Статьи на кабардинском языке

Гъэсэныгъэм и зы Iэмал

ЩыцIыкIум щегъэжьауэ щIэблэм егъэ­цIыхун хуейщ къы­зыхэкIа лъэпкъыр. Абы Iэмал иIэщ: и ныбжьым хуэгъэза­ ­тхы­гъэхэм укъыхуеджэурэ, хуэщIэн хуэдизкIэ лъэпкъ Iуэхум хэбгъэхьэурэ.

Сэхъурокъуэ Хьэутий:Къепхьэжьа Iуэхур цIыхум хьэкъ щыпщIыфмэ, сытри лъэкIынущ

- Уи псэлъэкIэр зэхэзыха дэтхэнэ зым и дежкIи наIуэщ адыгэбзэ ­къабзэ зэрыпIурылъыр, Хьэутий. Адыгэгу зэрыпкIуэцIылъми адыгэ­псэ зэрыпIутми шэч хэлъкъым. Сыт абыхэм я къежьапIэр?

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ советым и зэIущIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек накъыгъэм и 25-м иригъэкIуэкIащ Стратегие зыужьыныгъэмрэ лъэпкъ проектхэмкIэ советым и зэIущIэр.
Зэхуэсым щызэхалъхьэжащ лъэпкъ проектхэм къыщыгъэлъэгъуахэр гъэзэ­щIэ­ным теухуауэ 2020 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щызэфIагъэкIахэр икIи зыхуагъэувыжахэм ящыщу ды­зэрыт илъэсым и япэ мазэхэм зрагъэхъу­лIахэр.

Адыгэхэр: блэкIар, нобэр, къэкIуэнур

Ди газетым зэрытетащи, на­къыгъэм и 18-м ­КъБКъУ-м щызэхэтащ «Адыгэ­хэр: блэкIар, нобэр, къэ­кIуэнур» фIэщыгъэм щIэт дунейпсо щIэныгъэ-практикэ конференц. Адыгэ­хэм я щыгъуэ-щIэж махуэм ирихьэлIэу Дуней­псо Адыгэ Хасэм къызэ­ригъэпэща а Iуэху щхьэ­-пэм хэтащ Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм, Ставрополь, Краснодар щIыналъэхэм, Мэздэгу къикIа лIыкIуэхэр.

ФIэхъус, балигъ гъащIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 11-нэ классыр къыщызыуха ныбжьыщIэ мини 4-м щIигъум я иужьрей уэзджынэр накъыгъэм и 22-м кърагъэ­уащ. А Iуэхур Iэтауэ зыгъэлъэпIахэм ящыщщ Налшык къалэм дэт курыт школ №33-р.
КъызэIуахагъащIэ курыт еджапIэм (2020 гъэм и фокIадэм) иужьрей уэзджынэр иджы япэу къыщызууауэ аращ. Абы къыщIигъэкIащ класси 3 - псори зэхэту щIалэгъуалэ 68-рэ щеджэу.

Егъэджэныгъэм и IуэхущIапIэхэр терроризмэм зэрыщахъумэр егъэфIэкIуэн

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Налшык къалэм щригъэ­кIуэкIащ Террорым пэщIэтынымкIэ комиссэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Оперативнэ штабымрэ я зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ егъэ­джэныгъэм и IуэхущIапIэхэр террориз­мэм зэрыщахъумэр егъэфIэкIуэным, щIалэгъуалэм залымыгъэ Iуэхухэр щалэжь къэмыгъэхъуным.

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

Альпинизм
Дунейпсо рекордым йофIэкI

ЩIыналъэ щIалэгъуалэ проектхэр-урысейпсо утыкум

«Урысей щIалэгъуалэ» жы­лагъуэ зэгухьэныгъэм щIа­лэгъуалэ проектхэмкIэ ды­зэрыт илъэсым и гъатхэпэ - мэлыжьыхь мазэхэм къы­хилъхьэу иригъэкIуэ­кIа зэпеуэм щытекIуащ икIи «Спортыр, узыншагъэр хъу­мэ­нымрэ хьэл мыхъумы­щIэхэм зыщы-дзеинымрэ, ­туризмыр» унэ­тIыныгъэмкIэ и грантри къихьэхуащ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и институтым.

Гуауэм лъэужь иIэщ

Адыгэм ди Щыгъуэ­щIэж махуэм псэкIэ зэ­пещIэ дуней псом щи­къухьа лъэпкъыр. Тхыдэм зыхудогъэзэж, ди щхьэ кърикIуам догупсысыж, ИстамбылакIуэм и гуауэр зыхыдощIэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке