт ухуэныгъэм. Иджырей геометрием и лъабжьэгъэтIылъу къалъытэ пасэрей алыдж щIэныгъэлI Евклид. Ар ди эрэм ипэкIэ III лIэщIыгъуэм псэуащ. Абы ейм «Евклид и геометриекIэ» йоджэ. ЩыIэщ абы къыщхьэщыкI геометрие, европей щIэныгъэлIхэм зэхагъэувауэ.

IэщIагъэ яхуэхъунур къыхахыфын хуэдэу

IэщIагъэм щыхурагъаджэ «Билет в будущее» федеральнэ проектыр фокIадэм и пэм щегъэжьауэ щокIуэкI ди къэралым. Махуэку къэс 6-11-нэ клас­схэм щIэс ныбжьы­щIэхэм зы жыпхъэм иту хузэпкърах щыIэ IэщIагъэхэр, абы­хэм я щхьэ­хуэныгъэхэр, апхуэдэуи цIы­хум зригъэгъуэт IэщIагъэмкIэ жылагъуэм увыпIэ хэха зэрыщигъуэтыр гура­гъа­Iуэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке