Статьи на балкарском языке

Энтта да бир мектеп къошуллукъду

Нальчикде Ленин атлы орамны баш жанында орта школну къурулушу башланнганын  алгъын да  билдирген эдик. Проекти бла белгилегенича ол тёрт къатлы боллукъду.

Жыйылыу Жайда тынч кёллюлюк ауур проблемала туудурур

Къабарты-Малкъарда предприятияланы, учрежденияланы эмда кёп фатарлы юйлени келир къышха хазырлау бла байламлы иш быйыл жай келгени бла окъуна бардырылып башланнганды.

«Къаугъалы халланы саны бираз азайгъанды, алай а сакълыкъны селейтирге жарарыкъ тюйюлдю»

Байрым кюн РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны таматасы Михаил Надежин юсюбюздеги жылны биринчи жарымыны эсеплерине  жораланнган пресс-конференция бардыргъанды. Ол билдиргеннге кёре, озгъан 6 айны ичинде республикада эки къыйын болумну чертирчады.

Тирлик жыйыу къыстау барады

Жай къызыулада сабанчылада иш къазауатды. Къабарты-Малкъарда мирзеулюк эмда къудору битимлени быйыл кёп къалмай 70 минг гектардан оруп жыяргъа мурат этиледи. Ол санда кюзлюк будайдан  39,6 минг,  кюзлюк арпадан 6,4 минг, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Уллу адабият хазнасы бюгюн да биргебизгеди

Тёреде болуучусуча, быйыл да 22 июльда Нальчикде КъМР-ни халкъ поэти, Социалист Урунууну Жигити Алим Пшемахович Кешоковну туугъан кюнюн белгилей, аны тамамлагъан ишлерине, акъ сёз бла, къара сёз бла да жазгъан чыгъармаларына, саулай да жашау жолуна сыйлы багъа биче, ол иги адамны атын ариу бла

Къарагъандыла, билгендиле, келишим жарашдырадыла

Къабарты-Малкъарны келечилери алгъаракъда Тула областьда болгъанларында республиканы туризм эм санатор-курорт кластерлерини презентациясын бардыргъан эдиле.

Регионла миллет проектлеге къалай къатышханларына къаралгъанды

Москвада РФ-ни вице-премьери Виталий Муткону башчылыгъы бла Россей Федерацияда регионланы айнытыу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды. Аны ишине КъМР-ни Башчысы Юрий Коков да къатышханды.
 

Цифрли экономика - тутхучлу айныуну ышаннгылы амалы

Тюнене Ставропольда  «ИНФОФОРУМ Северный Кавказ» деген 1-чи регионла аралы конференция ачылгъанды. Аны ишине КъМР-ни премьер-министри Мусукланы Алий къатышханды эмда сёлешгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке