Статьи на балкарском языке

Республиканы алгъа барыуун жалчытыуда битеу билимими, сынаууму аямазгъа хазырма.

Парламентни кезиулю жыйылыуунда депутатла КъМР-ни Башчысы Казбек Коковха Мусукланы Алийни КъМР-ни Правительствосуну Председателине салыуну юсюнден тилегине ыразылыкъларын бергендиле. Кенгешни спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.

Къарау Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушуну халын кёргенди.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков фахмулу сабийлени ачыкълау эмда алагъа себеплик этиу жаны бла регион араны къурулушу къалай баргъанына къарагъанды.

Командалы эришиуде - биринчи жер.

Минеральные Воды шахарда кикбоксингден тёрели командалы эришиу бардырылгъанды. Ол МВД-ны энчи бёлюмлерини борчларын толтура ёлген ишчилерини хурметлерине аталып къуралгъанды.

Итлени къоркъуулу тюрлюлерин тутханладан къаты сураллыкъды.

Адамланы талайы юйлеринде огъурсуз итлени тутаргъа сюедиле. Алай аланы арбазларындан чыгъармагъанлай угъай, шахар жоллада да ауузларын байламагъанлай айландырадыла. Ол а башха жолоучулагъа къоркъуулуду. Не ахшы юйреннген эсе да, ит – ол жаныуарды, къайсы такъыйкъада не этериги белгисизди.

Хайырланыучулагъа - налогланы юсюнден толу хапар.

Федерал Налог службаны Нальчикде биринчи номерли инспекциясы 25 октябрьде «ачыкъ эшиклени кюнюн» бардырлыкъды. Ведомстводан билдиргенлерине кёре, ол кюн эрттенликде сагъат тогъуздан башлап ингирде алтыгъа дери ары келгенлеге кёп тюрлю консультацияла эмда информация берилликди.

Жетеуленден бешисинде - майдалла.

Калуга областьны Медынь шахарында универсальный сермешледен эр кишилени эм тиширыуланы араларында Россейни кубогу бардырылгъанды. Анга къыралны 42 регионундан 450-ге жууукъ адам къатышхандыла.

Агъачны къоруулауну юсюнден сёлешгендиле, ахшы уруннганланы саугъалагъандыла.

Къабарты-Малкъарны Табийгъат байлыкъла эмда экология министри Шауаланы Илияс Москвада Миллет агъач форумну ахыр кесегине къатышханды. Ол РФ-ни Къырал Думасыны башчылыгъы эмда Россейни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну себеплиги бла бардырылгъанды.

Антларына кертичиликлери, кишиликлери да унутуллукъ тюйюлдю.

Бу кюнледе Къабарты-Малкъарда право низамны сакълаучу органлада къуллукъ борчларын толтура ёлгенлени эсгериу жумушла барадыла. КъМР-ни Башчысы Казбек Коков аны бла байламлы Обращение этгенди.

Миллет проектлени регионлада толтурууну амалларын сюзгендиле.

Тюнене Москвада Россейни Президентинде Стратегия айныу эмда миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыуу болгъанды. Аны РФ-ни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бардыргъанды. Анга видеоконференция халда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да къатышханды.

«Заманнга» жазылыу башланнганды.

Хурметли жамауат!
«Заман» газетге 2020 жылны биринчи жарымына жазылыу башланнганды. Бу магъаналы жумушну сиз почта связьны къайсы бёлюмюнде да тындырыргъа боллукъсуз. Ахшы ишни болжалгъа салмагъыз.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке