Статьи на балкарском языке

Ветеранланы араларында - биринчи.

Москвада ветеранланы араларында эркин тутушуудан Россейни чемпионаты бардырылгъанды.
Анда 70 килограмм ауурлукъ къауумда Темуккуланы Къайсын, битеу тюбешиулерин хорлам бла бошап, алтын майдалны алгъанды. Къайсын былтыр дунияны чемпионатында «доммакъны» да къытхан эди.

Тюшген заранны кетередиле.

Урван районда Эски Черек бла Котляревская эллени арасында жолда тапландырыу ишле андан ары бардырыладыла. Билдиргенибизча, озгъан айда аны тёртюнчю километринде участканы къатында Черек суу кётюрюлюп, жолну жанын ашагъанды.

Эм иги юч вузну санында.

Жаш тёлю проектлени Битеуроссей конкурсуна къатышып, Къабарты-Малкъар къырал аграр университет саулай къыралда быллай эм иги юч вузну санына тюшгенди. СКФО-да бийик билим бериу учрежденияланы арасында уа ючюнчю жерге тийишли болгъанды. Аны бла КъМКъАУ 7,1 миллион сом къоллу болгъанды.

Инсанланы эркинликлери тийишлисича сакъланнганлары ачыкъланнганды.

Ведомствола аралы комиссияны келечилери аманлыкъ этгенлерине ишеклилени эркинликлери къалай сакъланнганларын сюзгендиле.

Эллени ючден бири суу къытлыкъ сынайды.

Жай кезиуде Къабарты-Малкъарны бир-бир эллеринде таза суу азайгъанына жамауатдан кёп тарыгъыу эшитирге тюшеди. Аны бла байламлы кёп болмай «Эхо Кабардино–Балкарии» элледе бу жаны бла болумну билир муратда instаgram социал сетьде соруу бардыргъанды.

Жангы амалланы хайырлана, усталыгъын да ачыкълайды.

Узакъ эмда ариу эллерибизден бири – Хабаздан-редакциябызгъа экинчи классны окъуучусу Курданланы Назилядан алгъаракъда келген къагъыт бизге хычыуун тийгенди. Эм алгъа ол миллет газетибизни билип, анга биреуню болушдурмай, кеси жазгъаны бла.

Дагъыда бир ясли.

Нальчикде 12-чиномерли орта школну мурдорунда ясли ишлене турады. Проектге тийишлиликде ол бир къатлы боллукъду. Анда къыркъ сабийге жер барды, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жол мюлк министерствосундан.

Шахмырзаланы Шахмырза – дунияда эм ахшы беш каратечини санында.

Данияны Копенгаген шахарында Канчо Хиденори Ашихараны башчылыгъында каратени ашихара тюрлюсюнден тёрели жай юйрениу жыйылыула бардырылгъандыла.

Иорданияны посолу ыразылыгъын жашырмагъанды.

Бу кюнледе Къабарты-Малкъаргъа келиуюню чеклеринде Иорданияны Хашимит Королевствосуну Россейде посолу Амджан Обу Адалье консул эмда КъМР-ни Правительствосуну, республиканы Башчысыны администрациясыны келечилери бла бирге КъМКъУ-да болгъанды.

Сёлешиуню темасы – социал бёлюмню магъаналы соруулары.

Къабарты-Малкъарны Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан К.В. Коков «контроль сагъат» халда КъМР-ни Правительствосуну оноучулары бла социал бёлюмню вопрослары бла байламлы жыйылыу бардыргъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке