Статьи на балкарском языке

Миллет проектлени регионлада толтурууну амалларын сюзгендиле.

Тюнене Москвада Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды. Анга видеоконференция халда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

«Заманнга» жазылыу башланнганды.

Хурметли жамауат!
«Заман» газетге 2020 жылны биринчи жарымына жазылыу башланнганды. Бу магъаналы жумушну сиз почта связьны къайсы бёлюмюнде да тындырыргъа боллукъсуз. Ахшы ишни болжалгъа салмагъыз.

КъМР-ни Правительствосуну Председателини кандидатурасы кёргюзтюлгенди.

КъМР-ни Парламентини президиумуну кезиулю жыйылыуунда «КъМР-ни Башчысыны «Къабарты-Малкъар Республиканы Правительствосуну Председателин салыргъа ыразылыкъ бериуню юсюнден» тилегин» сюзгендиле.

Сёлешиуню ёзек темасы - суу бла жалчытыуну регион программаларына къырал болушлукъ тапдырыу.

Москвада РФ-ни табийгъат байлыкъла эм экология министри Дмитрий Кобылкин бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков суу бла жалчытыуну регион программаларына къыралны жанындан не болушлукъ этилирге боллугъуну юсюнден сёлешгендиле.

Сабийлени жай солуулары къалай къуралгъанын, отдан сакъланыу не халда болгъанын сюзгендиле.

Бу кюнледе КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эм жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосунда Акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери эмда аланы эркинликлерин къоруулау жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыуу болгъанды.

Къаршчы командалагъа аз да онг бермегенлей, «алтынны» алгъандыла>>.

Пензада жыжымны тартыудан Россейни кубогу бардырылгъанды, анда 720-1000 килограмм ауурлукъ къауумда бизни командабыз биринчи жерни алгъанды. Ала бла республиканы Спорт министерствосунда тюбешиу болгъанды.

Россейни, Къазахстанны эм Узбекистанны жаш стоматологлары сынауларындан юлюш этгендиле.

Тюнене Къабарты-Малкъар къырал университетде ариулукъгъа бла саулукъгъа жораланып «Вершина Кавказа» деген ючюнчю халкъла аралы форум, Жаш стоматологланы биринчи битеуроссей конференциялары эм «Междисциплинарная стоматология» олимпиадалары да башланнганды.

Бу жол жашла Ростов областьдан, Къарачай-Черкесден да келгендиле.

Нальчикде «Акрополь» ресторанда «Къонакъбайлыкъ» деген халкъла аралы жаш тёлю проект кесини ишин башлагъанды. Бу жол республикагъа Ростов областьны Уллу Мартыновка районундан, Къарачай-Черкесден да жашла келгендиле.

Къыралланы бла регионланы жууукълашдырыргъа итинип.

Озгъан геуюрге кюн Къабарты-Малкъар къырал университетни мурдорунда «Точка кипения» форматда кинону эмда телевиденияны «Къонакъла» деген 13-чю Шимал Кавказ ачыкъ фестивальны башчысы Элана Кусованы, форумну директору, журналист, кинодокументалист Багъатырланы Илиясны, РФ-ни Журналистлерини союзуну

Къабарты-Малкъарны агропромышленный комплексини предприятиялары алчыланы санындадыла.

Москвада ВДНХ тийресинде аграрчыланы «Алтын кюз арты-2019» деген ХХI битеуроссей кёрмючлери кесини ишин башлагъанды. Аны къууанчлы халда ачылыуундан сора правительстволу делегация РФ-ни премьер-министри Дмитрий Медведевни башчылыгъында регионланы кёрмюч стендлери бла шагъырейленнгенди.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке