Статьи на кабардинском языке

Абы щыгъуэщ дыкъыщызэтенэнур

«Адыгэ макъ» республикэ газетым и лэжьыгъэ купщIафIэхэмкIэ Адыгейм и мызакъуэу, гъунэгъу хэгъэгухэми къыщацIыху, и тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр ­къуэш республикэхэми щызэIэпах, хамэ къэрал куэдым адыгэ щIэджы­кIакIуэхэр щиIэщ. 

Япэ адыгэ газетыр илъэси 100 ирокъу

1923 гъэм гъатхэпэм и 8-м къыдэкIауэ щытащ хьэрып алыфбейкIэ тха «Адыгэ макъ» япэ адыгэ газетыр. Зи бжыгъэкIэ 500 хъууэ къыдэкIа япэ номерыр зыIэрыхьа цIыхухэри зэрыхьа унагъуэхэри хуабжьу щыгуфIыкIащ абы - ди бзэкIэ тха газетым и гъуэгур зэIуха хъуат.

ЕгъэджакIуэм и пщIэр яIэт

Дызэрыщыгъуазэщи, УФ-м и Президент Путин Владимир и унафэкIэ 2023 гъэр егъэджэныгъэ IэнатIэм пыщIа IэщIагъэрылажьэхэм я илъэсу ягъэуващ. ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсым зэрыпежьэ гуфIэгъуэ зэIущIэшхуэ Тэрч щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. 

ЦIыхубзхэм хъуэхъурэ саугъэткIэ щахуэупсэ махуэшхуэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым гъатхэпэм и 7-м махуэшхуэ концерт гукъинэж щатащ, гуапагъэ, нэху, гугъэ, лъагъуныгъэ, гъащIэ зыт Бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэм и щIыхькIэ. Ар ­къы­зэрагъэпэщащ КъБР-м ­ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ республикэм и Бзылъ­хугъэхэм я зэгухьэныгъэмрэ. 

Гъунэн­шэщ цIыхупсэм и гу­ма­щIагъэр

Зы илъэс хъуащ Урысейм Украинэм щригъэ­кIуэкI дзэ Iуэху хэхам зэ­рыщIидзэрэ. А лъэхъэнэм къриубыдэу ди къэралым и цIыхухэмрэ и гъунапкъэ­хэмрэ зэрихъумэм къыдэ­кIуэу, дэ нэрылъагъу тщыхъуащ ди зэманым и лIыхъужьхэр къызэрыунэхум, дзэлI ахъырзэманхэр ды­зэриIэм.

ДИ ГЪАЩIЭМ УВЫПIЭШХУЭ ЩЕУБЫД

Кином и тхыдэм зыщыбгъэгъуазэмэ, ар къыщыунэхуауэ къалъытэр 1895 гъэм дыгъэгъазэм и 28-рщ. А махуэм Париж къалэм и Капуцинок бульварым тет кафем Люмьер зэкъуэшхэм трахауэ дуней псом щыяпэ дыдэу щагъэлъэгъуауэ щытащ «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота» фильм кIэщIыр.

БЖЫГЪЭР ЗИ ЛЪАБЖЬЭ ДЕРСХЭР

«Бжыгъэр зи лъабжьэ дерсхэр» зи фIэщыгъэ урысейпсо егъэджэныгъэ жэрдэмым ипкъ иткIэ, Нарткъалэ дэт лицей №1-м 2023 гъэм гъатхэпэм и 7-м дерс зэIуха щекIуэкIащ, Ар хьэрычэтыщIэ IэнатIэм и зыужьыныгъэм хуэгъэпса программэ зэмылIэужьыгъуэхэр зэрызэхэт Iыхьэхэр къэхутэным икIи джыным теухуат.

ЛЪАПСЭРЫХЫМ ИХЬА ЛЪЭПКЪ

ХэгъакIэ адыгэхэр Анапэ и Iэхэлъахэм, БэшкIуи бгы лъапэм деж щыпсэууэ щытащ. Абыхэм зэрыжаIэмкIэ, Анапэ зи къалащхьэ Адыгэ хэкур абдежт къыщежьэжар. Пэж гуэри хэлъу къыщIэкIынущ абы, сыту жыпIэмэ, хъыбарыжьхэм къызэрыхэщыжымкIэ, адыгэпщ Инал Нэху а щIыпIэм дежщ зыкъыщиIэтари лъэпкъзэрыгъэубыд зауэр щиублари.

ТХЫЛЪ ГЪЭЛЪЭГЪУЭНЫГЪЭ

 Адыгэ усакIуэ, тхакIуэ, драматург, «Горянка» газетым и редактор нэхъыщхьэ Къаныкъуэ Заринэ хэтщ Нью-Дели (Индие) щекIуэкI международнэ тхылъ выставкэм. Iуэху дахэр къызэрагъэпэщащ япэу а зэхыхьэр зэрызэхашэрэ 2023 гъэм илъэс 50 зэрырикъум и щIыхькIэ.

ЗИ IЭЩIАГЪЭМ НЭХЪ ХУЭIЭИЖЬ

Къэбэрдей-Балъкъэрым МафIэсым пэщIэт-­къегъэлакIуэ и къулыкъущIапIэм щекIуэкIащ зи IэщIагъэм нэхъ хуэIэижьыр къэзыгъэнэIуэну ­зэпеуэ - мафIэс частым и зэпыщIэныгъэ пунктым и диспетчер нэхъыфIыр къыщыхахар. 

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке