ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди. Ол ары дери болмагъанча аллай уллу кёрюмдюдю. Аны санында 43,5 миллиону – кёп фатарлы, 49,1 миллиону уа иели юйледиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан.

Тергеулеге кёре 2030 жылда хайырланыугъа 120 миллион квадрат метр берилликди. Бюгюнлюкде кёп фатарлы юйлени (юлюшлю) къурулушларына изленнген ахча асламысында хайырланыучуладан жыйылады. Аны бла байламлы федерал законда (214-ФЗ) къурулушну бардыргъанны эмда ахча бла къошулгъан инсанны эркинликлерини эмда борчларыны юслеринден хар не да жик-жиги бла айтылады. Иш къалай баргъаныны юсюнден информацияны, тюрлю-тюрлю документацияны наш.дом.рф сайтда да табаргъа боллукъду.

2019 жылда биринчи июльдан башлап, юйню къурулушуна къоратыллыкъ ахчаны организация алгъынча адамладан жыяргъа эркин тюйюлдю. Энди ол эскроу-счётлагъа тюшеди. Юй битип, хайырланыугъа берилгенден сора уа банк аны къурулушчугъа кёчюреди.

Бу излемлени организацияланы бары да толтурадыла деп айтырча тюйюлдю, бузукълукъла кёпден-кёп табыла барадыла. Аллай къурулушчу бла жашырын келишим этсегиз, фатарны кёп жылны сакълап турургъа неда андан къуру къалыргъа боллукъсуз. Алыучугъа гарантияны жаланда 214-ФЗ закон береди. Юлюшлю къурулушну юсюнден сорууугъуз бар эсе, министерствону инспекция эмда надзор бёлюмюне сёлешигиз. Аны телефону: 40-88-29. Интернет сайты эмда адреси: https://minstroy.kbr.ru/, Нальчик, Инесса Арманд орам, 43.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

27.09.2023 - 15:02

БОКСДАН – ЖАНГЫ ЗАЛ

«Спортну 2030 жылгъа дери айнытыуну стратегиясы» проектге  кёре Нальчикни 20-чы мектебинде къууанчлы халда боксдан зал ачылгъанды.

27.09.2023 - 12:25

ЧАРИШДЕ – АЛЧЫЛАНЫ САНЫНДА

Терк райондагъы ат заводда атлада барыудан Ставрополь крайны чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла.

27.09.2023 - 09:03

ЖАШАУ ИГИЛЕНИРИГИНЕ ЫШАНДЫРА, ТАУКЕЛЛИК ДА БЕРЕ

Журналистге иши бла байламлы кёп жерлеге барыргъа, тюрлю-тюрлю адамла бла тюбеширге, даражалы жыйылыулагъа да къатышыргъа тюшеди. Аны  къадарында унутулмазлыкъ ишле да боладыла.

27.09.2023 - 09:03

«АНЫ ТАЗА ЖЮРЕГИ НЕ ЗАМАНДА ДА ЖУЛДУЗЛУ БИЙИКЛИКЛЕГЕ ИТИННГЕНДИ»

Бардыла дунияда залим поэтле. Кёп сагъыш этиучюме аллай деменгили адамланы илхамы болургъа, алагъа табынып жашаргъа башха инсаннга къаллай бир кюч-къарыу, сюймеклик керек болгъанына.

27.09.2023 - 09:03

БУРУННГУ КИТАПЛАНЫ ТАСХАЛЫ ТАРЫХЛАРЫНДАН

Тергеулеге кёре жазыу эмда литература бизни ёмюр башланнгынчы иги да эртте чыкъгъандыла. Къошун, чилле, папирус, алтын – адамла сагъышларын не затны юсюнде да жазгъандыла.