ЮЙ КЪОЛЛУ БОЛАМА ДЕП, АХЧАГЪЫЗДАН КЪУРУ КЪАЛМАГЪЫЗ

Россей Федерацияны къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк бёлюмлерини 2030 жылгъа дери айнытыу Стратегиясына тийишлиликде бизни къыралда 2021 жылда 92,6 миллион квадрат метр жашау журт ишленнгенди. Ол ары дери болмагъанча аллай уллу кёрюмдюдю. Аны санында 43,5 миллиону – кёп фатарлы, 49,1 миллиону уа иели юйледиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан.

Тергеулеге кёре 2030 жылда хайырланыугъа 120 миллион квадрат метр берилликди. Бюгюнлюкде кёп фатарлы юйлени (юлюшлю) къурулушларына изленнген ахча асламысында хайырланыучуладан жыйылады. Аны бла байламлы федерал законда (214-ФЗ) къурулушну бардыргъанны эмда ахча бла къошулгъан инсанны эркинликлерини эмда борчларыны юслеринден хар не да жик-жиги бла айтылады. Иш къалай баргъаныны юсюнден информацияны, тюрлю-тюрлю документацияны наш.дом.рф сайтда да табаргъа боллукъду.

2019 жылда биринчи июльдан башлап, юйню къурулушуна къоратыллыкъ ахчаны организация алгъынча адамладан жыяргъа эркин тюйюлдю. Энди ол эскроу-счётлагъа тюшеди. Юй битип, хайырланыугъа берилгенден сора уа банк аны къурулушчугъа кёчюреди.

Бу излемлени организацияланы бары да толтурадыла деп айтырча тюйюлдю, бузукълукъла кёпден-кёп табыла барадыла. Аллай къурулушчу бла жашырын келишим этсегиз, фатарны кёп жылны сакълап турургъа неда андан къуру къалыргъа боллукъсуз. Алыучугъа гарантияны жаланда 214-ФЗ закон береди. Юлюшлю къурулушну юсюнден сорууугъуз бар эсе, министерствону инспекция эмда надзор бёлюмюне сёлешигиз. Аны телефону: 40-88-29. Интернет сайты эмда адреси: https://minstroy.kbr.ru/, Нальчик, Инесса Арманд орам, 43.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:04

БИРИНЧИ ПОЛИКЛИНИКА ЖЫЛНЫ ЭКИНЧИ ЖАРЫМЫНДА ХАЙЫРЛАНЫРГЪА БЕРИЛЛИКДИ

«Нальчикни шахар поликлиникасында къурулуш ишле къыстау бардырыла турадыла, аны быйлгъы жылны экинчи жарымында хайырланыргъа берир мурат барды.

17.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 09:02

АНА ТИЛНИ АЙНЫТЫУ АМАЛЛАНЫ СЮЗГЕНДИЛЕ

Мечиланы Кязим атлы фондда бу кюнледе малкъар тилден  бла адабиятдан окъутхан устазлагъа «Жулдузлагъа узатылып, жердеги  гюллени унутма» деген дерс болгъанды.

16.04.2024 - 08:26

«ИШИМ ХАЛКЪЫМА ХАЙЫР КЕЛТИРСЕ СЮЕМЕ»

Арт кезиуде бизни сахнабызда фахмулу, ариу ёнлю жаш жырчыланы саны кёбейгенди. Аллай хунерлиледен бириди Жуболаны Жамбулат. Ол Саратовда Л.В.

16.04.2024 - 08:24

«АКБАРСНЫ» КУБОГУНДАН – ХОРЛАМЛА БЛА

Бу кюнледе Къазанны «АкБарс» спорт арасында каратеден кубок бардырылгъанды. Анга Россейни 48 регионундан бла дагъыда 10 къыралдан 2160 спортчу къатышхандыла.