Статьи на балкарском языке

Генетика тинтиулени арасын къурар умут барды.

Адамны, битимлени, жаныуарланы геномларын тинтиу бла Къабарты-Малкъар къырал университетни медико-биология арасында он жылдан артыкъ кюрешедиле.

Газетибизни августдан алып башларча.

Сиз бир тюрлю сылтаула бла «Заманнга» жазылалмай къалгъан эсегиз, ишни тюзетирге онг барды. Июльну 26 дери, почтагъа барып, ана тилибизде чыкъгъан газетге жазылсагъыз, аны 1 августдан алып башларыкъсыз.
Жазылыуну беш айгъа багъасы - 580 сом 25 капекди.

Жылы алгъышлаула, чынтты ыразылыкъ, жарыкъ муратла.

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни тюрлю-тюрлю факультетлерин жаланда ахшы белгилеге тауусхан, вузну жашаууна тири къатышып тургъан, къызыл дипломлагъа тийишли болгъан 563 выпускникни саугъалау къууанчлы халда бардырылгъанды. Бу жумуш жылдан-жылгъа огъурлу тёреге айланнганды.

Сакъланнган комплексни къурулушу къыстау барады.

Билдиргенибизча, Яникой элде физкультура-саулукъландырыу комплексни къурулушу къыстау барады. Объектни жангы жылгъа дери хайырланыргъа берирге деп борч салыныпды.

Сенатор ишинде республиканы социал сферасын, экономикасын айнытыугъа энчи магъана бергенди.

КъМР-ни Парламентини Регламентине тийишлиликде, РФ-ни Федерация Жыйылыууну Федерация Советинде республиканы законла чыгъарыучу органыны келечиси тамамлагъан иши бла Парламентни жылгъа эки кере шагъырей этерге тийишлиди. Улбашланы Мухарбий сенатда ишлеген кезиуюнде уа аллай тогъуз отчёт бергенди.

«Ангушт» хорлагъанды.

Тырныауузну «Тотур» стадионунда футболдан тёрели турнир ётгенди. Ол «Элбрус» команданы футболчулары Толгъурланы Алимни бла Муса Моловну хурметлерине бардырылгъанды.

Тийрелени губуладан тазалау къыстау барады.

Жер-жерледе губуланы санын азайтыр эмда аланы жайылыууна чек салыр умутда алагъа къажау мадарла бардырылып башланнгандыла бизни республикада.

Жаш тёлю форумну магъаналылыгъы ёсе баргъаны ачыкъды.

Алгъаракълада Х.М. Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къыралуниверситетде жаш тёлю проектлени «Пред Машук – 2019» деген эришиуню биринчи регион хазырланыу уруму озгъанды.

Сабий садиклени санына къошулады.

Нальчик шахар округну школгъа дери билим берген алты учреждениясында ясли мекямланы къурулушу бошала турады. Сёз мында 2, 5, 59, 29, 27 эм 49 номерли сабий садиклени юсюнден барады, деп билдиргендиле администрацияны пресс-службасындан.

Сют продукция къоркъуусуз эм хайырлы болурча.

Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясы республикада сатылгъан сют продукцияны качествосуна дайым контроль бардыргъанлай турады, деп билдириледи ведомствону сайтында.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке