Статьи на кабардинском языке

ГУПЫМ ЩЫПАШЭЩ

Владимир къалэм щекIуэкIащ «Пелуан джэгухэр VI» илъэс къэс къызэрагъэпэщ спортым и фестивалыр. Мы гъэм абы хэтащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIа атлет 300-м щIигъу. Зэхьэзэхуэм хэтхэр зэпеуащ самбомкIэ, иджырей сэшхуэ зэзауэмкIэ, гырэ спортымкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.

ГУФIЭГЪУЭ IЭНЭ

“Я хьэщIэм Iэнэ хуаIэтамэ,
жэщищ-махуищкIэ зэхэмыкI…”, - Пушкин Александр.

БАБЫГУ

Щхьэгуащэрэ Лабэ ЦIыкIурэ хэлъэдэж псы къуэпсхэр зэхэзыгуэшыкI джабащхьэ екIуэкIым Бабыгу (Бабук) цIэр зэрехьэ. Шытхыщхьэр ТхьэщIы псым и ижьрабгъу лъэныкъуэмкIэ щыIэщ. 
 
Тхыдэм дыпхрыплъыжмэ
 

АДЫГЭХЭМ Я ЗЭРЫЩIЭНЫГЪЭ

ЗэрыщIэныр, зэпсэлъэныр цIыхур зыхуэныкъуэ къудей мыхъуу, набдзэгубдзаплъэу ухэплъэмэ, гъэунэхупIэ, гъащIэм и дерс псори къызыхэпх Iуэхугъуэщ. 

«ТХЬЭМПЭЩIЭ»-М ТЕУХУАУЭ

Сыт хуэдэ Iуэхуми тхыдэ зэриIэм ещхьу, шейудзми езым и къежьапIэ иIэжщ. Абы и щIыналъэу ябжыр Китайрщ. Къапщтэмэ, ижь-ижьыж зэманым абы ар зэрыщацIыхуу щытар удз хущхъуэ лIэужьыгъуэущ. 

СУРЭТ ДАХАЩЭ

Прозэу тха усэ

«ФIЫУЭ СЛЪАГЪУ КАВКАЗ»

Ар и фIэщыгъэщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ - Алание, Ставрополье щIыналъэхэр зэпызыщIэ, километр миным щIигъу зи кIыхьагъ гъуэгуанэм. Иджы мы гъэм абы лъэпкъ статусыр къыхуагъэфэщэнкIэ хъунущ. Абы ехьэлIауэ зыхуеину тхылъхэр Урысей туризмым ирагъэхьауэ къэпщытакIуэ советыр хоплъэ. 

УЭРКЪ ХАБЗЭ

«Псэ хуиткIэ Тхьэшхуэр зэтахэм
Зауэр хабзэм и щхьэу ябжт…», - Лермонтов Михаил.

ТРЕНЕР ЦIЭРЫIУЭМ И ЩIЫХЬКIЭ

«Рахлин Анатолий и кубок» зыфIаща дзюдомкIэ ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ мы махуэхэм Санкт-Петербург щекIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ «ищхъэрэ къалащхьэм» щекIуэкIа 25-нэ Дунейпсо экономикэ форумым и дэIэпыкъуныгъэкIэ. 

МЫЩЭ АНЭ

Хъыбар

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке