Статьи на кабардинском языке

ТХЫЛЪЫМПIЭР ДАХАГЪЭУ

ТхылъымпIэми скульптурэ къыхэпщIыкI мэхъу, телъыджэрэ узэрагъэплъу. 
Экман зэщхьэгъусэхэу Алленрэ Пэттирэ тхылъымпIэм къыхащIыкI сульптурэхэр теплъэкIэ хуэбгъэдэнкIэ хъунщ, псалъэм папщIэ, пыл къупщхьэм къыхэIущIыкIахэм. 

ТЕКIУЭНЫГЪЭМ ХЭЛЪХЬЭНЫГЪЭШХУЭ ХУАЩI

Грознэ къалэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм и МЧС-м и чемпионат. Абы хэтащ федеральнэ щIыналъэхэм я командэ къыхэхахэр. УФ-м и МЧС-м КъБР-м щиIэ управленэ нэхъыщхьэм и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и гуп нэхъыщхьэм хэту зэхьэзэхуэм щызэуащ ЖапIу Алберд, Тхьэкъуахъуэ Ильяс, Къущхьэ Елдар, Iэюб Залым сымэ.

МИНИСТРЫМ И ПСАЛЪЭ ГУАПЭХЭР

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустамрэ Лэскэн район администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбийрэ щыIащ Анзорей къуажэм дэт курыт школ №I-м и 9-нэ классыр къэзыуха ныбжьыщIэхэм аттестатыр щратыж зэIущIэм.

НЫБЖЬЫЩIЭХЭМ Я ЗЭПЕУЭ

Налшык къалэм щекIуэкIащ «Шиповка юных» атлетикэ псынщIэ четырехборьемкIэ зэхьэзэхуэ зэIуха. Абы хэтащ 2007-2008, 2009-20I0, 20II-20I2 гъэхэм къалъхуахэмрэ. Зэпеуэхэр къызэрагъэпэщащ икIи ирагъэкIуэкIащ Олимп резервыр щагъэхьэзыр спорт школым и тренерхэмрэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щыщыIэ ЩIалэгъуалэ советымрэ. Псори зэхэту абы ирихьэлIащ цIыхуищэм щIигъу. 

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум. Абыхэм я зэфIэкIыр яIэту, я ехъулIэныгъэхэр даIыгъыу, езыхэри ягъэ­лъапIэу къуажэм щIэх-щIэ­хыу­рэ щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэ зэ­хуэ­мыдэхэр.

МУЗЕЙМ ЩАХЪУМЭНУЩ ТЕКIУЭНЫГЪЭМ И СЭШХУЭР

КъБР-м и Лъэпкъ музейм ­ЗауэлI щIыхьымкIэ и пэшым а IуэхущIапIэм и унафэщI, тхыдэ щIэныгъэхэм я кандидат На­-куэ Феликс щратащ ТекIуэныгъэм и сэшхуэр щахъумэну. Ар ЗауэлI щIыхьым и къалэ Налшык къыхуагъэфэщащ.

КЪЭРАЛ МЫХЬЭНЭ ЗИIЭ IУЭХУЩIАПIЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Iэхъуэбэч Щамилрэ щыIащ Налшык дэт «ВоенТекстильПром» промышленность псын­щIэмкIэ IуэхущIапIэм икIи хуэзащ абы и къызэгъэпэщакIуэ Атэлыкъ Аслъэн.

ЩIАЛЭГЪУАЛЭР НАРКОТИКЫМ ПЭIЭЩIЭ ЗЭРЫЩАЩIЫНЫМ ИРОПIЕЙТЕЙ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым Наркотикым пэщIэтынымкIэ и комиссэм и зэIущIэ.

И ЩХЬЭР И ЛЭЖЬЫГЪЭМ ЕГЪЭЛЪАПIЭ

Жылэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIуа, и пщIэр зыIэта цIыху щэджащэ куэд къыдэкIащ Хьэтуей къуажэ цIыкIум. Абыхэм я зэфIэкIыр яIэту, я ехъулIэныгъэхэр даIыгъыу, езыхэри ягъэ­лъапIэу къуажэм щIэх-щIэ­хыу­рэ щрагъэкIуэкI Iуэхугъуэ зэ­хуэ­мыдэхэр.

САКЪЫНУ КЪЫХУРАДЖЭ

Урысей МВД-м Шэрэдж районым щиIэ къудамэм полицэм и участковэ уполномоченнэхэмрэ балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэмрэ рейдхэр щрагъэкIуэкIащ цIыхухэр нэхъ дэзыхьэх, куэдым зыщагъэпсэху псыхэм.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке