Статьи на кабардинском языке

ДАГЪЫСТЭНЫР ИДЖЫ КЪАПОПЛЪЭ

«Кизиловкэ» сабий зыгъэпсэхупIэ лагерым щекIуэ­кIащ сабийхэмрэ еджапIэхэм щIэс щIалэгъуалэмрэ я ­республикэпсо зэхьэзэхуэ.  Ар къызэрагъэпэщащ «Шы-на­гъуэншагъэм и школ» уры­сейпсо сабий-ныбжьыщIэ жы­­лагъуэ зэщIэхъееныгъэм и программэм ипкъ иткIэ.

ЗИ ПСЭ ХУАБАГЪЭМКIЭ ЩIЭБЛЭМ ЯДЭГУАШЭХЭР

Мы гъэм епщыкIуиянэу ди къэралым щокIуэкI сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн езыт егъэджакIуэхэм я зэ­пеуэ. «Си гур сабийхэм язот» фIэщыгъэр зиIэ  а зэхьэзэхуэр Урысей Фе­дерацэм къы­щызэгъэпэщыныр 2004 гъэм къыхалъхьауэ щытащ УФ-м Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ и министерст­вэмрэ егъэ­джэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я профсоюзымрэ.

ДЭРЭЖЭГЪУЭ КЪУИТРЭ УЗЫIЭПИШЭУ

Грознэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МЧС-м и Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм IэпщэрыбанэмкIэ я чемпионат.

ДАХАГЪЭМРЭ IЭЩIАГЪЭМРЭ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым архитектурэм, ухуэныгъэмрэ дизайн хуэIухуэщIэхэмкIэ и ­къудамэм щеджэхэмрэ и ­хьэ­щIэ­хэмрэ папщIэ дэрбзэр IэщIагъэр къыхэзыхахэм я  гъэ­­лъэгъуэныгъэ хьэлэмэт иджыблагъэ щекIуэкIащ.

БАЛИГЪ ГЪАЩIЭМ И ЯПЭ ЛЪЭБАКЪУЭХЭР

Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэхэмрэ щыщу зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуа еджакIуэ 22-м Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр дыгъуасэ щратащ ­КъБР-м и Парламентым.
ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ политикэмкIэ комитетым и Iэтащхьэ Къумал Заурбэч.

ЛЕНТIХЭР ЯГУЭШАЩ

Урысейм и махуэм ирихьэлIэу Налшык къалэ щекIуэкIа «Лента-триколор» акцэм хэтащ Урысей гвардием къулыкъу щызыщыIэхэр икIи абыхэм цIыхухэм хуагуэшащ Урысей Федерацэм и Къэрал ныпым, плъыжьу-щIыхуу-хужьу зэгуэлъым, ещхь лентIхэр.

Махуэ зыбжанэкIэ Iуэхур щекIуэкIащ ЗэгурыIуэныгъэм и утыкум, ТекIуэныгъэм и скверымрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и унэмрэ деж.

Я НЭIЭ ТЕТЩ

2022 гъэм мэкъуауэгъуэм и 3-м  республикэ прокуратурэм федеральнэ хабзэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъынымкIэ и къудамэм и унафэщI Санаров Андрей зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ я ветеранхэм я Налшык къалэ жылагъуэ организацэм я лIыкIуэ щIыгъуу яIущIащ я щхьэ IуэхукIэ закъыхуэзыгъэза цIыхухэм.  

ЗЭМАНЫР КУЭД ЩIАУЭ ПЕБЖЫКI

Ижь-ижьыж лъандэрэ цIыхур хущIэкъурт зэманыр къызэрибжыным. НэхъапэкIэ, ар иригъуазэу щытащ дыгъэм, мазэм, вагъуэхэм. Къапщтэмэ, Пасэрей Мысырым зэманыр жэщ-махуэкIэ зэщхьэщагъэкIыу щытауэ аращ. Зэманыр нэхъ наIуэу зэкIэлъыхьыныр дыгъэ сыхьэтым деж къыщежьащ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, абыкIэ къэббжыфынур махуэрат.

«КАВКАЗЫР ДЫДЕЙХЭМ КЪУЭТЩ»

Апхуэдэ фIэщыгъэм щIэту республикэм и Росгвардием ирагъэкIуэкIащ хэкупсэ Iуэху щхьэпэ.

Росгвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэмрэ дзэ къулыкъущIэхэмрэ яхуэзащ «Волонтеры Победы», «Юнармия» урысейпсо сабий-ныбжьыщIэ жылагъуэ организацэхэм, «Кавказский рубеж» щIыналъэ къэлъыхъуакIуэ гупым я лIыкIуэхэм.

ИДЖЫРИ ЗЫ ЗЭГУРЫIУЭНЫГЪЭ

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэныгъэрэ егъэджэныгъэ IуэхукIэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ иджыблагъэ ирищIылIащ академик Петровский Борис и цIэр зезыхьэ, Хирургие хуэIухущIэхэмкIэ Урысейпсо щIэныгъэ центрым.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке