САБАННЫ КЮНЮ - ПРОХЛАДНАДА

Прохладна районда «Восход» предприятияда «Сабанны кюню» ётгенди. Бу жол аны кюзлюк будайгъа жоралап бардыргъандыла. Аны къураугъа мирзеуню П.П. Лукьяненко атлы миллет арасы (Краснодар ш.) себеплик этгенди. Анга эл мюлк организацияланы, къырал учрежденияланы, ол санда Россельхозараны КъМР-де бёлюмюню келечилери эм башхала къатышхандыла.

Къонакъла кюзлюк будайны жыйырма сорту ёсе тургъан сабанлагъа кёз жетдиргендиле. Анда дагъыда бизни къыралда жарашдырылгъан жангы сортха къарагъандыла. Айтханларына кёре, аны бу предприятияны сабанында сынам халда ёсдюрюп кёргендиле, кесин да жаратхандыла.

Специалистле кёп темаланы сюзгендиле, ол санда будайны заранлы къурт-къумурсхаладан къоруулауну, аны урлукъгъа жараулу тюрлюлерин ёсдюрюуню юсюнден да сёлешгендиле. Предприятияны башчысы Олег Кефер билдиргенича, ала мюлкде Россельхозара чыгъарыучу «Саулукълу тирлик» агрохимикатны хайырланадыла. Айтханына кёре, ол учуз келеди, урлукъну качествосуна да игиди. Дагъыда Габробракон деген хайырлы къумурсхала: аланы жайып башлагъандан сора нартюх сабанлагъа кёп заран салгъан къуртла къуругъандыла.

Россельхозараны ишини, анда къаллай продукция чыгъарылгъаныны юслеринден битимлени къоруулау эмда урлукъчулукъ бёлюмлени келечилери Зарема Бегидова бла Александра Бредихина да айтхандыла.

«Восход» - жаш предприятияды, урлукъчулукъ бла кюрешеди, мирзеуню Арасы бла байламлыкъда ишлейди. Бир жылны ичинде тёрт минг тонна кюзлюк будай ёсдюрюледи анда. Ол а жыйырма минг гектаргъа себерге жетеди.  

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

07.12.2023 - 08:10

ЖАНГЫ ШКОЛ ГАЗ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫ

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла.

07.12.2023 - 07:56

БИТЕУ СОРУУЛАГЪА ТИЙИШЛИ ЭС БУРУЛЛУКЪДУ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

07.12.2023 - 07:56

ОТ ТЮШЮУДЕН САКЪЛАНЫР ЮЧЮН – БИЛДИРИУ СИСТЕМА

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан район

07.12.2023 - 07:54

ЖАНЫЧА СЮЙГЕН АТА ЖУРТУНУ АЗАТЛЫГЪЫ АНЫ БАШ МУРАТЫ ЭДИ

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик.

06.12.2023 - 10:00

КЪМР-НИ БАШЧЫСЫ КАЗБЕК КОКОВ СОРУУЛАГЪА ЖУУАПЛА БЕРЛИКДИ

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Аны кезиуюнде ол журналистлени бла республикада жашагъанланы сорууларына