Ариу тротуарла, тап пандусла, светодиод чыракъла

«Кавказ» жолну Куба-Таба элни ичи бла баргъан онкилометрлик кесегинде тапландырыу ишле бардырыладыла. Анда светофорла орнатыллыкъдыла, пандусла къураллыкъдыла эмда кече жарыкъ болурча мадар этилликди. Аны юсюнден жоллагъа къарагъан «Кавказ» управлениядан билдиргендиле.
Бу ишле трассаны тёрт ызгъа дери кенгертиу проектни чеклеринде бардырыладыла. «Жол къурулушчула тёрт километрге жууукъ жерде тротуарла ишлерикдиле, алагъа асфальт жаярыкъдыла, жанларын да буруула бла бегитирикдиле»,- деп айтылады билдириуде.
Автобусла тохтап адамланы миндирирча сегиз комплекс къураллыкъды. Сакъатлагъа деп пандусла ишлерикдиле. Дагъыда пешеходла трассаны бирси жанына ётген жолчукълада бла сагъынылгъан комплекслени алларында уа аякъ бла басханда иги сезилген плитка саллыкъдыла. Ол кёзлери осал кёргенлеге таплыкъгъа деп этилликди.
Жол кече жарыкъ болурча беш километр чакълы участкада светодиод чыракъла салыргъа умут этиледи. Дагъыда жолну Тёбен Къуркъужин таба бурулгъан жеринде да светофорла, буруула, белгиле орнатырыкъдыла. Келир жыл а элни ичинде жолну эки тенг бёлген буруула орнатыргъа умут этедиле. Айтханларына кёре, ол къоркъуусузлукъну иги да кючлендирликди.
Сагъынылгъан ишле бла бирге подряд организацияны адамлары трассагъа асфальт жайыу бла кюрешедиле. Бюгюнлюкге он километрден тёртюсюнде мадар этилгенди. Жолну кенглиги онтёрт метрге жетгенди. Айтханыбызча, ол кеси да энди тёрт ызлыды.

 

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.