Статьи на балкарском языке

Спортчуларыбызда – эки «доммакъ».

Новочеркасск шахарны Буз мекямында дзюдодан, Г.П. Недвигинни хурметине аталып, «А» класслы XX битеукъырал эришиу бардырылгъанды. Анда майдалла эм Россейни чемпионатына къатышыр ючюн, 17 региондан 180-ден аслам дзюдочу кюрешгендиле.

Хунерли жаш тёлюге – махтау эм саугъала.

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде бизнес билим бериуге жораланнган «тёгерек столну» чеклеринде «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны КъМР-де бёлюмюню таматасыны орунбасары Гузеланы Индира бизни къыралны предпринимательствосуну тарыхыны юсюнден Битеуроссей олимпиаданы регион кесегинде

Бахсанчыланы проектлерине – ахча саугъа.

Кёп  болмай Воронежни къырал концерт залында «Зодчество VRN» форумну чеклеринде 50-100 минг адам жашагъан гитче шахарланы болумларын игилендириу жаны бла проектлени битеуроссей конкурсуну эсеплерин чыгъаргъандыла.

Даражалы конкурсда – сыйлы жерле.

В.Коков атлы Къабарты-Малкъар къырал  аграр университетни студентлери Битеуроссей илму конкурсда эм сыйлы жерлеге чыкъгъандыла.

Закийлиги, асыллыгъы, ниет дерслери ёмюрде да унутуллукъ тюйюлдюле.

4 июньда Къабарты-Малкъарны халкъ поэти, СССР-ни Ленинчи эм Къырал саугъаларыны, РСФСР-ни Къырал премиясыны лауреаты Къулийланы Къайсынны эсгерирге Нальчикде закийни атын жюрютген орамда эсгертмесини къатына кёп адам жыйылгъан эди.

Магъаналы проектлени жаш тёлю бирден кюч салып тамамларча.

Ставропольда «БРИКС эмда ШОС къыралланы студент жаз башы» деген Халкъла аралы 3-чю фестиваль ачылгъанды.

Бирге ишлеуню юсюнден келишимле бегитилликдиле.

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коковну башчылыгъында Къабарты-Малкъардан делегация 6 июньдан 8 июньнга дери Петербургда; «Экспофорум» конгресс-кёрмюч арада бардырылгъан; экономика форумгъа къатышады.

Халкъ эм эстрада жырланы, орус романсланы да устасы.

Озгъан ёмюрню экинчи жарымында биз бек сюйген совет жырчыладан бири Людмила Зыкина эди. Бу кюнледе ол туугъанлы 90 жыл болады.

Ойнадыла, сыйладыла, тишлерине да къарайдыла.

Долинскде    пластика хирургияны бла стоматологияны «Си Мед» илму-практика  арасында  Сабийлени къоруулауну халкъла аралы  кюнюнде  къызчыкълагъа бла жашчыкълагъа байрам къурагъандыла.

Аскер махтаулукъну шахарларын жокълау, эсгертмелеге гюлле салыу.

Шимал Осетия-Аланияны къырал университетини  журналистика эм искусство факультетлерини студентлери  «Бизни хорламларыбыз - халкъланы шуёхлукъларындады» деген ат бла  Кавказда аскер махтаулукъну шахарларына барып, митингле къурайдыла, эсгертмелеге гюлле саладыла.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке