Статьи на балкарском языке

Элле болумларын игилендириуге - аслам эс

Кёп болмай РФ-ни Эл мюлк министри Дмитрий Патрушев, «Эл жерлени Комплекс халда игилендириу» къырал программа къалай толтурулгъаны бла шагъырейленир муратда, регионлада ведомстволаны таматалары бла видеконференция халда кенгеш бардыргъанды.

Казбек Коков Бахсан эмда Элбрус районлада болгъанды, тийишли буйрукъла бергенди

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков бу кюнледе республиканы Бахсан эмда Элбрус районларын жокълагъанды. Бек алгъа ол Атажукинода ремонту быйыл майда башланнган машина жол не халда болгъанына къарагъанды.

Бирликни, шуёхлукъну кючлендирирге алланып

Къабарты-Малкъарда жашагъан тюрклю месхетин «Ватан Ёлунда» («Ата журтха жол») деген биригиулери къуралгъанлы бу кюнледе тамам онюч жыл болгъанды. Республиканы Маданият фондунда къууанчлы ингир анга аталгъанды.

Ал жанында – къырал жумушла бла жалчытыу, аланы тап къурау, качестволарын кётюрюу

Казбек Коков «контроль сагъатны» чеклеринде Къабарты-Малкъарны Правительствосуну къаууму, толтуруучу къырал власть органланы башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда сёз къырал жумушла бла жалчытыуну тап къурауну, аланы качестволарын игилендириуню юсюнден баргъанды.

Сюзюуню баш темасы – республикада жашау журт рынокну айнытыу

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коковну бла ДОМ.РФ компанияны таматасы Виталий Муткону Москвада  ишчи тюбешиулери къуралгъанды. Аны чегинде льготалы ипотека программаланы жашауда бардырылыулары сюзюлгенди. 2020 жылда январьдан июньнга дери аллай 253 кредит берилгени белгиленнгенди.

Жолланы жангыртыу къыстау барады

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм качестволу автомобиль жолла» миллет проектни чеклеринде, районлада республикалы магъаналы жоллагъа тынгылы ремонт этилип бошала турады, деп билдириледи КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Жашау журтланы санына танг къошулады

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда къурулуш бёлюм экономиканы жетишимли секторларындан бириди. Былтыр бу заман бла тенглешдиргенде ол 11 процентге ёсгенди, деп билдириледи Кавказстатдан.

КЪЫРГЪЫЗНЫ БЛА УЛЛУ ДУНИЯНЫ АРАСЫНДА ТЕЙРИ КЪЫЛЫЧ

ХХ ёмюрню бек айтхылыкъ жазыучуларындан бири Чингиз Айтматов бюгюн, жаланда къыргъыз миллетини ёхтемлиги болуп къалмай, битеудуния культураны бийиклеринде бек сыйлы жерни алгъан адамладанды.

Чемпион атын юч кере къоруулагъан каратечи

Озгъан жыл Румынияда Брашов шахарда стилевой каратени ашихара тюрлюсюнден дунияны биринчилиги бла чемпионаты бардырылгъан эдиле. Алагъа жыйырма къыралдан юч жюзден аслам спортчу жаш тёлю, юниор эм абадан жыл сан категориялада хорлам ючюн кюрешгендиле.

Тахта кёгетле жыйыуну къыстау заманы

Къабарты-Малкъарны бахчаларында къыстау тахта кёгетлени – нашаны, помидорну, соханны, хобустаны - жыядыла, деп билдириледи КъМР-ни Эл мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке