Статьи на кабардинском языке

ДИ МЫIЭРЫСЭМ ЩIЭУПЩIЭ ИIЭЩ

Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщрахьэлIэ мыIэрысэхэр нобэкIэ яхурегъашэ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 47-мрэ Къэзахъстанымрэ. Апхуэдэ хъыбар иджыблагъэ зэбгригъэхащ «Россельхознадзор»-м Кавказ Ищхъэрэм щиIэ управленэм.

НЫБЖЬЫЩIЭР ЯГЪЭГУФIАЩ

Урысей МВД-м Шэрэдж районым щиIэ къудамэм и къэрал автоинспекцэм и лэжьакIуэхэм гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэм теухуа дерсхэр школхэм щрагъэкIуэкIащ гъэ еджэгъуэм къриубыдэу. 

ГЪУЭГУХЭР АДЭКIИ ИРАГЪЭФIАКIУЭ

Дунейм хуабэ кIапэ зэригъуэтрэ «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм епха Iуэхугъуэхэм ди щIыналъэм жыджэру къыщыпащащ. БлэкIа илъэсым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэрэ жылагъуэ-экономикэ мыхьэнэ зиIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыж, къагъэщIэрэщIэж, тралъхьэ, нэхъ кIыхьу яукъуэдий.

ГУБГЪУЭ ЛЭЖЬЫГЪЭХЭР ЗЭРЕКIУЭКIЫМ ТОПСЭЛЪЫХЬ

Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Патрушев Дмитрий УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм иджыблагъэ зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Видео зэпыщIэныгъэ Iэмалхэр къигъэсэбэпу абы и лэжьыгъэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Сыжажэ Хьэсэн.

Я ЩХЬЭ ХУЭЛЭЖЬЭЖХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Урысейм хьэрычэт мыинымрэ курытымрэ (МСП) щылажьэ IэнатIэхэм я бжыгъэр, иужьрей дыдэу къэгъэщIэрэщIэжа реестрым къызэрыщыхэщымкIэ, мелуани 6,56-м щIигъуащ. Мыпхуэдэ бжыгъэхэр къэралым щыяпэщ. 

НЭРЫМЫЛЪАГЪУ ДЭIЭПЫКЪУЭГЪУХЭР

ЦIыхум и гугъэщ вирусхэр, бактериехэр, Iэгъэбэгухэр зэран къыхуэхъу зэпыту, абыхэм узыфэ зэмылIэужьыгъуэхэр хахыу, уеблэмэ уаукIыу. Ауэ щыIэщ бактерие лIэужьыгъуэхэр, ар Iэпкълъэпкъым хэмытмэ цIыхум и гъащIэр гугъусыгъу хъууэ. Абыхэм ящыщщ бифидобактерие жыхуэтIэхэмрэ лактобактериехэмрэ. 

ГЪАТХАСЭМ ПАЩЭ

Дунейм зэрызиIэтыжу, гъатхасэ лэжьыгъэхэм щыпащэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым. Республикэм и щIыналъэхэм я администрацэхэм мэкъумэш-промышленнэ комплексымкIэ щыIэ управленэхэм иджыблагъэ къызэратамкIэ, гъавэр нобэкIэ тращIащ гектар мини 183,5-м. Мы гъэм псори зэхэту абыхэм хухаха щIым и процент 87-рэ мэхъу ар.

СУРЭТ ЗЫЩI РОБОТХЭР

Гъуазджэмрэ щIэныгъэмрэ щызэжьэхэуэм деж гъэщIэгъуэн къыщыхъу щыIэщ. Апхуэдэу къэунэхуащ робор – сурэтыщIхэр. ГъущIым къыхэщIыкIа сурэтыщIхэр щIэныгъэлIхэм траухуэ краскэкIэ лэжьэфын хуэдэу. 

ГЪУЭГУГЪЭЛЪАГЪУЭ ЯХУОХЪУ

Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар-техникэ колледжым щекIуэкIащ «Фестиваль грамотеев» фIэщыгъэр зиIэ джэгу-зэпеуэ. Ар къызэрагъэпэщащ ЩIалэгъуалэ проектхэмкIэ урысейпсо зэпеуэм щытекIуа Тау Стеллэрэ Шалыгин Константинрэ «Cybersecyrity Skills E&L», «Школьная киберсреда» проектхэм япкъ иткIэ.

ГУП ЗЭПЕУЭМ ЩЫТОКIУЭ

Дагъыстэным и къалащхьэ Мэхъэчкъалэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм тхэквондомкIэ (ВТФ – Олимп джэгухэм хыхьэ лIэужьыгъуэмкIэ) я зэхьэзэхуэ. Мы гъэм мэкъуауэгъуэм и 14 - 17-хэм Красноярск къалэм щызэхэтыну Урысейм и еджакIуэхэм я I2-нэ спартакиадэм ягъэкIуэнухэр къызэрыхах зэпеуэу щытащ ар. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке