Статьи на кабардинском языке

ЕГЪЭДЖАКIУЭР ЯЩЫГЪУПЩЭРКЪЫМ

КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, Хэку зауэшхуэм и ветеран, «ЦIыхубэ егъэджэныгъэмкIэ отличник» щIыхьыцIэр зыхуа­гъэфэща Ткаченкэ Андрей мэлы­жьыхьым и 6-м фэеплъ пхъэбгъу къыщыхузэIуахащ ар щыпсэуа Налшык къалэм, Лениным и цIэр зезыхьэ уэрамым тет унэ №45-м. Ар къызэрагъэпэщащ сурэ­тыщI гъуазджэмкIэ егъэджакIуэ цIэ­рыIуэр къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ. 

ЩIАЛЭГЪУЭМРЭ ГУГЪЭМРЭ Я МАХУЭЩI

Къэбэрдей-Балъкъэрыр мы махуэхэм щIэныгъэм и урысейпсо утыку хъуащ. Налшык къалэм дэт 33-нэ курыт еджапIэм щIы­уэп­сымрэ дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымкIэ олимпиадэм и иужьрей уры-сейпсо Iыхьэм къекIуэлIат ябгъэдэлъ щIэныгъэр зды­нэсыр къапщытэну гура-щэ зиIэ щIалэгъуалэр.

ДИ ЩIАЛЭР КАРАТЭМКIЭ ЧЕМПИОНЩ

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, 2024 гъэм мэлыжьыхьым и 6 - 7-хэм Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ Урысейм киокусинскаймкIэ и чемпионатрэ пашэныгъэр къэхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэрэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 28-м я спортсмену 300-м щIигъу.

ДЗЭ IУЭХУ ХЭХАМ ХЭТХЭМ ЯIУОЩIЭ

Дзэ Iуэху хэхам хэтхэм къащхьэщыжынымкIэ «Хэкум и къыщхьэщыжакIуэхэр» къэрал фондым КъБР-м щиIэ и къудамэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Прокуратурэмрэ зэрызэдэлэжьэнумкIэ зэраухылIа зэгурыIуэныгъэм тету, Дзэлыкъуэ щIыналъэм и прокурор Карпов Александр щIыналъэм щыщу дзэ Iуэху хэхам хэтхэм яIущIащ.

НЭРЫМЫЛЪАГЪУ ДУНЕЙ

Анзорей къуажэм къыщалъхуа, абы дэт курыт еджапIэ №2-м илъэс куэдкIэ щылэжьа, иужьым ар дыдэм зи цIэр фIащыжа Табыхъу Хьэзрит Къанщауэ и къуэр зи IэнатIэм псэ хьэлэлкIэ бгъэдэта егъэджакIуэ Iэзэу зэрыщытам и мызакъуэу, щIыуэпсым и иджырей щытыкIэм, дыкъэзыухъуреихь дунейм къыщыхъу-къыщыщIэхэм теухуа тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэри къызэринэкIащ.

ТЕХНИКЭЩIЭХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Дызэрыт илъэсым зэрыщIидзэрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэшыщIэхэм къащэхуащ техникэ зэмылIэужьыгъуэу 54-рэ. Абыхэм ящыщу 46-р тракторщ, 6-р гуэдз зэрыIуахыж комбайнщ, 2-р къэкIыгъэхэр зэрызэрахьэ нэгъуэщI техникэщ. Нэгъабэ и иджы хуэдэ зэманым ирихьэлIэу къахуэщэхуам нэхърэ ар 24-кIэ нэхъыбэщ.

«ЛЭГЪУПЫКЪУМ» И ПСЫ ДАХЭХЭР

Прохладнэ щIыналъэм щыIэ «Лэгъупыкъу» IуэхущIапIэм лэжьэн зэрыригъажьэрэ илъэсипщI хъуауэ аращ, ауэ а зэман кIэщIым къриубыдэу абы къыщIигъэкI, пхъэщхьэмыщхьэмрэ хадэхэкIхэмрэ къахищIыкI псы IэфIхэр щIыпIэ куэдым къыщацIыхуащ. «Морсок»-щ абыхэм зэреджэр. 

ТЭРЧ ЩIЫНАЛЪЭМ ЩЫХЪЫБАРХЭР

Жыг хадэ цIыкIу
«ПсэупIэмрэ къалэ щыIэкIэмрэ» лъэпкъ пэхущIэм хыхьэу лажьэ «Къалэдэсхэм я тыншыпIэхэм хуэдэхэр къуажэхэм къыщызэгъэпэщын» къэрал программэм ипкъ иткIэ 2023 гъэм и кIэхэм Акъбащ Ипщэ къуажэм жыг хадэ цIыкIу щаухуащ, къуажэкум Ленинымрэ КIэрэфымрэ я цIэхэр зэзыхьэ и уэрамхэм я зэхыкIыпIэм хуэзэу. Псори зэхэту абы ирагъэубыдащ метр зэбгъузэнатIэу 3740-рэ. 

ЗИ ПСЭР КЪАБЗЭМ УЕУЗЭЩI

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и щIыхьэпIэ нэхъыщхьэм деж иджыблагъэ гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт щекIуэкIащ. «Уэшхым и цIыху» зыфIаща жэрдэм дахэр Аутизмым теухуа хъыбарыр хэIущIыIу щIыным и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу къызэрагъэпэщат. ЩIалэгъуалэм я пащхьэ иралъхьащ дизайнымкIэ колледжым и гъэсэн ныбжьыщIэ Иуаз Амир и лэжьыгъэ 20 хуэдиз.

ГЪАТХЭМ НЭПС ЩIЕГЪЭКI

Iуэтэж
Ланэ лэжьапIэм щIэкIыжащ, сыхьэтих иригъэкъури. ПсынщIэу унэм нэсыжыну хуейт ар а махуэм. ЩIыбым къыщIэкIа иужь, уафэгъуагъуэ макъыр зэхихащ, асыхьэтуи уэшх иным къыщIидзащ. Жыг щIагъым псынщIэу щIэуващ хъыджэбзыр, и машинэм нэсыну хуэмыхъуу.
- Гъатхэм нэпс щIегъэкI, - жиIащ жыг щIагъым къыкIэлъыщIэувам.
- Ы-ы… - къыгурыIуакъым Ланэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на кабардинском языке