Статьи на кабардинском языке

МЭЗХЭМ ЗЭ­РЫКIЭЛЪЫПЛЪ IЭМЭПСЫМЭХЭР ТЫГЪЭ КЪЫХУАЩI

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ лэжьыгъэ  Iуэ­хукIэ ди щIыналъэм къэкIуа, Мэз хозяйст­вэмкIэ федеральнэ агентствэм и унафэщI Советников Иван.

ПСОРИ И ЧЭЗУМ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иригъэкIуэ­кIа ЩIыналъэм зегъэужьынымкIэ комиссэм и президиумым и зэхуэсым.

ИДЖЫРЕЙ КЪАЛЭНХЭМ IЭМАЛ КЪЫХУАГЪУЭТ

Гъатхэпэм и 16-м КъБР-м и Правительствэм и Унэм ще­кIуэкIащ Урысейм и Ипщэ муниципальнэ щIыналъэхэм я зэгухьэныгъэм и лэжьыгъэр ЗыунэтI советым и зэIущIэ.

Псым дызэхихыр пэж?

ООН-м и Ассамблее Нэхъыщ­хьэм 1993 гъэм мазаем и 22-м ­иригъэкIуэкIа зэIущIэм къы­щащта унафэм ипкъ иткIэ, гъатхэпэм и 22-р Псым и дунейпсо ­махуэу ягъэуващ. 

ЩIым хуагъадэ планетэ

 Дыгъэм къедза Iэхэлъахэм зэрыпыIудза щымы­Iэу, и инагъкIэ ЩIым хуа­гъадэ уафэщI гъэщIэгъуэн астрономхэм, аргуэ­рых­хэти, къахутащ. 

Усыгъэр зыхащIэу

Налшык дэт Къэрал концерт гъэлъэ­гъуапIэм ще­кIуэ­кIащ Тхылъеджэхэм я зэгухьэныгъэм илъэс къэс къызэригъэпэщ «Ди псалъэр къызэрыIужыр» рес­­публикэ зэпеуэм и «Ху­дожественнэ псалъэ» Iы­хьэр.

Зэманым поджэж

КъБР-м и Къэралыгъуэр илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ ягъэдахэу зэIузэпэщ ящIа утыкум къращIыхьа галереем щагъэлъагъуэ дагъыстэн художник, скульптор Закарьяев Закарья и лэжьыгъэ 80-м нэблагъэ. 

Быф Анатолэ къратащ Къэрал Думэм и УнафэщIым и ФIыщIэ тхылъыр

Урысей Федерацэм законхэр къыдэгъэ­кIынымрэ парламентаризмэм зыщегъэу­жьы­нымкIэ бгъэдэлъ фIы­щIэм папщIэ Парламентым и ищхъэрэ палатэм и спикер Во­лодин Владимир Къэ­бэрдей-Балъкъэр Рес­пуб­ли­кэм, Ставрополь крайм, Къэрэшей-Шэр­­джэс Республикэм къабгъэдэкIыу Къэрал Думэм и депутату ­       хаха, Мылъкум, щIым, мылъку зэхущыты­кIэ­хэм я IуэхукIэ Къэрал Думэм и комитетым хэт Быф Анатолэ кърита

ПЛЪАПIЭ НЭХЪЫЩХЬЭУ ЯIЭР

«Шагъдий вагъуэбэ» зыфIаща шу зекIуэхэм ящыщ зыт илъэс бжыгъэ ипэкIэ Адыгэ Республикэм щекIуэкIар. Бысымхэм къищынэмыщIа, абы хэтащ адыгэхэр щыпсэу хэгъэгухэу Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Краснодар крайм икIахэри…

Муниципалитетхэм я Iэтащхьэхэм йопсалъэ

Республикэм и щIыналъэхэр къыщызэхикIухьым КIуэкIуэ Казбек Бахъсэн ­районым и щIыналъэ администрацэм и унэм щызэ­хуишэсащ ­КъБР-м и муниципа­литетхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке