Статьи на балкарском языке

Тёлеулерин болжалгъа салып тургъанланы приставла жокълагъандыла.

«Каббалкэнерго» компанияны эмда Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де управлениясыны келечилери алгъаракълада бирге рейдле бардыргъандыла. Аланы кезиуюнде талай элде ток ючюн хакъ тёлемей тургъан 367 адамны юйлеринде болгъандыла.

Амброзия - адамгъа, сабанлагъа да заранлыды.

Амброзия деп жап-жашил, ариу чапыракълы битимге айтадыла. Къабарты-Малкъарда аны орамлада, арбаз тийреледе, жол жанларында, бахчалада да аслам тюберге боллукъду. Жарсыугъа, адам улугъа бу ариу битимни хатасы болмаса, бир тюрлю хайыры жокъду.

Заранлы къурт-къумурсхаланы жайылыуларын тыярча.

Россельхознадзорну Къабарты-Малкъарда эмда Шимал Осетияда Управлениясыны специалистлери бизни республиканы тийресинде карантин фитосанитария болумну тинтиу бла кюрешедиле.

Муртазланы Борис РФ-ни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы бла танышдыргъанды.

Ючюнчю июльда ыйыкъ сайын бардырылыучу жыйылыуда Черек районну администрациясыны башчысы  Муртазланы Борис  кенгешге къатышханланы Россейни МВД-сыны Черек районда бёлюмюню жангы таматасы, полицияны подполковниги Къартлыкъланы Музафарны жашы Зейтун бла танышдыргъанды.

Чыныгъадыла, усталыкъларын кётюредиле.

Къабарты-Малкъарда Терс-Къолда Россейни Сауутланнган кючлерини бек иги бийик- тау аскерчи бёлюмюн ачыкълау жаны бла «Эльбрусское кольцо-2019» конкурс башланнганды. Ол «АрМИ-2019» халкъла аралы бёлюмюне хазырланыуну чеклеринде къуралгъанды.

Хыйлачы сатыучула жууаплылыкъдан къутулмазча.

Монополиялагъа къажау федерал службаны (ФАС) Къабарты-Малкъарда Управлениясыны Жамауат-консультатив советини кенгеши ётгенди бу кюнледе.

Миллет проектлени айнытыуну юсюнден тынгылы сёлешиу.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков видеоконференция байламлыкъ амал бла РФ-ни Президентинде Стратегиялы айнытыу эм миллет проектле жаны бла советни президиумуну жыйылыууна къатышханды.

Билим даражаларын ачыкъларгъа сюйгендиле.

Къабарты-Малкъар къырал университетни студентлери Билим бериуню качествосуну мониторингини илму-излем институту бардыргъан Федерал интернет-экзаменни эсеплерине тийишлиликде профессионал окъутуу жаны бла 15 алтын, 17 кюмюш эмда 33 доммакъ сертификат алгъандыла.

Сабий садик битерге алай кёп къалмагъанды.

Нальчикде 11-чи номерли орта школну жанында бир кезиуге 60 сабий кечинирге боллукъ садикни къурулушу бошала турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Картофдан бай тирлик алыуну амалларын сюзгендиле.

Жыл сайын бардырылыучу «Сабанны кюню» деген семинар-кенгеш алгъаракъда Зольск районда Белокаменка элде ётгенди. Бу ишни РАН-ны бизни республикада илму арасыны (КБНЦ) эл мюлк институту бла SumiAgro компания къурагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке