Статьи на балкарском языке

Мария Ласицкене-энтта да айырмалы.

Таллинде «Golden Tracks» саугъаны бериуге аталгъан къууанчлы жыйылыу болгъанды. Сыйлы пьедесталны бек бийик тапкасына Къабарты-Малкъардан спортчу Мария Ласицкене кётюрюлгенди.

Татьяна Егорова Страсбургда Европа Советни пленар сессиясына къатышады.

КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова бу кюнледе РФ-ни делегациясыны къауумунда Европа Советни Жер-жерли эм регион власть органланы конгрессини 37-чи пленар сессиясына къатышады. Ол Страсбургда бардырылады.

Диктантны магъанасы – жамауатны билимин ёсдюрюргеди.

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде «Географиядан диктант» деген кезиулю халкъла аралы акция болгъанды. Ол РФ-ни Президенти, Орус география обществону (РГО) попечитель советини таматасы Владимир Путинни башламчылыгъы бла жыл сайын бардырылады.

Итлени эминасы.

Юйлеринде итле тутханла быллай жаныуарланы къаллай ауруулары болгъанын да билирге керекдиле. Аланы арасында эм къоркъуулудан бири эминады.

Сют продукциягъа сертификация этмей боллукъ тюйюлдю.

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясындан билдиргенлерине кёре, быйыл биринчи ноябрьден башлап, сют продукцияны бар тюрлюлерине «Меркурий» системада электрон ветеринар сертификатла алып башларгъа тюшерикди.

Хунерли, тири студентлеге – ахшы себеплик.

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни къауум окъуучусу алгъаракъда РФ-ни Эл мюлк министерствосуну вузларыны активлерини «ВКорень» деген биринчи Битеуроссей школну (форумну) ишине къатышхандыла, деп билдиргендиле университетни пресс-службасындан.

Къулий Къайсынны юсюнден жюрек сёзюм.

Быйыл 1 ноябрьде КъМР-ни халкъ поэти, Ленинчи саугъаны, СССР-ни, РФ-ни Къырал саугъаларыны лауреаты Къулийланы Къайсын туугъанлы 102 жыл толады. Аны чыгъармачылыгъы малкъар поэзияны эмда бийик тёппесичады. Ол жазгъан тизгинле жаланда Россейде угъай, андан тышында да кенг белгилидиле.

Уллайгъанлагъа - аламат жырла, жарыкъ тепсеуле.

Черек районда уллайгъанланы жокълау, алгъышлау, саугъалау ахшы тёреге айланнганды. Алагъа къуралгъан тюбешиуле бир бирлерин тансыкъларгъа, ушакъ этерге, солуп, зауукълукъ алыргъа да онг бередиле. Аллай къууанчны таматалагъа кёп болмай районну Маданият юйюнде ишлегенле да къурагъандыла.

Шахарда,элледе да жангы журтланы саны ёседи.

Къырал статистиканы федерал службасыны Шимал-Кавказ федерал округда Управлениясыны шартларына кёре, быйылны январь-сентябрь айларында Къабарты-Малкъарда къурулуш ишле 9,9 миллиард сомгъа неда 2018 жылдан эсе 100,4 процентге тамамланнгандыла.

Рекордларына шагъатха–сертификат.

Кёп болмай Москвада «Россейни рекордла китабына» юсюбюздеги жылда жетишимлери ючюн киргенлени белгилеу болгъанды. Аллайланы къауумуна къарачайлы къурч боюнлу жаш Ёзденланы Марат да тюшгенди. Эсигизде эсе, арт жылны ичинде Ёзден улу 4 дуния эм бир да россей рекордла тохташдыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке