Статьи на балкарском языке

Шимал Кавказны суулары жаны бла эксперт совет университетде ачыллыкъды.

Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде «Суу жашаугъа эмда керек табийгъат байлыкъды» деген темагъа «тёгерек стол» бардырылгъанды. Анда суу къолайлыкъны сакъларгъа бурулгъан бир ненча магъаналы оноу къабыл этилгенди.

Аскер оркестрлени жарыкъ макъамлары.

Ессентуки курорт шахарда РФ-ни Миллет гвардиясыны Шимал-Кавказ аскер округда оркестрлерини «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!» фестивалы къуралгъанды. Проект Кавказ Минерал Водылени шахарларында юч кюнню бардырылгъанды, анга битеу СКФО-дан Росгвардияны жети музыкалы къаууму къатышханды.

Депутатха кандидатланы тизмеси тохташдырылгъанды.

КъМР-ни Парламентини 6-чы чакъырылыууну депутатларын айырыугъа «Единая Россия» политика партияны КъМР-де регион бёлюмюню 120 келечиси къатышырыкъдыла. Аланы тизмеси бу кюнледе партияны ХХХ конференциясында белгили этилгенди. Ол жашырын къол кётюрюу бардырылып, къабыл кёрюлгенди.

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини депутатларыны эслерине.

2019 жылда 4 июльда Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентини кезиулю жыйылыуу боллукъду. Ол 10.00 сагъатда башланырыкъды.

Правительство Табийгъатыбызны жокълауну юсюнден тынгылы сёлешиу.

Тюнене КъМР-ни Правительствосунда аманлыкъланы профилактикасы жаны бла ведомствола аралы комиссиясыны кезиулю жыйылыуунда жер-жерли самоуправление органла бла жамауат биригиуле бузукълукъланы тохтатыуда бирге тамамлагъан ишли сюзюлгендиле.

Академик бизде халны жаратханды.

Кардиология службаны иши бла шагъырейленирча В.А. Алмазов атлы миллет медицина тинтиу араны таматасы академик Евгений Шляхто Къабарты-Малкъарда болгъанды.

Эллилени таза суу бла чырмаусуз жалчытыу - эм магъаналы борч.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Чегем районда болгъанында муниципал къуралыуланы администрацияларыны таматалары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз халкъны суу бла чырмаусуз жалчытыуну юсюнден баргъанды.

Уллуну-гитчени да сейирге къалдыргъан аскер техника.

Тюнене Нальчикде Абхазия майданда «Аскер - 2019» деген Халкъла аралы аскер-техника форум башланнганды. Билдиргенибизча, ол юч кюнню ичинде бардырыллыкъды, эрттенликде сагъат ондан кюндюз сагъат экиге дери.

Бир багъыу-диагностика комплекс къурауну дурус кёргендиле.

КъМР-ни Правительствосуну юйюнде премьер-министр Мусукланы Алий Алмазов атлы Миллет медицина тинтиу араны директору, академик Евгений Шляхто бла тюбешгенди.

Жамауат къоркъуусузлукъну кючлендириу жаны бла мадарла сюзюлгендиле.

Тюнене Чегемде К.В. Коков Терроризмге къажау республикалы комиссияны тышында жыйылыуун бардыргъанды. Анда жамауат къоркъуусузлукъну, отлукъ-энергетика эмда санаторий-курорт объектлени, адамла аслам жыйылыучу жерлени террорчулукъдан къоруулауну кючлендириуню мадарлары сюзюлгендиле.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке